Стратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України

Карась, ОC
Nauka innov. 2019, 15(6):23-33
https://doi.org/10.15407/scin15.06.023
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Інфраструктура є однією з ключових конкурентних переваг України, проте проблема низької якості послуг наклала свій відбиток на кожному її елементі. Ситуація ускладнюється ще й недостатньою взаємодією між різними галузями в транспортному секторі, мізерними інвестиціями, застарілою системою регулювання та швидким фізичним погіршенням транспортної інфраструктури.
Проблематика. Аналіз конкурентоспроможності України показує, що транспортна інфраструктура є найбільш неефективною складовою загальної інфраструктури країни, а тому її розвиток сьогодні є актуальним питанням, особ ливо з огляду на виклики та невирішені проблеми, що постають перед цим сектором.
Мета. Аналіз формування умов для соціально-економічного зростання країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки через забезпечення якості транспортних послуг та розвитку транспортної інфраструктури.
Матеріали й методи. Вітчизняну й міжнародну нормативно-правову базу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених було досліджено загальнонауковими та спеціальними методами: аналізу та синтезу — при вивченні сучасного стану та розвитку транспортної інфраструктури в Україні, та абстрактно-логічним — при формуванні висновків.
Результати. Розроблено комплекс стратегічних напрямків розвитку транспортної інфраструктури. Виявлено проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку транспортної галузі України. Окреслено напрямки використання механізму державно-приватного партнерства на основі концесійних угод як інструменту реалізації інвестиційних інтересів держави та обґрунтовано доцільність використання механізму концесії у транспортній галузі України.
Висновки. Розвиток транспортної інфраструктури залишається пріоритетним напрямком у національних економічних реформах. Зазначена галузь об’єднує всі регіони та підприємства України в єдину державу та інтегрує українську економіку у світове господарство. Важливо створити адекватні умови для залучення інвестицій приватного сектора у розвиток транспортної інфраструктури, зосередити увагу на використанні належних регуляторних інструментів для полегшення фінансової участі приватного сектора.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, концесія, транспортна інфраструктура, транспортна галузь