1(5)09

Nauka innov. 2005, 1(5):107-116
https://doi.org/10.15407/scin1.05.107

Є. І. Крижанівський, Л. Я. Побережний
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

 

Деформаційна поведінка морських нафтогазопроводів в умовах експлуатації

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Виявлені загальні закономірності деформування труб з низьковуглецевої сталі в морських трубопроводах при статичному і повторному статичному поступовому навантаженнях чистим згином, які дають змогу прогнозувати деформаційну поведінку тіла труби та зварного з'єднання в реальних умовах експлуатації.
Ключові слова: трубопровід, навантаження, деформація, чистий згин, повзучість, умовна границя плинності, зварний шов.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Крижанівський Є. І., Ільницький М. К., Шкіца Л. Є. Передумови втомного руйнування морських нафтогазових трубопроводів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Сер.: Нафтопромислове обладнання. – 1998. – Вип. 35. – С. 3–9.
2. Тахватулин М. А., Хазиев Н. Н. Тенденции развития морского трубопроводного транспорта / Обзорн. инф. Сер.: Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1980. – 72 с.
3. Доусон Т. Проектирование сооружений морского шельфа / Пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1986. – 286 с.
4. Романов А. Н. Разрушение при малоцикловом нагружении. – М.: Наука, 1988. – 282 с.
5. Трощенко В. Т. Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении. – К.: Наук. думка, 1981. – 344 с.
6. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Перспективи використання автоматизованих випробовувальних систем з ЕОМ для оцінки корозійно механічних властивостей матеріалів морських трубопроводів // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КПГУ. Вып. 1/2001 (10). – Кременчуг: КГПУ, 2001. – С. 21–23.
7. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я., Ровіський В. А. Удосконалена автоматизована випробовувальна система з ЕОМ для дослідження корозійно-механічного руйнування // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. –2002. – Вип. 1 (12). – С. 292–294.
8. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Установка для комплексних досліджень малоциклової втоми матеріалу морських трубопроводів у робочих середовищах // Нафт. і газова пром-сть. –2001. – № 5. – С. 44–45.
9. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Низькочастотна корозійна втома сталі морських трубопроводів // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спец. вип. № 3. Проблеми корозії і протикорозійного захисту матеріалів. – 2002. – Т. 2. – С. 794–797.
10. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Методологічні аспекти дослідження взаємозв'язку процесів деформації та руйнування трубопроводів // Нафт. і газова пром-сть. – 2002. – № 5. – С. 33–38.
11. Крижанівський Є. І. Побережний Л. Я. Прогнозування поведінки матеріалу трубопроводу за даними повторно-статичних випробовувань лабораторних зразків-моделей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Нафогазопромислове обладнання. – 2001. – № 38. – С. 3–8.
12. Крижановский Е. И., Побережный Л. Я. Исследование несущей способности стали морских трубопроводов при низкочастотной усталости // Электронный журнал "Исследовано в России". – 2001.– С. 1083–1089.
13. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Кінетика деформування сталі трубопроводу при низькочастотній втомі // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2001. – № 1. – С. 62–67.
14. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Особливості деформування текстурованої сталі трубопроводу при навантаженні чистим згином // Науковий вісник Національного технічного університету нафти і газу. – 2001. – № 1. – С. 57–61.
15. Крижанівський Є. І., Івасів В. М., Чернов Б. О., Ільницький М. К. Вибір і дослідження моделей підводних трубопроводів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Нафогазопромислове обладнання. – 2001. – № 36, Т. 4. –С. 108–114.
16. Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. Спосіб оперативної діагностики зламів матеріалів // Деклараційний патент № 46499А, кл. 7. G01N21/00, G01N3/00. Держдепартамент ІВ, Бюл. № 5. 15.02.2002.
17. Сопротивление материалов деформированию и разрушению: Справочное пособие // Под ред. В. Т. Трощено. – К.: Наук. думка, 1994. – 701 с.
18. Бородавкин П. П., Синюков А. М. Прочность магистральных трубопроводов. – М.: Недра, 1984. – 245 с.
19. Капустин К. Я., Камышов М. А. Строительство морских трубопроводов. – М.: Недра, 1982. –207 с.
20. Романив О. Н. Структурная механика разрушения – новое перспективное направление в проблеме разрушения металлов // Физико-химическая механика. – 1981. – № 4. – С. 28–45.