11(2)02

Nauka innov. 2015, 11(2):20-30
https://doi.org/10.15407/scin11.02.020

І.Ю. Підоричева
Інститут економіки промисловості НАН України, Київ

 

Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Висвітлено особливості формування інноваційних систем на державному рівні, визначено роль регіонального аспекту в інноваційних процесах. Розглянуто історичний досвід становлення інноваційних систем у розвинених країнах. Окреслено ситуацію, що склалася у сфері функціонування інноваційної системи України. Запропоновано покласти в основу моделі національної інноваційної системи розвиток регіональних інноваційних систем з використанням цілісного підходу до їх становлення та підтримки. Надано пропозиції прикладного характеру, які стосуються запровадження першочергових заходів щодо сприяння розвитку в Україні національної та регіональних інноваційних систем. Визначено умови, дотримання яких дозволить досягти успіху в розвитку інноваційних систем.
Ключові слова: інноваційна система, глобалізація, регіоналізація, локальні конкурентні переваги, інноваційний процес, стратегія інноваційного розвитку.

Література:
1. Freeman Ch. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan / Christopher Freeman. — London: Pinter Pub Ltd, 1987. — 155 р.
2. Lundvall B.-A. National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning / B.-A. Lundvall. — London: Pinter Pub Ltd, 1992. — 342 p.
3. Nelson Richard R. National Innovation Systems: a comparative analysis. — New York: Oxford University Press, 1993. — 525 р.
4. Cooke P. Strategies for regional innovation systems: learning transfer and applications / P. Cooke [Електронний ресурс]. — Centre for advanced Ssudies cardiff university (Prepared for UNIDO World Industrial Development Report). — 2001. — 35 р. — Режим доступу: http://www.paca-online.org/cop/docs/P_Cooke_Strategies_for_regional_innovation_systems.pdf
5. Cooke P. From technopoles to regional innovation systems: the evolution of localised technology development policy / P. Cooke [Електронний ресурс] // Canadian Journal of Regional Science. — 2001. — XXIV:I. — P. 21— 40. — Режим доступу: http://cjrs-rcsr.org/archives/24-1/COOKE.pdf
6. Шинсток Герд. Механика и логика региональных инновационных систем [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.innosys.spb.ru/?id=740
7. Andersson M. Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions: A Critical Review & Assessment [Електронний ресурс] / Andersson Martin, Karlsson Charlie. — Режим доступу: http://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP10.pdf
8. Doloreux D. Regional Innovation Systems: A Critical Review [Електронний ресурс] / Doloreux David, Parto Saeed // International Journal of Innovation Management. — 2003, № 7. — Режим доступу: http://www.urenio.org/metaforesight/library/17.pdf
9. Asheim B.T. Location, agglomeration and innovation: towards regional innovation system in Norvey? [Електронний ресурс] / B.T. Asheim, А. Isaksen. — Oslo: STEP group, 1996. — 64 р. — Режим доступу: http://www.nifu.no/files/2012/11/STEPrapport13-1996.pdf
10. Амоша О.І., Антонюк В.П., Землянкін А.І. та ін. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення. НАН України. — Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2007. — 328 с.
11. Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л. та ін. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України. НАН України. — К.: Ін-т екон. та прогноз., 2011. — 656 с.
12. Бубенко П.Т., Гагауз И.Б., Гусев В.А., Лукьянец С.П. Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы // Наука та інновації. — 2014. — Т. 10, № 5. — С. 69—74.
13. Варналій З.С., Гармашова О.П. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: монографія. — К.: Знання України, 2013. — 387 c.
14. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. — Харків: Константа, 2006. — 272 с.
15. Жаліло Я.А., Архієреєв С.І., Базилюк Я.Б. та ін. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України. — К.: Держ. агентство України з інвестицій та інновацій, 2006. — 120 с.
16. Кацура С.Н. Становление инновационной системы в Украине: национальный и региональный аспекты. — Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2011. — 504 с.
17. Соловйов В.П., Кореняко Г.І, Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: монографія. — К.: Фенікс, 2008. — 224 с.
18. Федулова Л.І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 4 (13). — С. 157— 165.
19. Национальные инновационные системы в России и ЕС / Под ред. В.В. Иванова, Н.И. Ивановой, Й. Розебума, Х. Хайсберса. — М.: ЦИПРАН РАН, 2006. — 280 с.
20. Он придумал национальную инновационную систему (Интервью профессора экономики на Кафедре бизнеса в Aalborg University (Дания) Бенгт-Оке Лундвал ла) // Инновационные тренды. — 2011. — № 10. — С. 3—4.
21. Bridging the valley of death: improving the commercialisation of research: Eighth Report of Session 2012—13 Eighth Report of Session 2012—13 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmsctech/348/ 348.pdf.
22. Это исследование мы готовим для Дмитрия Медведева (Интервью президента и исполнительного дирек тора Нью-Йоркской Академии наук Эллиса Рубинштейна) // Инновационные тренды. — 2011. — № 10. — С. 22—23.
23. Johnson B. Cities, systems of innovation and economic development / B. Johnson [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dime-eu.org/files/active/0/Johnson_paper.pdf
24. The Frontier Within: Individual Empowerment and Better Governance in the New Millennium, January 2000, The Prime Minister’s Commission on Japan’s Goals in the 21st Century [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kantei.go.jp/jp/21century/report/pdfs/
25. Innovation 25. Creating the Future, Challenging Unlimited Possibilities / Executive Summary. — 2007 (February 26) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.inovasyon.org/pdf/Japan.Innovation.25.Executive.Summary.pdf
26. Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. — Communication from the Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.energy.eu/publications/EUROPE-2020-A-Europeanstrategy-for-smart-sustainable-and-inclusive-growth.pdf
27. Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation. — Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_808_final.pdf
28. Die Hightech-Strategie fur Deutschland [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hightech-strategie.de/
29. Скотт Р. Инновационная стратегия Великобритании // Форсайт. — 2009. — № 4 (12). — С. 16—21.
30. Innovation Nation White Paper, 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dius.gov.uk/Press/13-03-08b.html
31. The National Research, Development and Innovation Policy of the Czech Republic in 2009 — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1020
32. Mobilizing Science and Technology to Canada’s Advantage: Executive Summary / Canada’s New Government [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/vwapj/STsummary.pdf/$file/STsummary.pdf
33. Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» від 17.02.2009 р. № 965-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/965-17