Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів

ЗаголовокКомплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториКашковський, ВІ, Євдокименко, ВО, Каменських, ДС, Ткаченко, ТВ, Вахрін, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.057
Об'єм13
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination57-69
МоваУкраїнська
Анотація
Роботу присвячено вирішенню важливої екологічної проблеми — переробці осадів комунальних стічних вод. Запропоноване технологічне рішення включає наступні стадії: попередня підготовка вихідного матеріалу; його термічний розклад з отриманням високоенергетичного газу; виготовлення органомінеральних добрив та штучного ґрунту; одержання паливних пелет; переробка зольного залишку стадії терморозкладання осаду з метою утворення сумішей оксидів металів, ефективних коагулянтів, будівельних і декоративних матеріалів.
Ключові словависокоенергетичний газ, органомінеральні добрива, осади комунальних стічних вод, переробка, суміші чистих оксидів металів
Посилання
1. Артем’єв С.С. Зберігання  та  утилізація  відходів. Шляхи  вирішення  проблеми. Вестник НТУ "ХПИ". 2009. № 22. 40-48.
2. Falck F.Y., Ricci A.J.  5000  day  for rescue of planet. CUTU: Wolff, 1992. 146 с.
3. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от производственных и бытовых отходов. Mосква, 2000. 232 с.
4. Лифшиц А.Б.  Современная  практика  управления твердыми бытовыми отходами. Чистый город. 1999. Т. 5, № 1. С. 2-10.
5. Жуховицкий В.Б., Меллер В.Я., Тугов А.Н. Утилизация твердых бытовых отходов. Днепропетровск, 2011. 544 с.
6. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка. Москва, 2002. 336 с.
7. Эскин Н.Б., Тугов А.Н., Изюмов М.А. Разработка и анализ различных технологий сжигания бытовых отходов. Развитие технологий подготовки и сжигания топлива на электростанциях: Сб. науч. ст. Москва, 1996. 77-84.
8. Пальгунов П.П., Сумарохов М.В. Утилизация бытовых отходов. Москва, 1990. 352 с.
9. Федотова О.Г. Анализ подходов к переработке твердых промышленных и бытовых отходов. Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2003. № 68. С. 135-141.
10. Парфенюк А.С. Крупномасштабная комплексная переработка твердых углеродистых промышленных и бытовых отходов. Кокс и химия. 2001. № 5. С. 41-46.
11. Прокіп А.В. Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними. Львів, 2010. 212 с.
12. Щокін А.Р., Колесник Ю.В. Перспективи виробництва і застосування біопалива в Україні. Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». 2003.
URL: http://www.esco.co.ua/journal/2003_5/art79.htm (дата звернення 20.11.2016). 
13. Лотош В.Е. Переработка отходов природопользования. Екатеринбург, 2007. 503 с.
14. Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. Москва: Стройиздат, 1988. 256 с.
15. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. Ленинград, 1988. 248 с.
16. Гольдфарб Л.Л., Туровский И.С., Беляева С Д. Опыт утилизации осадков городских сточных вод в качестве удобрения. Москва, 1983. 59 с.
17. Балюк С.А., Лісовий М.В. Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року. Харків, 2009. 37 с.
18. Евдокименко А.Н., Кашковский В.И., Писанко Н.В. Удовенко А.С., Бублык В.А. Комбинированные очистные сооружения для небольших городов и населенных пунктов Украины. Вода: технология и экология. 2010. № 2. С. 55-70.
19. СОУ ЖКГ 03.09-014:2010. Побутові відходи. Технологія перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів.
URL: http://www.dnop.com.ua/dnaop/act18300.htm (дата звернення 20.11.2016).
20. Технологічні та агроекологічні нормативи використання осадів стічних вод міських очисних споруд у сільському господарстві. КНД 33-3.3-02-99. Видання офіційне. Київ, 2000. 38 с.
21. Кашковський В.І., Євдокименко В.О. Впровадження ресурсозберігаючої технології очищення комунальних стоків із застосуванням анаеробних психрофільних реакторів. Материалы второй Международной научно-практической конференции «Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы», 1-5 октября 2012 г., Одесса, 2012. 161-167.
22. Научно-методические материалы для определения теплоты сгорания углеводородов состава СхНуОz.
URL: http://servis-teplo.ru/sgoranija-uglevodorodov (дата звернення 20.11.2016).
23. Патент України на винахід № 77315. Спосіб одержання коагулянту. Кашковський В.І., Войновський В.В., Матяш Л.П., Зубенко О.В., Матвійчук Д.А.; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.
24. Губіна В.Г., Кадошніков В.М. Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу – цінна техногенна сировина. Геолого-мінералогічний вісник. 2005. № 2. С. 122-126.