Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату

ЗаголовокЕкономіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториСеменюк, ЕП, Котляревський, ЯВ, Князєв, СІ, Мельников, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.005
Об'єм13
Проблема3
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination5-21
МоваУкраїнська
Анотація
Система категорій сучасної науки як цілісного організму має більш-менш чітко визначену структуру. Найвищі її щаблі — це філософські та загальнонаукові категорії, дещо нижче розташовано шар регіональних категорій. А у фундаменті цієї піраміди лежить численна множина спеціальнонаукових категорій. Відповідно, доцільним є виокремлення основних категорій економіки інформаційної сфери та структурування відповідних характеристик. Водночас автори роблять спробу точніше визначити, що взагалі являють собою спеціальнонаукові категорії як особливий клас пізнавально-методологічних форм. З урахуванням важливості соціальних функцій економіки інформаційної сфери і перспектив її розвитку автори спробували дослідити її особливості, специфіку об’єкта, предмета, засобів, а також розгалуження її поняттєво-категоріального апарату.
Ключові словаінформаційна безпека, інформаційна продукція, інформаційна сфера, соціальні комунікації
Посилання
1. Aron R. Dix-huit leçons sur la société industrielle. Paris: Gallimard, 1962. 375 p. 
2. Bell D. The Coming Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. NY.: Basic Books, 1976. 508 p. 
3. Crook S., Pakulski J., Waters M. Postmodernization: Change in Advanced Society. London: SAGE Publications, 1992. 238 p. 
4. Galbraith J.K. The New Industrial State. Princeton: Princeton University Press, 2007. 576 p. 
5. Lash S. Sociology of Postmodernism. London: Routledge, 1990. 300 p. 
6. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist. NY.: Cambridge University Press, 1960. 180 p.
7. Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. NJ.: Princeton, 1962. 283 p.
8. Toffler A. The Third Wave. NY.: Bantam, 1984. 560 p.
9. Derviş K. Convergence, Interdependence, and Divergence. Finance & Development. 2012. Vol. 49, no. 3: 10-14.
10. Чухно А. Постиндустриальная экономика: Теория, практика и их значение для Украины. Экономика Украины. 2005. № 11: 42-49. 
11. Штангрет А.М. Формування економіки знань в Україні: Характеристика, оцінка та моделювання. Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. 246 с.
12. Бурило Ю.П. Інформаційна сфера як сфера господарювання: Теоретично-правовий аспект. Правова інформатика. 2012. № 4 (36): 18-28. 
13. Лемещенко П.С., Шумских Е.В. Информационная экономика Республики Белорусь в контексте мировых тенденций развития. Минск: Мисанта, 2013. 96 с.
14. Einstein A., Infeld L. The Evolution of Physics. N. Y.: Touchstone, 1967. 320 p.
15. Урсул А.Д. Проблемы информации в современной науке. Философские очерки. М.: Наука, 1978. 175 с. 
16. Семенюк Э.П. Общенаучные категории и подходы к познанию (Философский анализ). Львов: Изд-во при Львов. гос. ун-те. ИО «Выща шк.», 1978. 176 с.
17. Agenda 21 / UN (1992).
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
(дата звернення 08.12.2016).
18. Rio Declaration on Environment and Development / UN (1992).
URL: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
(дата звернення 08.12.2016).
19. United Nations Millennium Declaration / UN (2000).
URL: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (дата звернення 08.12.2016).
20. Johannesburg Declaration on Sustainable Development / UN (2002).
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N02/578/83/pdf/N0257883.pd...
(дата звернення 20.03.2017).
21. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development / UN (2002).
URL: http://www.un-documents.net/jburgpln.htm (дата звернення 08.12.2016).
22. The Future We Want / UN (2012).
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/88/pdf/N1243688.pd...
(дата звернення 20.03.2017).
23. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / UN (2015).
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/73/pdf/N1528573.pd...
(дата звернення 20.03.2017).
24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
(дата звернення 20.03.2017).
25. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р. № 5/2015. Урядовий кур’єр. 2015. № 6 (15 січ.).
26. Миколенко О.І. Понятійний апарат та термінологія науки адміністративного процедурного права. Право і суспільство. 2010. № 6. С. 127-131. 
27. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки (Становление и развитие). Москва: Мысль, 1984. 270 с.
28. Готт В.С., Землянский Ф.М. Диалектика развития понятийных форм мышления: Анализ становления различных понятийных форм. Москва: Высшая шк., 1981. 318 с. 
29. Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз. Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2010. 592 с. 
30. Вернадский В.И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. Кн. 2. Москва: Наука, 1977. 192 с.
31. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2012. 306 с.
32. Семенюк Э.П. Региональные и общенаучные направления исследований как форма интеграции в науке. Философские проблемы современного естествознания. 1982. Вып. 52. С. 7-13.
33. Семенюк Э.П. Информатика в контексте дифференциации и интеграции науки. Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. 2016. № 1. С. 9-20. 
34. Semenyuk E.P. Informatics in the context of the differentiation and integration of science. Scientific and Technical Information Processing. 2016. Vol. 43: 8-19.
35. Мельников А.В. Исследование развития полиграфии на основе информационного подхода. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем вид.-полігр. галузі, бер. 2010 р., Київ, 2010. С. 18-20.
36. Мельников А.В., Семенюк Э.П., Котляревский Я.В. Применение информационного подхода к анализу развития полиграфии. Вісті Акад. інженерних наук. 2010. 1 (40): 40-48. 
37. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Київ: Наук. думка, 1988. 240 с.
38. Каныгин Ю.М., Калитич Г.И. Основы теоретической інформатики. Київ: Наук. думка, 1990. 230 с.
39. Цырдя Ф.Н. Социальная информация. Философский очерк. Кишинев: Штиинца, 1978. 144 с.
40. Урсул А.Д. Путь в ноосферу (Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). Москва: Луч, 1993. 276 с.
41. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII (ост. зміни 25.06.2016 р.).
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення 08.12.2016).
42. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 (дата звернення 08.12.2016).
43. Котляревський Я.В., Мельников О.В., Штангрет А.М., Семенюк Е.П., Воробйов В.І. Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 148 с. 
44. Арістова І.В. Еволюційний розвиток поняття «інформаційна сфера». Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2005. Вип. 31: 239-245.
45. Баранов О.А. Правове забезпечення інформаційної сфери: Теорія, методологія і практика. Київ: Едельвейс, 2014. 434 с. 
46. Мельников О.В. Сутність та ключові параметри формування інформаційної сфери України. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. 10(185). С. 36-40. 
47. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. Москва: Наука, 1976. 436 с. 
48. Cover J.A., Curd M., Pincock C. Philosophy of Science: The Central Issues. N. Y.: W.W. Norton & Company, 2012. 1424 p. 
49. Okasha S. Philosophy of Science : Very Short Introduction. Oxford (UK): Oxford University Press, 2016. 160 p. 
50. Philosophy of Science: Contemporary Readings. Edited by Y. Balashov, A. Rosenberg. London: Routledge, 2001. 544 p. 
51. Розум О.Ф., Величко О.М., Мельников О.В. Таємниці друкарства: Минуле. Сучасне. Майбутнє. 2-е вид., перероб і доп. Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. 278 с. 
52. Котляревський Я.В., Штангрет А.М., Мельников О.В. Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України. Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. 214 с. 
53. Сеньківський В.М., Олянишен Т.В., Штангрет А.М., Мельников О.В. Читання як проблема вільного часу: За результатами соціолого-статистичних досліджень. Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. 160 с.
54. Prigogine I., Stengers I. Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. London: Heinemann, 1984. 349 p.
55. Report of the World Commission on Environment and Development : Our Common Future) / UN (1987). URL: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (дата звернення 08.12.2016).
56. IWA 9:2011. Framework for managing sustainable development in business districts (IDT).
URL: http://www.sis.se/en/sociology-services-company-organization-and-managem...
(дата звернення 08.12.2016).
57. Мельников О.В. Державне стимулювання стійкого розвитку інформаційної сфери. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 9, ч. 2. С. 32-36.
58. Мельников О.В. Конкретизація поняття сталого розвитку інформаційної сфери. Міжнар. наук.-практ. конф. «Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України», 21–22 жовт. 2016 р., Ужгород: тези доп. Ужгород, 2016: 38-40.
59. Штангрет А.М., Назарук М.М., Мельников О.В. Підприємства видавничо-поліграфічної галузі як суб’єкт інформаційної безпеки: Регіональний розріз. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства. Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. С. 219-235.