11(5)05

Nauka innov. 2015, 11(5):49-66 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.049

Л.М. Лобанов1, Н.М. Махлін2, В.К. Смоляков2, А.О. Свириденко3
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
2ДП «НІЦ ЗКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України», Київ
3ПАТ «ЧЕЗАРА», Чернігів

 

Обладнання для підготування неповоротних стиків трубопроводів до зварювання

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Наведено результати доробку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та його спеціалізованих підрозділів по створенню вітчизняних зразків обладнання для підготування до зварювання торців та крайок стиків неповоротних стиків трубопроводів діаметром від 14 до 159 мм при монтажі, ремонті та модернізації об’єктів енергетики, включаючи енергоблоки атомних і теплових електростанцій, в хімічному та енергетичному машинобудуванні, на підприємствах нафтогазового комплексу та в інших галузях промисловості.
Ключові слова: неповоротні стики трубопроводів, автоматичне орбітальне зварювання, механічна обробка, пневмоприводи, торцювачі, труборізи, супорти, різці.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Камерон И. Ядерные реакторы / Пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 320 с.
2. Широков В.С. Фізика ядерних реакторів: Навч. пос. — К.: Вища школа, 1993. — 288 с.
3. ПН АЭ Г -7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок / Госатомнадзор СССР. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 168 с.
4. ПН АЭ Г-7-009-90 и ПН АЭ Г-7-010-90. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения / Госатомнадзор СССР. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 320 с.
5. Белкин А.С., Шефель В.В. Автоматическая аргонодуговая сварка при монтаже трубопроводов АЭС // Энергетическое строительство. — 1985. — № 11. — С. 43—46.
6. Шефель В.В. Состояние и перспективы разработки нового малогабаритного трубосварочного оборудования // Энергетическое строительство. — 1988. — № 12. — С. 3—4.
7. Рощин В.В., Хаванов В.А., Акулов Л.И., Букаров В.А. Сварка при монтаже оборудования и металлоконструкций реакторных установок // Сварка в атомной промышленности и энергетике. Труды НИКИМТ. — М.: ИздатАТ, 2002. — Т.1. — С. 81—118.
8. Гриненко В.И., Рощин В.В., Хаванов В.А., Полосков С.И. К вопросу об автоматизации сварки монтажных стыков трубопроводов атомных электростанций // Технология машиностроения. — 2008. — N 8. — С. 48—51.
9. Букаров В.А. Технология дуговой автоматической сварки в защитных газах // Сварка в атомной промышленности и энергетике. Труды НИКИМТ. — М.: ИздатАТ, 2002. — Т.1. — С. 149—210.
10. Махлин Н.М., Коротынский А.Е., Богдановский В.А. Одно- и многопостовые системы для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов атомных электростанций // Автомат. сварка. — 2011. — № 11. — С. 34—44.
11. Богдановский В.А., Гавва В.М., Махлин Н.М. и др. Применение автоматической орбитальной сварки при изготовлении поглощающих вставок контейнеров хранения отработанного ядерного топлива // Автомат. сварка. — 2011. — № 12. — С. 41—45.
12. Махлин Н.М., Попов В.Е., Федоренко Н.С. и др. Применение автоматической орбитальной сварки при изготовлении чехлов каналов нейтронных измерительных ядерных реакторов // Автомат. сварка. — 2013. — № 6. — С. 29—34.
13. Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Свириденко А.О. Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій // Наука і інновації. — 2013. — Т. 9. — № 6. — С. 31—45.
14. Пат. №101534 Україна, МПК В23К 9/10 Спосіб автоматичного дугового зварювання неплавким електродом та пристрій для його здійснення / Патон Б.Є., Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Богдановський В.О., Буряк В.Ю. — Опубл.10.04.2013. — Бюл.№7.
15. Пат. №102714 Україна, МПК В23К 9/10, В23К 9/67 Спосіб оцінки стійкості і стану неплавкого електрода та пристрій для його реалізації при автоматичному дуговому зварюванні неплавким електродом / Лобанов Л.М., Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Полосков С.І., Скопюк М.І., Буряк В.Ю. — Опубл. 12.08.2013. — Бюл. №15.
16. Пат. №2490103 РФ, МПК В23К 9/10 Способ автоматической дуговой сварки неплавящимся електродом и устройство для его реализации / Лобанов Л.М., Махлин Н.М., Коротынский А.Е., Полосков С.И., Скопюк М.И., Буряк В.Ю. — Опубл. 20.08.2013. — Бюл. № 23.
17. Влияние отклонений параметров режима аргонодуговой сварки неповоротных стыков труб на качество сварных соединений / С.И. Полосков, В.А. Букаров, Ю.С. Ищенко // Сварка и смежные технологии. Всероссийская научно-техническая конференция. Сб. докладов. — М.: МЭИ (ТУ), 2000. — С. 22—25.
18. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. — М.: Машиностроение, 2001. — № 1, Т. 2. — 944 с.
19. Болховитинов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка. — М.: Машгиз, 1961. — 464 с.
20. Волков В.А. Специальное металлорежущее оборудование // Технология машиностроения. — 2000. — № 5. — С. 6—10.
21. Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцев Б.С. и др. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов / М.: Машиностроение, 1984. — 560 с.
22. Заявка UA 201503704 від 20.04.2015, МПК: В23К 9/235 (2006.01) Портативний пристрій для обробки торців та крайок труб при їх підготуванні до зварювання / Лобанов Л.М., Смоляков В.К., Водолазський В.Є., Махлін Н.М.