Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау

Дмитренко, ВВ
Nauka innov. 2019, 15(3):63-77
https://doi.org/10.15407/scin15.03.063
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, а це зумовлює, зокрема, специфіку розпоряджання майновими правами на зазначений об’єкт. В теорії зазначено позиції, що існує тільки один договірний спосіб щодо розпоряджання правами на ноу-хау — договір про передачу ноу-хау, але, водночас, під передачею права на ноу-хау розуміють надання права на його використання. Як наслідок, на практиці важко зрозуміти, яку договірну конструкцію використовувати щодо відчуження права на ноу-хау та надання права на його використання. 
Проблематика. Чинне національне законодавство у сфері права інтелектуальної власності не узгоджене, поняття які використовуються в загальному та спеціальному законодавствах для позначення договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, є різними, що зумовлює їх двояке розуміння та нерозуміння основного призначення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності — розпоряджання майновими правами, а не самими об’єктами права інтелектуальної власності. Відповідно, проблематичним є вибір договірних способів розпоряджання правами щодо ноу-хау, враховуючи, також, специфічний характер об’єкта дослідження, пов’язаний з його конфіденційністю. 
Мета. З’ясувати можливі договірні способи розпоряджання майновими правами на ноу-хау.
Матеріали й методи. Методи наукового пізнання: загальнофілософські (зокрема, діалектичний), загальнонаукові (а саме, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний та ін.), спеціальні методи наукового пізнання, що використовуються в юридичній науці (порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-правовий тощо).
Результати. Здійснено порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових договорів, зокрема договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на предмет можливості їх застосування з метою надання у використання та відчуження права на ноу-хау.
Висновки. Розпоряджання майновими правами на ноу-хау можна здійснювати за допомогою всіх існуючих договірних способів, визначених для об’єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України. Разом з тим, оскільки свобода договору є однією з фундаментальних засад цивільного законодавства, окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак в предметі такого договору необхідно чітко вказати, які саме права передбачені за цим договором — надання у використання чи відчуження. Укладаючи договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау потрібно враховувати конфіденційний характер ноу-хау.
Ключові слова: договір про передання (відчуження) майнових прав на ноу-хау, договори щодо ноу-хау, конфіденційна інформація, ліцензійний договір щодо ноу-хау, ліцензія на ноу-хау, ноу-хау