11(4)05

Nauka innov. 2015, 11(4):41-52
https://doi.org/10.15407/scin11.04.041

А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль, М.О. Баранець, Т.В. Сіренко, О.В. Красноштан
Криворізький ботанічний сад НАН України, Кривий Ріг

 

Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Розроблено метод біологічної рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких багатокомпонентних трав’янистих угруповань, подібних до природних степових біогеоценотичних структур. Наведено моделі різнотравно-типчаково-ковилових угруповань для різних типів відвалів. Запропоновано біотехнологію рекультивації.
Ключові слова: біотехнологія, рекультивація, відвали, рослинні угруповання, Криворіжжя.

Література:
1. Малахов И.Н. Качество жизни: опыт экологического прочтения. — Кривой Рог: Вежа, 1999. — 160 с. 
2. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. — Кривий Ріг: Октан-Принт, 2003. — 252 с.
3. Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніпродзержинська. — К.: Фенікс, 2000. — 110с.
4. Науково-методичні рекомендації щодо поліпшення стану земель, порушених гірничими роботами (створення техногенних ландшафтних заказників, екологічних коридорів, відновлення екосистем) / А.Г. Шапар, О.О. Скрипник, П.І. Копач та ін. — Дніпропетровськ: Моноліт, 2007. — 270 с.
5. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В. Основні напрямки наукової діяльності та етапи становлення Криворізького ботанічного саду НАН України (до 25-річчя від дня заснування) / Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-зміненого середовища. — Матеріали міжнарод. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 16—19 травня 2005 р.). — Дніпропетровськ: Проспект, 2005. — С. 44—47.
6. А. с. №1503694 МПК А 01 В 79/00. Способ биологического закрепления поверхности хвостохранилищ / А.Е. Мазур, В.В. Кучеревский, А.Н. Доценко. Донецкий ботанический сад АН УССР; заяв. 03.03.87, опубл. Бюл. № 32.
7. Пат. на корисну модель № 117717. Україна, МПК АО1В 79/00. Спосіб фітозакріплення поверхні хвостосховищ / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, В.М. Савосько; Криворізький ботанічний сад НАН України. — № 2005 04752; заяв. 20.05.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.
8. Кучеревский В.В., Мазур А.Е., Доценко А.Н. Использование колосняка черноморского для закрепления сухих пылящих участков хвостохранилищ ГОКов черной металлургии // Интродукция и акклиматизация растений. — 1993. — Вып. 18. — С. 54—58.
9. Рекомендации по биологическому закреплению пылящих поверхностей действующих хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов Кривбасса / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревский. — Кривой Рог, 1993. — 16 с. 
10. Мазур А.Ю., Сметана М.Г. Формування рослинного покриву на схилах залізорудних кар’єрів Кривбасу // Питання біоіндикації та екології. — Запоріжжя, 1999. — Вип. 4. — С. 69—75.
11. Давыдов И.А., Добровольский И.А., Михайлов В.А. Древесно-кустарниковые породы для озеленения уступов и карьеров Кривбасса // Растения и про мышленная среда. — К.: Наук. думка, 1971. — С.145—149.
12. Пат. на корисну модель № 65959. Україна, МПК А01В 79/02. Спосіб керування формуванням екосистем // О.М. Сметана, С.М. Сметана. Криворізький ботанічний сад НАН України. — № 2011 03716; заяв. 20.03.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
13. Добровольский И.А. Эколого-биологические основы оптимизации техногенных ландшафтов степной зоны Украины путем озеленения, облесения (на примере Криворожского железорудного бассейна): автореф. дис. на соискание степени д-ра биолог. наук. — Днепропетровск, 1979. —63 с.
14. Жизнеспособность древесных растений на железорудных отвалах Криворожья: [монография] / И.И. Коршиков, О.В. Красноштан; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. — Донецк, 2012. — 278 c.
15. Коршиков І.І., Красноштан О.В. Особливості генетичної структури локальної популяції Pinus sylvestris L., яка спонтанно формується на залізорудному відвалі Криворіжжя // Укр. ботан. журн. — 2010. — Т. 67, № 6. — С. 920—926.
16. Мазур А.Е. Рост и развитие сосны крымской и робинии лжеакации на железорудных отвалах Криворожья / Биологическая рекультивация нарушенных зе мель. — Материалы международ. совещ. (г. Екатерин бург, 26—29 августа 1996 г.). — Екатеринбург, 1997. — С. 159—169.
17. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В. Роль Криворізького ботанічного саду в озелененні та рекультивації порушених земель Кривбасу // Науковий вісник: міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє / Зб. наук.-техн. праць. — Львів: УкрДЛТУ. — 2001. — Вип. 11.5. — С. 193—199.
18. Пат. на корисну модель № 17261. Україна, МПК А 01В 79/00. Спосіб озеленення залізорудних відвалів Криворіжжя двома видами сосен / І.І. Коршиков, А.Ю. Мазур, Н.С. Терлига, О.В. Красноштан: Криворізький ботанічний сад НАН України. — № 2006 03 418; заяв. 29.03.06; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
19. Бекаревич Н.Е., Масюк Н.Т. Особенности формирования сложных агроценозов в техногенных ландшафтах / Биогеоценологические исследования степных лесов, их охрана и рациональное использование. — Днепропетровск, 1982. — С. 88—90.
20. Плугіна Т.В., Чайка В.Є., Чуприна Т.Т. Природне та штучне заростання відвалів Кривбасу // Укр. ботан. журн. — 1981. — Т. 38, № 4. — С. 76—77.
21. Дороненко Е.П. Рекультивация земель, нарушенных открытыми разработками. — М.: Недра, 1979. — 263 с. 
22. Рева С.В., Шанда В.І., Комісар І.О. Заселення вищими рослинами відвалів Криворізького басейну // Укр. ботан. журн. — 1993. — Т. 50, № 3. — С. 58—65.
23. Ярков С.В. Сингенетичні сукцесії рослинності кам’янистих бедлендів Криворіжжя / Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер.: Географія. — Вінниця, 2009. — Вип. 17. —С. 90—96.
24. Біологічна рекультивація залізорудних відвалів Криворіжжя шляхом створення ковилово-кострицеворізнотравних угруповань (методичні рекомендації) / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль та ін. — Кривий Ріг, 2014. — 20 с.
25. Пат. на корисну модель № 95495. Україна, МПК АО1В 79/02. Спосіб рекультивації (озеленення) залі зорудних відвалів / В.В. Кучеревський, О.В. Красноштан, Г.Н. Шоль та ін. — № 2014 07654; заяв. 07.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.