1(5)01

Nauka innov. 2005, 1(5):12-23
https://doi.org/10.15407/scin1.05.012

Р. М. Кондрат
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

 

Активний вплив на процеси розробки родовищ природних газів з водонапірним режимом для збільшення газоконденсатовилучення

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Запропоновано принципово новий підхід до інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення газоконденсатовилучення з родовищ природних газів, який ґрунтується на комплексному активному впливі на процеси їх розробки. За результатами експериментальних досліджень на моделях пористого середовища вперше встановлено закономірності поведінки защемленого газу в обводнених об'ємах пласта при зниженні в них тиску і вилучення мікро- і макрозащемленого газу та створені фізичні засади активного впливу на водонапірний режим. З використанням отриманих результатів розроблено нові технології регулювання просування в родовище пластових вод і вторинного видобутку защемленого газу з обводнених пластів. Для реалізації активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів з водонапірним режимом створено нові технології і технічні пристрої для інтенсифікації роботи обводнених свердловин. Основні наукові розробки пройшли приймальні випробування, здані відомчим комісіям і використовуються на виробництві згідно з виданими нормативними документами.
Ключові слова: родовище, пласт, свердловина, розробка, експлуатація, водонапірний режим, активний вплив, технологія, технічні пристрої.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов. –М.: Недра, 1992. – 255с.
2. Закиров С. Н., Коротаев Ю. П., Кондрат Р. М. и др. Теория водонапорного режима газовых месторождений. – М.: Недра, 1976. – 240 с.
3. Закиров С. Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений: Учебн. пособие для вузов. – М.: Недра, 1989. – 334 с.
4. Закиров С. Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. – М.: Струна, 1998. – 628 с.
5. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и газа // Под редакцией С. Н. Закирова. – М.: Грааль, 2000. – 643 с.
6. Довідник з нафтогазової справи // За заг. ред. докторів технічних наук В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с. (с. 218–262, 286–307, 456–473, 487–517, 519–520).
7. А.с. 571107 СССР. МКИ Е 21 В 43/00. Способ добычи газа // Коротаев Ю. П., Закиров С. Н., Кондрат Р. М. и др. – № 2075239; Заявл. 12.11.1974.
8. Закиров С. Н., Васильев В. И, Гутников А. И. и др. Прогнозирование и регулирование разработки газовых месторождений.– М.: Недра, 1984. – 295 с.
9. Закиров С. Н., Сомов Б. Е., Гордон В. Я. и др. Многомерная и многокомпонентная фильтрация: Справочное пособие. – М.: Недра, 1988. – 335 с.
10. А.с. 991785 СССР. МКИ Е 21 В 43/00. Способ вторичной добычи газа // Закиров С. Н., Кондрат Р. М., Кравцов Н. А. – № 3300292; Заявл.11.06.1981.
11. А.с. 1314757 СССР. МКИ Е 21 В 43/20. Способ вторичной добычи газа // Кондрат Р. М., Токой Й. Н., Фык И. М. и др. – №3956225; Заявл.24.09.1985.
12. Кондрат Р. М., Билецкий М. М. Совершенствование методов эксплуатации обводняющихся газовых скважин. – Обзор. М.: ВНИИЭгазпром, 1980. – 38 с.
13. Кондрат Р. М., Петришак В. С., Галян Н. Н. Совершенствование технологии эксплуатации обводненных скважин Оренбургского газоконденсатного месторождения. – Обзор. М.: ВНИИЭгазпром, 1986, вып.9. – 58 с.
14. Кондрат Р. М., Марчук Ю. В. Технология и техника эксплуатации газоконденсатных скважин в осложненных условиях. – Обзор. М.: ВНИИЭгазпром, 1989, вып. 7. – 36 с.
15. А.с. 1164402 СССР. МКИ Е 21 В 43/00. Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин // Закиров С. Н., Кондрат Р. М., Волков Ю. М. и др. – №3573555; Заявл. 01.04.1983; Опубл. 30.06.1985, Бюл. № 24.
16. Кондрат Р. М. Проблеми видобування залишкових вуглеводнів з виснажених газових і газоконденсатних родовищ // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – Ів.-Франківськ: вид. ІФДТУНГ, 2001. – №1. – С. 71–74.
17. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Комплексна технологія збільшення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ // Nauka innov. 2005, 1(5):24–39.