1(5)12

Наука та інновації. 2001. Т.1. № 5. С. 132-149
https://doi.org/10.15407/scin1.05.132

О. М. Карпаш1, Я. М. Зінчак1, П. Я. Криничний2
1 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
2 НВФ "Зонд", Івано-Франківськ

 

Методи і засоби оцінки технічного стану бурового та нафтогазового обладнання тривалої експлуатації

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Викладені результати багаторічних теоретичних та експериментальних досліджень зі створення технічних засобів і технологій неруйнівного контролю та технічної діагностики бурового та нафтогазового обладнання. Описаний комплексний підхід до питання забезпечення ефективного застосування розробок в нафтогазовій галузі, який полягає у науковому, технічному, методичному та кадровому забезпеченні.
Ключові слова: неруйнівний контроль, технічне діагностування, бурове обладнання, нафтогазове обладнання.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2003 р. № 351-р "Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.10.2004 р. № 1331 "Про затвердження Державної науково-технічної програми "Ресурс".
3. Інформація про перше засідання Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України від 14.02.02 р. // Офіційна веб-сторінка РНБО України (http://www.rainbow.gov.ua ).
4. Механіка руйнування і міцність матеріалів // В посібнику: Під загальною ред. В. В. Панасюка. –К.: Наук. думка, 1988. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / Під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2001. – 1134 с.
5. Криничний П. Я., Карпаш О. М., Кійко Л. М. Ультразвукова дефектоскопія різевих з'єднань обважнених бурильних труб в зібраному стані // Методи та прилади контролю якості. – 2000. –№6. – С. 9–12.
6. Карпаш О. М., Кійко Л. М. Алгоритм розрахунку параметрів способу контролю конічних з'єднань.: В зб. "Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів". – Київ-Львів: Леотест, 2001.– С. 12–15.
7. Билык С. Ф. Герметичность и прочность резьбовых соединений труб нефтяного сортамента. – М.: Недра. – 1981. – 351 с.
8. Березовский Л. Б., Химченко Н. В. О прохождении ультразвуковых колебаний через напряженную слоистую среду: В сб. научн. Трудов НИИХИММАША. – М.: Химическое машиностроение – Вып. 67. –1974.– С. 140–157.
9. Химченко А. В., Бобров В. А. Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении. – М.: Машиностроение, 1978. – 246 с.
10. А. с. 1728782 Способ ультразвукового контроля качества сборки соединений с натягом // Карпаш О. М. – 1992, БИ № 15.
11. Баштанников Л. А. Неразрушающий контроль бурильных и обсадных колонн в практике отечественного и зарубежного бурения. – М.: ВНИИЭгазпром, 1988. – 40 с. (Обз.информ. Сер. Бурение газовых и газоконденсатных скважин, вып. 1).
12. Михеев М. Н., Горкунов Э. С. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. – М: Наука, 1993. – 252 с.
13. Горкунов Э. С. Магнитные приборы контроля структуры и механических свойств стальных и чугунных изделий (обзор) // Дефектоскопия –1992. – № 10.– С. 3–35.
14. Сандовский В. А., Уваров А. И. К вопросу об определении величины зерна вихретоковым методом // Дефектоскопия –1997. – № 10. – С. 42–43.
15. Герасимов В. Г., Покровский А. Д., Сухоруков В. В. Неразрушающий контроль.: В кн. 3. Электромагнитный контроль: Практ. пособие. Под. ред. В. В. Сухорукова. – М.: Высшая школа, 1992. – 312 с.
16. Молодецький І. А. Визначення фізико-механічних характеристик нафтогазового інструмента // Методи та прилади контролю якості – 1997. – №1. – С. 65–66.
17. Акустические методы контроля физико-механических свойств материалов // Обзор. Заводская лаборатория – 1977. – № 10. – С. 1215–1222.
18. Криничний П. Я., Молодецький І. А. Прилад для контролю фізико-механічних характеристик труб нафтового сортаменту СІГМА-5Т // Методи та прилади контролю якості – 1998. – №2. – С. 9–10.
19. Національна програма "Нафта і газ України" до 2010 року. - К.: 1993. – 62 с.
20. Карпаш О. М., Криничний П. Я., Молчанов М. О. Пересувна установка для комплексного НК нафтогазового інструмента та обладнання.: В зб. "Фізичні методи та засоби контролю середовища матеріалів", вип. 5, Київ-Львів, 2000. – С. 28–31.
21. Карпаш О. М., Крыжанивский Е. И., Молодецкий И. А. Неразрушающий контроль и техническая диагностика бурового и нефтепромыслового оборудования // XII International scientific-technical conference, Cracow. 21–22 June, vol. 1, 2001. –C. 205–208.
22. Карпаш О. М., Даниляк Я. В., Молодецький І. А., Молчанов М. О. Стаціонарна установка "Сот-1" для автоматизованого НК стану обсадних труб // Техн. диагностика – 1999. –№ 4. – С. 80–83.
23. Карпаш О. М., Криничний П. Я., Козоріз А. В. Автоматизований комплекс неруйнівного контролю бурового інструмента АКНК-1 // Методи та прилади контролю якості. –2000. – № 6. – С. 15–18.
24. Карпаш О. М., Ильницкий Й. В., Степура А. И. Ультразвуковое устройство для измерения контактных давлений. – А.с. № 1746297 /СССР/ БИ №25,1992 г.
25. Карпаш О. М., Даниляк Я. Б., Кийко Л. Н. Способ разборки замковых соединений бурильных труб. – Патент України, № 2362.
26. Карпаш О. М., Криничний П. Я, Молчанов М. О., Вісков О. В. Мобільні засоби комплексного контролю якості труби // Матеріали 6-ої Міжнародної конференції "Нафта і газ 2000".– Івано-Франківськ, 2000. – С. 206–208.
27. Карпаш О. М., Бажалук Я. М., Молчанов Н. О., Смерека А. С. Способ ультразвукового контроля контактных напряжений. – А.с. № 1719980, БИ №14, 1992 г.
28. Карпаш О. М., Зинчак Я. М., Даниляк Я. Б., Кийко Л. Н. Способ разборки замковых соединений бурильных труб. – Патент РФ, № 2039201.
29. Карпаш О. М., Криничний П. Я. Прилади для безперервного вимірювання товщини стінки металоконструкції // Матеріали конференції "Сучасні прилади, методи і технології неруйнівного контролю".– Івано-Франківськ, 1996.– С. 59–60.
30. Карпаш О. М. Способ ультразвукового контроля качества сборки соединений с натягом. – А.с. №1728782 /СССР/ БИ № 23, 1992 г.
31. Карпаш О. М., Футерко Л. Б., Молчанов Н. А., Зинчак Я. М. Устройство для ультразвукового контроля труб с внутренней стороны. – А.с. №1610367 /СССР/ БИ № 44,1990 г.
32. Карпаш О. М., Ковалив Б. И. Устройство неразрушающего контроля цилиндрических изделий. –А.с. № 1783417/СССР/, БИ №47, 1992 г.
33. Карпаш О. М., Ковалив Б. И. Устройство неразрушающего контроля цилиндрических изделий // – А.с. 1783417/СССР/ БИ № 47,1992.