Розробка каталізаторів для знешкодження токсичних оксидів азоту в газових викидах виробництва азотної кислоти

Соловйов, СО
Кирієнко, ПІ
Попович, НО
Ларіна, ОВ
Nauka innov. 2019, 15(1):63-76
https://doi.org/10.15407/scin15.01.063
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Зниження рівня викидів оксидів азоту (NOx) промисловими підприємствами залишається однією з важливих проблем захисту навколишнього середовища. Основним способом знешкодження викидів NOx є процес селективного каталітичного відновлення (СКВ), ефективність якого визначається активністю каталізаторів, які потребують вдосконалення.
Проблематика. СКВ NOx амоніаком з використанням каталізатора АВК-10 є основним способом знешкодження токсичних сполук NOx у газових викидах підприємств азотної промисловості. Зазначений каталізатор містить в своєму складі токсичний ванадій і за рівнем очистки від NOx та розкладанням залишкового NH3 не відповідає сучасним санітарним вимогам. Отже, важливим є розроблення та апробація технології виготовлення безванадієвих каталізаторів для зазначеного процесу.
Мета. Розробка та впровадження технологічних засад виготовлення високоактивого алюмо-мідно-цинкового (АМЦ) каталізатора СКВ NOx для знешкодження викидів при виробництві азотної кислоти.
Матеріали й методи. АМЦ каталізатори готували шляхом просочення гранул γ-Al2O3 (марки А-1) розчинами нітратів міді та цинку. Активність каталізаторів визначали в оснащеній газоаналізатором установці проточного типу. 
Результати. Розроблено технологію приготування нанофазних АМЦ каталізаторів із «скоринковою» структурою активного шару для СКВ NOx в газових викидах виробництва азотної кислоти, яка забезпечує локалізацію оксиду міді в приповерхневому шарі гранули-носія, що обумовлює вищу активність, порівняно з існуючими каталізаторами. 
Висновки. Відпрацьовано технологічний процес виготовлення розробленого АМЦ каталізатора в умовах Товариство з додатковою відповідальністю «Каталізатор», м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.). Випробування на до сліднопромисловій установці на діючому агрегаті неконцентрованої азотної кислоти холдингу «Ostchem» показали, що розроблений каталізатор забезпечує зниження залишкових оксидів азоту в очищеному газі до рівня 0,001-0,002% об. і практично повну відсутність амоніаку.
Ключові слова: оксид міді, оксиди азоту, оксидний алюмо-мідно-цинковий каталізатор, селективне каталітичне відновлення