11(5)02

Nauka innov. 2015, 11(5):25-36 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.025

Ю.М. Шевченко1, Н.Ф. Андрушко1, М.О. Бабешко1, М.В. Баняс1, О.З. Галішин1, П.Г. Дегтяренко2, В.Г. Савченко1, А.М. Тонконоженко2, М.М. Тормахов1
1Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ
2ДП «Конструкторське бюро "Південне"», Дніпропетровськ

 

Методика прогнозування експлуатаційного іграничного стану відповідальних систем ракетної техніки приповторних термосилових навантаженнях

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Запропоновано математичну модель для дослідження термопружно пластичного напружено деформованого стану та міцності систем ракетної техніки при повторних пусках, яка дозволяє оцінити ресурс конструкції. Використано рівняння теплопровідності та визначальні рівняння термопластичності для процесів повторного пружнопластичного деформування ізотропних матеріалів вздовж траєкторій малої кривизни, критерії міцності та малоциклової втоми, чисельні методи розв’язання крайових задач теплопровідності та термопластичності, а також відповідні комп’ютерні програми.
Ключові слова: математична модель, елемент конструкції, процес термопружно-пластичного деформування, повторне навантаження, критерій міцності, критерій малоциклової втоми.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Шевченко Ю.Н., Прохоренко И.В. Теория упругопластических оболочек при неизотермических процессах нагружения: в 5 т. / Ю.Н. Шевченко, И.В. Прохоренко. — К.: Наук. думка, 1981. — Т. 3: Теория упругопластических оболочек при неизотермических процессах нагружения. — 296 с.
2. Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г. Механика связанных полей в элементах конструкций: в 3 т. / Ю.Н. Шевченко, В.Г. Савченко. — К.: Наук. думка, 1987. — Т. 2. Термовязкопластичность. — 264 с.
3. Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Терехов Р.Г. Термовязко упругопластические процессы сложного деформирования элементов конструкций. — К.: Наук. думка, 1992. — 328 с.
4. Савченко В.Г., Шевченко Ю.Н. Пространственные задачи термовязкопластичности // Прикл. механика. — 2000. — 36, № 11. — С. 3—38.
5. Механика композитов: В 12-ти т. / Под общ. ред. А.Н. Гузя / Я.М. Григоренко, Ю.Н. Шевченко, В.Г. Савченко и др. — К.: А.С.К., 2002. — Т. 11. Численные методы. — 448 с.
6. Galishin A.Z., Steblyanko P.A., Shevchenko Yu.N. Thermal Stress-Strain State of Thin Laminated Shells of Revolution under Convective Heat Exchange with the Environment // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки): тематичний випуск «Математичні проблеми технічної механики» / Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. — Випуск 2 (22) — С. 3—8.
7. Галишин А.З., Стеблянко П.А., Шевченко Ю.Н. Определение нестационарных температурных полей в тонких слоистых оболочках вращения при осесимметричном нагреве // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). Тематичний випуск «Математичні проблеми технічної механіки» / Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. — Випуск 2 (19). — С. 3—12.
8. Шевченко Ю.Н., Савченко В.Г., Ищенко Д.А., Павлычко В.М. Расчеты и испытания на прочность. Метод и пакет прикладных программ расчета на ЭВМ нестационарной теплопроводности и упругопластического напряженно-деформированного состояния элементов конструкций типа тел вращения при осесимметричных силовых и тепловых нагрузках. — Рекомендации Р54-284-90. — М.: ВНИИНМАШ Госстандарта СССР, 1990. — 58 с.
9. Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Пискун В.В. и др. Решение осесимметричной задачи термопластичности для тонкостенных и толстостенных тел вращения на ЕС ЭВМ. — К.: Наук. думка, 1980. — 196 с.
10. Шевченко Ю.Н., Бабешко М.Е., Прохоренко И.В. Методика решения осесимметричной задачи термовязкопластичности для тонких слоистых оболочек на ЕС ЭВМ. — К.: Наук. думка, 1981. — 66 с.
11. Басов К.А. ANSYS для конструкторов. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 248 с.
12. Лыков А.В. Теория теплопроводности. — М.: Высшая школа. 1967. — 600 с.
13. Bauschinger J. Uber die Veranderung der Elastizitats grenze und der Festigkeit des Eisens und Stahls durch Strecken und Quetschen durch Erwarmen und Abkuhlen und durch oftmals wiederholte Beanspruchung. — Mitteilung XV aus dem Mechanisch-Technischen Laboratorium, Munchen, 1886. — S. 1—116.
14. Шевченко Ю.Н. Термопластичность при переменных нагружениях. — К.: Наук. думка, 1970. — 288 с.
15. Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. — Ленинград: Судпромгиз, 1962. — 432 с.
16. Григоренко Я.М., Василенко А.Т. Теория оболочек переменной жесткости. — К.: Наук. думка, 1981. — 544 с.
17. Шнейдерович Р.М. Прочность при статическом и повторно-статическом нагружениях. — М.: Машиностроение, 1968. — 344 с.
18. Сдобырев В.П. Длительная прочность сплава ЭИ 437Б при сложном напряженном состоянии // Изв. АН СССС, ОТН, Механика и машиностроение. — 1958, № 4. — С. 92—97.
19. Термопрочность деталей машин / И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, И.В. Демьянушко и др. — М: Машиностроение, 1975. — 455 с.
20. Дульнев Р.А., Котов П. И. Термическая усталость металлов. — М: Машиностроение, 1980. — 200 с.
21. Впровадження новітніх методів прогнозування експлуатаційного і граничного стану відповідальних систем ракетної техніки при повторних термосилових навантаженнях: звіт про НДР (закл.) / Інститут механіки НАН України ; кер. Ю.Н. Шевченко; викон.: В.Г Савченко [та ін.]. — К., 2014. — 28 с. — № ДР 0114U002670.