Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні

ЗаголовокІнституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториМатюшенко, ІЮ, Хаустова, ВЄ, Князєв, СІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.02.005
Об'єм13
Проблема2
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination5-26
МоваУкраїнська
Анотація
Обґрунтовано необхідність розвитку інноваційних екосистем як загальних інструментів управління дослідницькою та інноваційною діяльністю в умовах стрімкого зростання обсягів міждисциплінарних досліджень у більшості високотехнологічних галузей провідних країн світу. Наведено аналіз парадигм створення європейського дослідницького простору на основі трьох пріоритетів – відкритої науки, відкритих інновацій, розумної спеціалізації регіонів. Розроблено пропозиції до національного плану дій з реалізації українського дослідницького простору на основі імплементації Дорожньої карти зі створення єдиного європейського дослідницького простору країн ЄС 2015–2020 рр. та врахування їх у проекті Стратегії розвитку високотехнологічних галузей України до 2025 року.
Ключові словаінноваційна екосистема, відкриті інновації, відкрита наука, дорожня карта створення ЄДП, український дослідницький простір
Посилання
1. The Concept of Clasters and Claster Policies and Their Role for Competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned. European Commission; Europe INNOVA; PRO INNO Europe Paper № 9. Luxemburg. 17 October 2008. Available at: URL: http://bookshop.europa.eu/en/the-concept-of-clusters-and-cluster-policie...
2. Кастельс М. Становление общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на Западе.   Москва,  1999.   С. 494-505.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура.   Москва,  2000. 606 с.
4. European Technology Platforms – Innovation Union: A Europe 2020 Initiative.   Available at: URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp.-
5. Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020 [Electronic resource]. Commission Staff Working Document (SWD(2013) 272 final).   Brussels.   2013.   Available at:  URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/swd-2013-strategy-etp-2020_en.pdf
6. Опыт ЕС: технологические платформы (организационная структура, финансирование). URL: innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/6226/1905.doc
7. Кизим М.О. Промислова політика та кластеризація економіки України. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
8. Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування.   Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015.   384 с.
9. Дежина И. Технологические платформы как инструмент укрепления связей в инновационной системе России. Год планеты: экономика, политика, безопасность. Москва: Идея-Пресс, 2013.  С. 175–198.
10. Федулова Л.І. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія та право.   2015.   № 2 (21).   С. 21-33.
11. Матюшенко І.Ю., Михайлова Д.О. Основні напрямки реалізації спільної політики ЄС в галузі досліджень і технологій при реалізації стратегії «Європа 2020». Глобальні та національні проблеми економіки.   2014.   Вип. 2.   С. 102-107.
URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/21.pdf
12. Повідомлення Європейської комісії. «Європа–2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання. URL: http://www.minjust.gov.ua/file/31493
13. Open Science at the Competitiveness Council of 28–29 May 2015.
URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/open-science-competitive...
14. Draft Council conclusions on the digital transformation of European industry. Council of the European Union.  Brussels.   21 May 2015.
URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8993-2015-INIT/en/pdf.
15. Знакові події в Європейському дослідницькому просторі за 2015–2016 рр.
URL: http://eraukraine.blogspot.com/2016/02/2015-2016-2016-2015-2013-2020-era....
16. EIT Innovation Forum Highlights. European Institute of Innovation & Technology.  Budapest, Hungary.   05–07 May 2015.
URL: http://eit.europa.eu/sites/default/files/InnovEIT%20Report%20-%20Web%20o...
17. ERAC Opinion on the European Research Area Roadmap. European Research Area and Innovation Committee. April 2015.
URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc...
18. Open Science. ERA portal.   December 2015.
URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc...
19. A new start for Europe. Opening up to an ERA of Innovation. Conference. Brussels.  22–23 June 2015. URL: http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cf...
20. Validation of the results of the public consultation on Science 2.0: Science in Transition. European Commission. February 2015.
URL: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/science_2_0_final...
21. ERAC Work Programme 2016–2017. European Research Area and Innovation Committee. 18 January 2016.
URL: https://era.gv.at/object/document/2352/attach/st01201_en16.pdf
22. Competitiveness Council. Meeting #3470. Council of the European Union.   Brussels. 26–27 May 2016. URL : http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
23. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний переклад.
URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
24. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
25. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2015 рік. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. 10.01.2016.
URL: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2016/02/23/50/Zvit_Ykrayina-YES_2015_final...
26. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020». Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015.URL : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html
27. Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави.   Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/182-19
28. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
29. Шевченко А. Потяг «ЄДП» рушив, а Україна залишилася на платформі. Дзеркало тижня. Україна. 2016. № 15 (261). С. 12.  
URL: http://gazeta.dt.ua/science/potyag-yedp-rushiv-a-ukrayina-zalishilasya-n...
30. Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge.  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут: офіц. сайт. URL: http://kpi.ua/ecoino
31. Карлюк Г.В. Технологічні платформи в Україні як інструмент забезпечення економічного зростання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали VІ Міжнародного бізнес-форуму (22 березня 2013 р.).   Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2013.   С. 99-100.
32. Європейські технологічні платформи та підходи до створення українських технологічних платформ. Бюлетень № 2. Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу. Проект № 45309.   2012.   21 с. URL: http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1340728263_69.pdf
33. Зелінська А.М. Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики. Інноваційна економіка.   2012.    № 4 (30).   С. 36–41.
URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3147/5/IE_2012_4_36-41.pdf
34. Українська національна технологічна платформа «Агропродовольча» в мережі ЄТП «Їжа для життя».   УНТП «Агропродовольча»: офіц.. сайт. URL: http://www.agrofoodplatform.com/
35. Солонін Ю.М., Гороховатська М.Я., Білан І.І., Смертенко П.С., Федорова Н.Є., Чернишев Л.І. Технологічна платформа «Передові матеріали і технологічні процеси їх отримання» як основа відродження передової ролі України у галузі матеріалознавства. Вісн. НАН України.   2012.   № 4.   С. 55-59.
36. Research and development expenditure (% of GDP). Data. The World bank. Web resource.
URL: link : http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
37. High-technology exports (% of manufactured exports). Data. The World bank [Web resource].
URL: link : http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries
38. Матюшенко І.Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. C. 108-120.
39. Матюшенко І.Ю., Костенко Д.М.  Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації і зростання високотехнологічного експорту України до 2030 року. Бізнес Інформ. 2016. № 3. C. 32-43. 
40. Global Manufacturing Outlook. Preparing for battle: Manufacturers get ready for transformation.   KPMG.   2015.   34 p.
URL: link: https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docume...
41. Проект «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року».   Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україні.
URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c3081991-45fb-47df-abc6-59822e854a99&title=ProektstrategiiRozvitkuVisokotekhnologichnikhGaluzeiDo2025-Roku
42. На спільному засіданні Президії НАН України та Колегії МОН розглянуто питання створення Київського академічного університету.   Офіційний сайт МОН України, 28.03.2016.
URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/28/na-spilnomu-zasidanni-pr...
43. Загородний А. Чи потрібен Україні Академічний університет? Дзеркало тижня. 2016. № 21 (267).  С. 11.