11(1)09

Nauka innov. 2015, 11(1):49-52
https://doi.org/10.15407/scin11.01.049

М.В. Новіков, В.В. Лисаковський, О.О.Заневський, С.О. Івахненко
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ

 

Інноваційна привабливість структурно досконалих монокристалів алмазу для їх цілеспрямованого використання в новітніх технологіях ХХІ сторіччя

Розділ: До 10-річчя журналу
Мова статті: українська
Анотація: Наукові дослідження, виконані в Інституті надтвердих матеріалів, дозволили визначити закономірності фазових перетворень та переносу вуглецю в металевих розчинниках і створити методи вирощування великорозмірних структурно досконалих монокристалів алмазу. Отримані результати склали основу технології виробництва алмазної продукції для використання в електроніці, лазерній техніці, прецизійній механічній обробці матеріалів та в буровому інструменті. Застосування 6-пуансонної техніки високих тисків великого об’єму дало можливість створити технологію вирощування монокристалів алмазу із значно підвищеною продуктивністю виробництва.
Ключові слова: алмаз, монокристал, дефекти, домішки, методи вирощування, високі тиски та температури.

Література:
1. Ивахненко С.А. Закономерности направленного роста монокристаллов алмаза в области термодинамической стабильности: Дис. на соиск. уч. ст. д-ра техн. наук. — Киев, 1998. — 299 с.
2. Ивахненко С.А., Новиков Н.В. Выращивание крупных монокристаллов алмаза в области термодинамической стабильности // В кн. «Сверхтвердые материалы. По лучение и применение». Под общей ред. акад. НАН Укра и ны Н.В. Новикова. Том 1 «Синтез алмаза и по добных материалов». — К.: ИСМ НАН Украины, 2003. — С. 179—199.
3. Новіков М.В., Івахненко С.О. Вирощування та термобарична обробка монокристалів алмазу при надвисоких тисках з контрольованим домішковим складом / Физико-технические проблемы современного материаловедения. В 2-х т. — Т. 2. / Ред. кол.: И.К. Походня (предс.) и др.; НАН Украины. — К.: Академпериодика. — 2013. — С. 33—53.
4. Strong H.M., Wentorf R.H. The growth of large diamond crystals // J. Naturwissenschften. — 1972. — 59, № 1. — P. 1—7.
5. Ивахненко С.А., Будяк А.А. К модели массо-переноса углерода при выращивании монокристаллов алмаза на затравке / Сверхтвердые материалы. — 1990. — № 4. — С. 11—17.
6. Ivakhnenko S.A., Novikov N.V., Katsay M.Y. Kinetiks of diamond crystals growth at high static pressure/ New diamond science and technology. — Proc. Int. Conf. Washington, USA. — 1991. — P. 71—90.