1(5)02

Nauka innov. 2005, 1(5):24-39
https://doi.org/10.15407/scin1.05.024

Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

 

Комплексна технологія збільшення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Розроблена комплексна технологія збільшення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ. Вона включає нагнітання в родовище через систему нагнітальних свердловин запропонованих витіснювальних агентів, витіснення ними з пористого середовища до видобувних свердловин сконденсованих вуглеводнів і пластового газу, обробку привибійних зон видобувних свердловин запропонованими робочими розчинами для зменшення насиченості пористого середовища сконденсованими вуглеводнями та інтенсифікації припливу газоконденсатної суміші до свердловин і використання запропонованих методів забезпечення стабільної роботи видобувних свердловин з високим вмістом рідини у пластовій продукції. Основні наукові розробки пройшли приймальні випробування, здані відомчим комісіям і використовуються на виробництві згідно з виданими нормативними документами. Реалізація комплексної технології дозволяє збільшити поточні відбори газу і конденсату і ступінь вилучення вуглеводнів з виснажених газоконденсатних родовищ.
Ключові слова: родовище, пласт, свердловина, газ, сконденсовані вуглеводні, розробка, експлуатація, вуглеводневилучення, витіснювальний агент.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов. –М.: Недра, 1992. – 255 с.
2. Довідник з нафтогазової справи // За заг. ред.докторів технічних наук В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с.(с. 218–262, 286–307, 456–473, 487–517, 519–520).
3. Закиров С. Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Недра, 1989.– 334 с.
4. Закиров С. Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.– М.: Струна, 1998. – 628 с.
5. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и газа / Под ред. С. Н. Закирова. – М.: Грааль, 2000. – 643 с.
6. Закиров С. Н., Закиров Э. С., Закиров И. С. и др. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. – М.: изд-во, 2004. –520 с.
7. Гуревич Г. Р. Способы повышения конденсатоотдачи пластов // Ежегодник "Итоги науки и техники", сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: ВИНИТИ, 1985, т.16. – С. 132–184.
8. Шмыгля П. Т. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 1967, – 258 с.
9. Гуревич Г. Р., Соколов В. А., Шмыгля П. Т. Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления. – М.: Недра, 1976.– 183 с.
10. Мирзаджанзаде А. Х., Дурмишьян А. Г., Ковалев А. Г., Аллахвердиев Т. А. Разработка газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 1987.– 356 с.
11. Панфилов М. Б. Накопление конденсата в пласте / Реф. сб., сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: ВНИИЭгазпром, 1980, вып. 9.– С. 17–19.
12. Тер-Саркисов Р. М., Пешкин М. А., Гужов Н. А. Накопление ретроградного конденсата при фильтрации со значительными градиентами давления
// Газовая пром-сть.–1996, № 5–6.– С. 59–61.
13. Фик І. М. Спосіб запобігання випаданню конденсату в пласті // Нафт. і газова пром-сть. – 1997, №3. – С. 21–26.
14. Фик І. М. Проблеми збільшення конденсатовилучення з газоконденсатних родовищ України і шляхи їх вирішення // Збірник праць УкрНДІгазу "Питання розвитку газової промисловості України"; Вип. ХХVІІ, Харків, 1999. – С. 164–169.
15. Кондрат Р. М. Повышение конденсатоотдачи продуктивных пластов с применением заводнения / Обзорн. информ., сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений.– М.: ВНИИЭгазпром, 1982. – Вып.7. – 58 с.
16. Кондрат Р. М. Підвищення газонафтоконденсатовіддачі родовищ // Нафтова і газова промисловість. – 1992, № 2 – С. 35–38.
17. Кондрат Р. М. Проблеми видобування залишкових вуглеводнів з виснажених газових і газоконденсатних родовищ // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2001, № 1. – С. 71–74.
18. Гриценко А. И, Тер-Саркисов Р. М., Андреев О. Ф. и др. Методическое руководство по применению методов извлечения конденсата, выпавшего в процессе разработки (вторичные методы повышения конденсатотдачи). – М.: ВНИИгаз, 1987. – 106 с.
19. Щербаков П. М., Егоров С. А., Боброва С. Ф. Получение метанола методом неполного окисления природного газа // Нефт. и газовая пром-сть.– 1986, № 1. – С. 40–41.
20. Гриценко А. И., Тер-Саркисов Р. М., Николаев В. А. и др. Закачка сухого неравновесного газа на Вуктыльском НГКМ // Газовая пром-сть. 1996, № 11–12. – С. 30–32.
21. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Извлечение остаточных углеводородов из истощенных газовых и газоконденсатных месторождений // ХІІ Международная научно-техническая конференция "Новые методы и технологии в нефтяной геологии, бурении, добыче нефти и газа" (Краков, 20–21 июня 2001 р.). Том І. – Краков, 2001. – С. 227–232.
22. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Технологічна схема вилучення сконденсованих вуглеводнів з виснажених газоконденсатних родовищ різними робочими агентами // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Державний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 38, том ІІІ. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2001. – С. 44–49.
23. Кондрат Р. М., Марчук Ю. В. Технология и техника эксплуатации газоконденсатных скважин в осложненных условиях // Обз. информ.: Сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: ВНИИЭгазпром, 1989, вып. 7. – 38 с.
24. Закиров С. Н., Василевская Е. И., Талдай И. В. и др. Технология вторичной добычи конденсата из частично истощенной газоконденсатной залежи (на примере горизонта В–19б Анастасиевского месторождения Украинской ССР). – М.: 1985, вып. № 2. – 59 с. (Препр. ИПНГ АН СССР и Минобразования СССР).
25. Кондрат Р. М. Активний вплив на процеси розробки родовищ природних газів з водонапірним режимом з метою збільшення газоконденсатовилучення // Nauka innov. 2005, 1(5):12–23.