11(4)01

Nauka innov. 2015, 11(4):5-12
https://doi.org/10.15407/scin11.04.005

О.С. Попович  
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ

 

Про нагальну потребу активних дій, спрямованих на капіталізацію соціально-психологічних складових науково-технологічного потенціалу 

Розділ: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова статті: українська
Анотація: Аналізуються проблеми падіння соціального капіталу вітчизняної науки, акцентується увага на тому, що рівень підтримки науки з боку держави і промисловості визначається не тільки економічною ситуацією, а й значною мірою її авторитетом в суспільстві, довірою до неї з боку громадськості, тобто зовнішньою складовою соціального капіталу науки. Обґрунтовується необхідність активізації зусиль наукової спільноти в напрямку популяризації досягнень вітчизняної науки та формування масштабної програми дій, спрямованих на підвищення в країні авторитету науки взагалі і Національної академії наук України зокрема.
Ключові слова: науковий потенціал, соціальний капітал науки, габітус, популяризація науки і наукового знання, довіра до науки.

Література:
1. Добров Г.М., Клименюк В.Н., Смирнов Л.П., Савельев А.А. Потенциал науки / под. ред. Г.М. Доброва. — К.: Наук. думка, 1969. — 152 с.
2. Добров Г.М. и др. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. — К.: Наук. думка, 1988. — 348 с.
3. Основы науковедения / под ред. Н. Стефанов, Н. Яхиел (НРБ), Я. Фаркаш (ВНР), Г. Кребел (ГДР), И. Малецкий (ПНР), С. Микулинский (СССР, руководитель авторского коллектива), Р. Рихта (ЧССР). — М.: Наука, 1965. — 431 с.
4. Попович А.С., Прокошин В.И. О динамике социального капитала науки в Украине и Беларуси // Наука и инновации (Минск). — 2009. — № 3. — С. 59—62.
5. Попович А.С., Прокошин В.И., Щербин В.К., Дикусар А.И. Особенности трансформации социального капитала науки в странах с переходной экономикой // Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым. Материалы международной конференции (Киев, 23 — 27 ноября 2005 г.). — К.: Феникс, 2006. — 576 с. — С. 226—232.
6. Попович О.С. Зупинімо девальвацію соціального капіталу науки! — Вісник НАН України. — 2007. — № 12. — С. 8—15.
7. Малицкий Б.А. Социальный капитал науки: оценка и пути наращивания. — К.: Феникс, 2013. — 80 с.
8. Bourdieu, P. The forms of capital // Handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. by J. Richardson. New York: Greenwood Press, 1986. — P. 21.
9. Bourdieu P. Homo Academicus. — Cambridge: Polity Press, Stanford: University Press, 1988.
10. Бурдьє П., Вакан Л. Рефлексивна соціологія, частина ІІ. / пер. з англ. Рябчун А. — К.: Медуза, 2015. — 224 с.
11. Петрушина Т.О. Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами / Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць. Вип. 1 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — С. 459—471.
12. Попович А.С., Ящишина И.В., Оноприенко М.В. Сравнение отношения студентов к науке в двух регионах Украины // Социология науки и технологий. — 2013. — Т. 4, № 3. — С. 99—106