11(2)01

Nauka innov. 2015, 11(2):5-19
https://doi.org/10.15407/scin11.02.005

Я.В. Котляревський1, С.І. Князєв2, О.В. Мельников3
1 Інститут післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління», Київ
2 Відділення економіки НАН України, Київ
3 Українська академія друкарства, Львів

 

Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Досліджено забезпечення інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної галузі в контексті загальноосвітових тенденцій. Здійснено узагальнену характеристику організаційно-економічних відносин, що виникають у зв’язку із розвитком видавничо-поліграфічної сфери на засадах впровадження інновацій, та зроблено спробу оцінити їх вплив і перспективність для національного господарства.
Ключові слова: видавничо-поліграфічна галузь, економічна система, потоки інформації в системі, індекс попиту на друковану продукцію, державне регулювання інноваційного розвитку.

Література:
1. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: Теорія, механізм розробки та комерціалізації. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
2. Бенедиков М.А., Фролов И.Э. Рынки высокотехнологической продукции: Тенденции и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 2. — С. 57—71.
3. Инновационный менеджмент / под. ред. П.Н. Завлина,А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЦИСН, 1998. — 568 с.
4. Котляревский Я.В., Штангрет А.М., Мельников А.В. Тенденции современного этапа развития инноваций на Украине // Пробле мы экономики и менеджмента. — 2014. — № 3 (31). — С. 60—70.
5. Мельников А.В., Штангрет А.М., Котляревский Я.В. Состояние, ключевые проблемы, факторы развития инновацион ной сферы в Украине // Менеджмент и бизнес-администрирование. — 2014. — № 1. — С. 131— 141.
6. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с.
7. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: пер. з англ. — К. : Основи, 1997. — 390 с.
8. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации: пер. с нем. — М.: МГУП, 2003. — 1012 с.
9. Мельников А.В., Семенюк Э.П. Информационная революция и современная полиграфия // Научно-техн. инф. Сер. 1. Орг. и мето ди ка информ. работы. — 2014. — № 1. — С. 1—12.
10. Розум О.Ф., Величко О.М., Мельников О.В. Таємниці друкарства: Минуле. Сучасне. Майбутнє. — 2-е вид., перероб. і доп. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. — 278 с.
11. Мельников О.В. До проблеми періодизації розвитку друкарства в Україні // ХІ Міжнар. наук.-практична конф. з проблем вид.-полігр. галузі, бер. 2008 р., Київ: тези доп. — К.: УкрНДІ СВД, 2008. — С. 11—14.
12. Котляревський Я.В., Мельников О.В. Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2011. — № 1 (34). — С. 63—70.
13. Машталір Р.М. Дослідження видавничо-поліграфічного комплексу як економічної системи // Поліграфія і видавнича справа. — 1977. — Вип. 13. — С. 93—99.
14. Машталер Р.М. Экономические проблемы научно-технического прогресса в полиграфии. — М.: Книга, 1978. — С. 3—53.
15. Мельников О.В. Формалізація предметної області управління видавничо-полігра фічною галуззю // Технол. і техн. друкарства. — 2013. — № 2 (40). — С. 99—108.
16. Dyrnyak В., Sztangriet A., Mielnikow A. Rynek poligraficzny Ukrainy // Poligrafika. — 2006. — № 10 (LVIII). — S. 72—73.
17. Melnikov A.V., Semenyuk E.P. The information revolution and the modern printing industry // Scientific and technical information processing. — 2014. — V. 41, № 1. — P. 1—11.
18. Васильев В.И. Развитие издательско-полиграфической техники. — М.: Наука, 1987. — 256 с.
19. Немировский Е.Л. Новые способы печати. — М.: Исскуство, 1956. — 160 с.
20. Толстой Г.Д. Автоматизация полиграфических про изводственных процессов. — М.: Книга, 1970. — 360 с.
21. Тюрин А.А. Печатные машины-автоматы. — М.: Книга, 1980. — 416 с.
22. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. — К.: Наук. думка, 1988. — 240 с.
23. Добров Г.М. Наука о науке: Введение в общее наукознание. — К.: Наук. думка, 1966. — 272 с.
24. Мельников А.В., Семенюк Э.П., Котляревский Я.В. Применение информационного подхода к анализу развития полиграфии // Вісті Акад. інженер. наук. — 2010. — № 1 (40). — С. 40—48.
25. Мельников О.В., Сеньківський В.М., Штангрет А.М., Семенюк Е.П. Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі // Технол. і техн. друкарства. — 2013. — № 4 (42). — С. 117—125.
26. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. — М.: Мысль, 1974. — С. 162—163.
27. Име Р. Репродукционная техника: пер. с нем. — М.: Книга, 1985. — С. 302—305.
28. Оптика фотографических систем: в 2-х ч. — Ч. II. Основы растрового процесса / сост.: Б.А. Шашлов, Е.Б. Козлова, Ю.С. Андреев. — М.: МГУП, 1988. — С. 10—13.
29. Гавенко С.Ф., Сеньківський В.М., Сеньківька Н.Є. Інтегральний прогноз якості книжкових видань // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2012. — № 1 (38). — С. 144—148.
30. Дурняк Б.В., Штангрет А.М., Мельников О.В. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с.
31. Котляревський Я. В. Управління інноваційним розвиитком видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. — 354 с.
32. Олянишен Т.В., Штангрет А.М. Побудова моделі ринку друкованої продукції України // Технол. і техн. друкарства. — 2009. — № 3—4 (25—26). — С. 151—159.
33. Полиграфия России — шаг в третье тысячелетие : [сб. мат.] / В.А. Чеснаков, Н.В. Сакиян, А.Е. Шварц, И.Н. Смиренный и др. — М.: Август Борг, 2002. — 544 с.
34. Котляревський Я.В., Передерієнко Н.І., Мельников О.В. Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2009. — № 1 (15). — С. 93—102.
35. Воротина Л.І., Котляревський Я.В. Стратегія управління підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. — 182 с.
36. Стефанов С. Как выбрать способ и технологию печати? // Рекламные технол. — 2003. — 2. — С. 45—49.
37. Котляревський Я.В. Державне регулювання інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економіки знань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. — К., 2014. — 44 с.