Information and Innovation Center as a Factor of NGO Development and Partner in Intellectual and Professional Environment of the Region

TitleInformation and Innovation Center as a Factor of NGO Development and Partner in Intellectual and Professional Environment of the Region
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsYavorsky, MS
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.02.090
Volume12
Issue2
SectionThe World of Innovations
Pagination90-95
LanguageUkrainian
Abstract
Relevance of forming during the crisis effective public institutions based on self organization of specialists from different professional environments and the role of regional information and innovation centers in the initiation and maintenance of such processes are substantiated. Practical experience of the Lviv State Centre of Science, Innovations and Informatization in the creation and support of NGOs in research and innovation, business and educational fields in Western Ukraine is elucidated.
Keywordsdevelopment, innovation, intelligence, NGO
References

1. Androshhuk G.O., Davymuka S.A., Fedulova L.I. Nacional’ni innovacijni systemy: evoljucija, determinanty re zul’- tatyvnosti. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 2015 [in Ukrainian]. 
2. Kalytych G.I. Duhovno-intelektual’ne vidrodzhennja nacii’ cherez samostverdzhennja ljudyny. Dopomoga av toram novyh idej. 1996. No 1—2: 3—7 [in Ukrainian]. 
3. Gejec’ V.M., Semynozhenko V.P. Innovacijni perspektyvy Ukrai’ny. Harkiv: Konstanta, 2006 [in Ukrainian]. 
4. Denysjuk V.A. Rozvytok innovacijnyh terytorial’nyh struktur jak vazhlyvoi’ skladovoi’ ukrai’ns’koi’ innovacijnoi’ systemy. Ekonomichnyj chasopys. 2003. 21(7—8): 43—47 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.1111/1468-0122.00253
5. Mazur A.A., Gagauz N.B. Sovremennye innovacionnye struktury. Har’kov: SPD Lyburkyna L.M., 2005 [in Russian]. 
6. Solovjov V.P., Korenjako G.I., Golovatjuk V.M. Inno vacijnyj rozvytok regioniv: pytannja teorii’ ta praktyky. Kyiv: Feniks, 2008 [in Ukrainian]. 
7. Javors’kyj M.S. Menedzhment, osnovni naprjamky ta rezul’taty dijal’nosti derzhavnogo pidpryjemstva v umovah zmin (na prykladi L’vivs’kogo centru naukovo-tehnichnoi’ i ekonomichnoi’ informacii’). L’viv: LvCNTEI, 2006 [in Ukrainian]. 
8. Javors’kyj M.S. Pro zastosuvannja mehanizmu gro mads’ko-derzhavnogo partnerstva dlja upravlinnja procesom pobudovy regional’noi’ innovacijnoi’ systemy. Bjuleten’ Zahidnogo naukovogo centru. 2012-2013. Nacional’na akademija nauk Ukrai’ny ta Ministerstvo osvity i nauky Ukrai’ny. Zahidnyj naukovyj centr. L’viv: PAIS, 2013: 195— 198 [in Ukrainian]. 
9. Zaliznjak B.V. Do praci panove! Nauka innov. 2015. 11(3): 79—80 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/scin11.03.079
10. Javors’kyj M.S. Strategija rozvytku centriv naukovotehnichnoi’ i ekonomichnoi’ informacii’ jak bazovyh ele mentiv regional’noi’ innovacijnoi’ infrastruktury. Nauka ta naukoznavstvo. 2009. no 4(66): 3—14 [in Ukrainian]. 
11. Zakon Ukrai’ny «Pro zasady derzhavnoi’ regional’noi’ polityky. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny vid 27.03.2015. st. 90. no 13. S. 721 [in Ukrainian].