Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні

Матюшенко, ІЮ
Хаустова, ВЄ
Князєв, СІ
Nauka innov. 2017, 13(2):5-26
https://doi.org/10.15407/scin13.02.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Обґрунтовано необхідність розвитку інноваційних екосистем як загальних інструментів управління дослідницькою та інноваційною діяльністю в умовах стрімкого зростання обсягів міждисциплінарних досліджень у більшості високотехнологічних галузей провідних країн світу. Наведено аналіз парадигм створення європейського дослідницького простору на основі трьох пріоритетів – відкритої науки, відкритих інновацій, розумної спеціалізації регіонів. Розроблено пропозиції до національного плану дій з реалізації українського дослідницького простору на основі імплементації Дорожньої карти зі створення єдиного європейського дослідницького простору країн ЄС 2015–2020 рр. та врахування їх у проекті Стратегії розвитку високотехнологічних галузей України до 2025 року.
Ключові слова: інноваційна екосистема, відкриті інновації, відкрита наука, дорожня карта створення ЄДП, український дослідницький простір
Посилання: 
1. The Concept of Clasters and Claster Policies and Their Role for Competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned. European Commission; Europe INNOVA; PRO INNO Europe Paper № 9. Luxemburg. 17 October 2008. Available at: URL: http://bookshop.europa.eu/en/the-concept-of-clusters-and-cluster-policie...
2. Кастельс М. Становление общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на Западе.   Москва,  1999.   С. 494-505.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура.   Москва,  2000. 606 с.
4. European Technology Platforms – Innovation Union: A Europe 2020 Initiative.   Available at: URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp.-
5. Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020 [Electronic resource]. Commission Staff Working Document (SWD(2013) 272 final).   Brussels.   2013.   Available at:  URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf
6. Опыт ЕС: технологические платформы (организационная структура, финансирование). URL: innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/6226/1905.doc
7. Кизим М.О. Промислова політика та кластеризація економіки України. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
8. Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування.   Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015.   384 с.
9. Дежина И. Технологические платформы как инструмент укрепления связей в инновационной системе России. Год планеты: экономика, политика, безопасность. Москва: Идея-Пресс, 2013.  С. 175–198.
10. Федулова Л.І. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія та право.   2015.   № 2 (21).   С. 21-33.
11. Матюшенко І.Ю., Михайлова Д.О. Основні напрямки реалізації спільної політики ЄС в галузі досліджень і технологій при реалізації стратегії «Європа 2020». Глобальні та національні проблеми економіки.   2014.   Вип. 2.   С. 102-107.
URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/21.pdf
12. Повідомлення Європейської комісії. «Європа–2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання. URL: http://www.minjust.gov.ua/file/31493
13. Open Science at the Competitiveness Council of 28–29 May 2015.
URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/open-science-competitive...
14. Draft Council conclusions on the digital transformation of European industry. Council of the European Union.  Brussels.   21 May 2015.
URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8993-2015-INIT/en/pdf.
15. Знакові події в Європейському дослідницькому просторі за 2015–2016 рр.
URL: http://eraukraine.blogspot.com/2016/02/2015-2016-2016-2015-2013-2020-era....
16. EIT Innovation Forum Highlights. European Institute of Innovation & Technology.  Budapest, Hungary.   05–07 May 2015.
URL: http://eit.europa.eu/sites/default/files/InnovEIT%20Report%20-%20Web%20o...
17. ERAC Opinion on the European Research Area Roadmap. European Research Area and Innovation Committee. April 2015.
URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc...
18. Open Science. ERA portal.   December 2015.
URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc...
19. A new start for Europe. Opening up to an ERA of Innovation. Conference. Brussels.  22–23 June 2015. URL: http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cf...
20. Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition. European Commission. February 2015.
URL: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/science_2_0_final...
21. ERAC Work Programme 2016–2017. European Research Area and Innovation Committee. 18 January 2016.
URL: https://era.gv.at/object/document/2352/attach/st01201_en16.pdf
22. Competitiveness Council. Meeting #3470. Council of the European Union.   Brussels. 26–27 May 2016. URL : http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
23. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний переклад.
URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
24. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
25. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2015 рік. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. 10.01.2016.
URL: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2016/02/23/50/Zvit_Ykrayina-YES_2015_final...
26. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020». Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015.URL : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html
27. Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави.   Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/182-19
28. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
29. Шевченко А. Потяг «ЄДП» рушив, а Україна залишилася на платформі. Дзеркало тижня. Україна. 2016. № 15 (261). С. 12.  
URL: http://gazeta.dt.ua/science/potyag-yedp-rushiv-a-ukrayina-zalishilasya-n...
30. Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge.  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут: офіц. сайт. URL: http://kpi.ua/ecoino
31. Карлюк Г.В. Технологічні платформи в Україні як інструмент забезпечення економічного зростання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали VІ Міжнародного бізнес-форуму (22 березня 2013 р.).   Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2013.   С. 99-100.
32. Європейські технологічні платформи та підходи до створення українських технологічних платформ. Бюлетень № 2. Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу. Проект № 45309.   2012.   21 с. URL: http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1340728263_69.pdf
33. Зелінська А.М. Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики. Інноваційна економіка.   2012.    № 4 (30).   С. 36–41.
URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3147/5/IE_2012_4_36-41.pdf
34. Українська національна технологічна платформа «Агропродовольча» в мережі ЄТП «Їжа для життя».   УНТП «Агропродовольча»: офіц.. сайт. URL: http://www.agrofoodplatform.com/
35. Солонін Ю.М., Гороховатська М.Я., Білан І.І., Смертенко П.С., Федорова Н.Є., Чернишев Л.І. Технологічна платформа «Передові матеріали і технологічні процеси їх отримання» як основа відродження передової ролі України у галузі матеріалознавства. Вісн. НАН України.   2012.   № 4.   С. 55-59.
36. Research and development expenditure (% of GDP). Data. The World bank. Web resource.
URL: link : http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
37. High-technology exports (% of manufactured exports). Data. The World bank [Web resource].
URL: link : http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries
38. Матюшенко І.Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. C. 108-120.
39. Матюшенко І.Ю., Костенко Д.М.  Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації і зростання високотехнологічного експорту України до 2030 року. Бізнес Інформ. 2016. № 3. C. 32-43. 
40. Global Manufacturing Outlook. Preparing for battle: Manufacturers get ready for transformation.   KPMG.   2015.   34 p.
URL: link: https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docume...
41. Проект «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року».   Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україні.
URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c3081991-45fb-47df-abc6-59822e854a99&title=ProektstrategiiRozvitkuVisokotekhnologichnikhGaluzeiDo2025-Roku
42. На спільному засіданні Президії НАН України та Колегії МОН розглянуто питання створення Київського академічного університету.   Офіційний сайт МОН України, 28.03.2016.
URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/28/na-spilnomu-zasidanni-pr...
43. Загородний А. Чи потрібен Україні Академічний університет? Дзеркало тижня. 2016. № 21 (267).  С. 11.