1(3)02

Nauka innov. 2005, 1(3):34-50
https://doi.org/10.15407/scin1.03.034

І.В. Сергієнко, В.С. Дейнека
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ

 

Інформаційна технологія дослідження процесів в багатокомпонентних грунтових середовищах та оптимальне керування їх станами

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: На основі нових математичних моделей (нових класів задач з розривними розв'язками) опису різноманітних процесів, що характерні для багатокомпонентних грунтових середовищ з включеннями, високоточних чисельних методів їх розв'язання з великими об'ємами повнопов'язаних даних розроблена інформаційна технологія дослідження складних явищ в зазначених об'єктах. Технологія зорієнтована на використання суперкомп'ютерів сімейства СКІТ. Досліджені питання оптимального керування станами згаданих об'єктів.
Ключові слова: інформаційна технологія, суперкомп'ютери сімейства СКІТ, багатокомпонентні грунтові середовища, високоточні чисельні методи, великі об'єми повнопов'язаних даних, оптимальне керування станами багатокомпонентних розподілених систем.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Модели и методы решения задач в неоднородных средах.–Киев: Наук. думка, 2001.–606 с.
2. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Задачи с условиями сопряжения и вычислительные схемы повышенного порядка точности их дискретизации //Праці Українського математичного конгресу 2001.–Київ: Ін-т математики НАНУ.–2002.–С. 106–120.
3. Сергiєнко I.B., Дейнека В.С. Задачі трансмісії з неоднорідними головними умовами спряження та високоточні чисельні алгоритми їх дискретизаці // Укр. матем. журн.–2002.–54.–№ 2.–С. 258–275.
4. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Численное моделирование нелинейных нестационарных процессов с разрывными характеристиками полей // Кибернетика и систем. анализ.–1999.–№ 3.–С. 3–13.
5. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Задачи с условиями сопряжения и высокоточные вычислительные алгоритмы их дискретизации // Кибернетика и систем. анализ.–1999.–№ 6.–С. 100–124.
6. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Модели с условиями сопряжения и высокоточные методы их дискретизации // Кибернетика и систем. анализ.–2000.–№ 1.–С. 110–131.
7. Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Оптимальное управление неоднородными распределенными системами.–Киев: Наук. думка, 2003.–506 с.
8. Sergienko Ivan V., Deineka Vasyl S. Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions.–New York: Kluwer Akademic Publishers.–2005.–400 p.
9. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. О численном решении задачи динамической теории упругости для тел со средоточенными массами // Прикл. механика.–2004.–т. 40.–№ 12.–С. 65–75.
10. Сергiєнко I.B., Дейнека В.С. Високоточні алгоритми розв'язання спектральних задач з власними значеннями в умовах спряження та в крайових умовах // Доп. НАН України.–2001.–№ 2.–С. 74–80.
11. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. О существовании единственного обобщенного решения квазилинейного эллиптического уравнения с условиями сопряжения // Доп. НАН України.–2002.–№ 4.–С. 72–82.
12. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Вычислительные алгоритмы для условно корректной задачи прогибов составной балки // Доп. НАН України.2002.–№ 4/–С. 77–82.
13. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. О численном исследовании прогибов составной тонкой пластины // Доп. НАН України.–2003.–№ 6.–С. 52–58.
14. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Моделирование процессов, описываемых эллиптико-параболическими системами с условиями сопряжения // Пробл. управления и информатики.–2000.–№ 3.–С. 57–75.
15. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Високоточные вычислительные алгоритмы исследования псевдопараболических распределенных систем с условиями сопряжения // Доп. НАН України.–2003.– №7.–С. 73–81.
16. Сергиенко И.В., Дейнека В.С. О численном решении спектральной задачи исследования устойчивости и собственых колебаний составных стержней // Прикл. механика.–2002.–т. 38.–№ 11.–С. 124–132.
17. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Численное моделирование динамических процессов, описываемых псевдогиперболическим уравнением с условиями сопряжения // Пробл. управления и информатики.–2004.–№ 1.–С. 61–70.
18. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Комплексное оптимальное управление термонапряженным состоянием составного тела // Кибернетика и систем.анализ.–2004.–№ 3.–С. 43–61.
19. Сергиенко И.B., Дейнека В.С. Оптимальное управление квазистатическим напряженно-деформированным состоянием составного тела // Пробл. управления и информатики.–2004.–№4.–С. 58–79.
20. Сергиенко И.B., Дейнека В.С., Калынюк Н.А. и др. Автоматизированная диалоговая система НАДРА-Д и исследования процессов в многокомпонентных средах // Пробл. программирования.–2004.–№ 2–3.–С. 520–533.
21. Сергиенко И.B., Дейнека В.С., Калынюк Н.А. и др. Автоматизированный комплекс НАДРА для исследования процессов в многокомпонентных средах: В 2 ч.–Киев, 2002.–(Препринт / НАНУ. Ин_т кибернетики).– ч. 1.–36 с. (...; 2002–3); ч.2.–36 с. (...; 2002–4).
22. Дейнека В.С., Вєщунов В.В. Система автоматизованого розрахунку процесів у тривимірних багатокомпонентних середовищах NADRA 3D // Матеріали конференції "Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин", 4–7 жовтня 2004 р., Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя.– 2004.– С. 138–144.
23. Дейнека В.С., Баран І.О. Автоматизована система DIFUS для розрахунку процесів дифузії в неоднорідних середовищах // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2002.–№ 2.–С. 111–115.