Художньо-естетичне формування і розвиток архітектурно-містобудівного середовища

Булах, ІВ
Nauka innov. 2019, 15(5):52-61
https://doi.org/10.15407/scin15.05.052
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Хаотичність і невпорядкованість нової забудови міського середовища спостерігається в усіх містах України та в більшості міських поселень світу. Цьому явищу сприяють прогресуючі урбанізація, глобалізація, інтернаціоналізація, комерціалізація, попкультурність середовища міських планувань.
Проблематика. Основою проблемного кола відсутності художньо-естетичного осмислення міського середовища є нехтування міського контексту, регіональних особливостей територій, історичних палімпсестних нашарувань ділянок забудови, пріоритет матеріальних цінностей над духовним збагаченням.
Мета. Систематизація наявних знань у галузі символізації художнього образотворення міського середовища, визначення принципів символізації.
Матеріали й методи. Порівняльний аналіз, структурно-логічне моделювання, систематизація результатів наукових досліджень, літературних та інформаційних джерел, методи експериментального проектування.
Результати. Міське середовище розглядається як ієрархічна багатошарова система, що поступово інтегрує чотири складові рівні: глобальний, макрорівень, локальний та мікрорівень. Процес формування архітектурно-містобудівного художнього образу складається з чотирьох стадій образотворення: пошук аналогій, схематичне вираження подібності, абстрагування за допомогою алегорії, створення символу шляхом надання нового змісту сумі абстрагованих ідей. Запропоновано принципи символізації: комунікативність, трансформативність, комутативність та метаморфічність.
Висновки. Серед розрізнених постмодерністських уявлень про образи сучасного міста, середовищних концепцій та наукових напрямів дослідження міських утворень об’єднуючим є сприйняття міста як складної, відкритої та динамічної системи. Художній образ міста, розвиваючись і розгортаючись в просторі й часі, охоплює всі рівні формування архітектурно-містобудівного середовища, які поєднані між собою багатоманітними образами міського розпланування, архітектурних композицій будівель і споруд в єдину цілісність, наповнену символічним змістом.
Ключові слова: естетика, міське середовища, символ, теорія архітектури, художній образ