Технічні рішення процесу переробки лляної сировини

Березовський, ЮВ
Nauka innov. 2017, 13(3):25-37
https://doi.org/10.15407/scin13.03.025
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Охарактеризовано теорію та практику технічного переобладнання підприємств з переробки лляної сировини, модернізацію виробництва, використання сучасних технологій і устаткування. У статті проаналізовано результати моделювання процесу очищення лляних волокон від неволокнистих домішок, які виконували для різних параметрів та конфігурацій обладнання. Доведено можливість і доцільність застосування нововведень для підвищення фізико-механічних показників якості лляної сировини. Вказано підстави розвитку переробної промисловості України та отримання позитивних результатів з обробки стеблового матеріалу льону через використання інноваційних технологій переробки, прогресивних технічних рішень та оригінальних прийомів обробки новими пристроями.
Ключові слова: виробництво, волокно, льон, обладнання, очищення, переробка, сировина, якість
Посилання: 
1. Березовський Ю.В. Вплив лляної сировини та технологій її переробки на формування якості та безпечності товарів. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2016 р., м. Львів). Львів, 2016. С. 77-79.
2. Евдокимова Ж.В., Вотчиникова С.Н. Волшебник синий лен.
URL: http://www.rea-centre.narod.ru/analis/lien-st-02.htm (дата звернення:7.12.2001).
3. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектора: теорія і практика. Запоріжжя, 2006. 373 с.
4. Поважный А.С., Батченко Л.О., Дятлова Ю.В. Государственная поддержка развития аграрного сектора экономики: опыт и современные тенденции. Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Державне управління економічного розвитку регіону та підприємств». 2004. Т. V, вип. 38. Донецьк, 2004. С. 40-46.
5. Федосова Н.М. Исследование свойств льна-межеумка и обоснование метода прогнозирования его технологической ценности: дис. канд. техн. наук. Кострома, 2002. 188 с. 
6. Березовський Ю.В. Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні. Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. Вип. 7. Луцьк, 2014. С. 19-27.
7. Пашин Е.Л., Федосова Н.М. Технологическое качество и переработка льна-межеумка. Кострома, 2003. 88 с.  
8. Федосова Н.М., Пешкова А.С. Анатомическое строение масличного льна. Достижения науки и техники АПК. 2005. № 10. С. 17-18. 
9. Смирнова В.А., Федосова Н.М., Рысаков Д.С. Исследование декортикационной способности соломы масличного льна. Научные труды молодых ученых КГТУ. В 2 ч. Кострома, 2007. С. 54-58. 
10. Тиравский В. В евросоюзе огромный спрос на украинский лен.
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-evrosouze-ogromnyi-spros-na-u...
(дата звернення: 26.10.2016). 
11. Малык И. Украина увеличила экспорт льна.
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-uvelichila-eksport-lna-...
(дата звернення: 12.05.2016).
12. Обзор рынка льна Украины в 2016 году.
URL: http://marketing.rbc.ua/news/21.09.2016/8445 (дата звернення: 21.09.2016).
13. Живетин В.В., Гинзбург Л.Н. Масличный лен и его комплексное развитие. Москва, 2000. 389 с.
14. Гілязетдінов Р.Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. д-ра техн. наук. Глухів, 2009. 329 с.
15. Валько П.М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного волокна з використанням очищувальних валків: дис. канд. техн. наук. Херсон, 2011. 179 c.
16. Ипатов А.М. Теоретические основы механической обработки лубяных культур. Москва, 1989. 144 с.
17. Валько М.І., Домбровська О.П., Коб’яков С.М. Визначення оптимальної кількості пар м’яльних вальців у лінії підготовки лляної сировини до котування. Проблеми легкої и текстильної промисловості України. Херсон, 2004. № 1(8). С. 92-95.
18. Левитский И.Н. Совершенствование процессов обескостривания лубяных волокон: автореф. дис. д-ра техн. наук. Кострома, 1983. 25 с.
19. Патент України № 97290. Вузол очищення сирцю з лляної трести м’яльно-тіпального агрегату. заяв. 15.08.2014; Бюл. № 5. опубл. 10.03.2015.
20. Патент України № 111417. Вузол очищення сирцю з лляної трести м’яльно-тіпального агрегату: заяв. 26.04.2016; Бюл. № 21. опубл. 10.11.2016.