Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»)

ЗаголовокПрофесійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»)
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2017
АвториЖабін, СО, Васильєв, ГС, Казьміна, ОП, Соснов, ОС, Білецький, ОО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.05.019
Об'єм13
Проблема5
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination19-37
МоваУкраїнська
Анотація
Статтю присвячено проблемі збереження молоді у складі науково-кадрового потенціалу вищої школи. На базі результатів он-лайн анкетування, яке було проведено у 2016 році у НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», проведено аналіз професійних і соціальних проблем молодих викладачів та науковців. Дослідження охоплює дані стосовно патентування, публікаційної активності, участі в міжнародному науковому співробітництві, академічної мобільності, матеріально-технічного забезпечення робочих місць, задоволеності заробітною платнею, планів щодо майбутньої кар’єри. Проведено порівняння з результатами попереднього дослідження проблем наукової молоді НАН України. Основними професійними проблемами визначено нестачу обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень на світовому рівні. Серед соціальних проблем виділено низький рівень оплати праці та невирішене питання житлового забезпечення. Було узагальнено пропозиції респондентів щодо покращення умов праці. Зроблено висновок, що створення сприятливих умов для професійної діяльності науково-освітянської молоді має стати пріоритетом кадрової політики керівництва установ та уряду задля збереження молодого резерву науки України.
Ключові словамолоді викладачі, молоді вчені, НАН України, наука ВНЗ, наукові кадри, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», соціологічне дослідження
Посилання
1. Попович О.С. Структурні зміни кадрової складової наукового потенціалу України (1995–2009). Наука та наукознавство. 2011. № 1. С. 26-33.
2. Попович О.С., Костриця О.П. Еволюція вікової структури наукових кадрів України, Росії та Білорусі після 2000 року. Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 40-49.
3. Булкін О.О. Еволюція вікової структури дослідників у організаціях НАН України.  Наука та наукознавство. 2016. № 4. С. 31-54.
4. Грига В.Ю., Вашуленко О.С. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект. Наука та наукознавство. 2013. № 1. С. 38-46.
5. Вашуленко О.С. Молоді науковці НАН України: стан та перспективи. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 34-41.
6. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В., Зинченко  Н.С. Международное научно-технологическое сотрудничество Украина–ЕС: результаты социологического исследования. Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 65-73.
7. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Корнілов В.А., Рибачук В.П., Етоков В.І., Хорєвін В.І., Віденіна Н.Г., Головащенко Л.Р.; гол.  ред.  чл.-кор.  НАН  України Богданов В.Л. Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу: статистичний та наукометричний аналіз. Київ, 2014. 142 с.
8. За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона). Вісник Національної академії наук України. 2016. № 1. С. 3-10. 
9. Левченко Т.І. Роль університетів у розвитку суспільства. Теоретичні питання культури, освіти і виховання. Збірник наукових праць, вип. 46. 2012. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_46_3 (дата звернення: 20.09.2016).
10. Добровольська В.С. Роль університетів у вихованні студентської молоді. URL: http://intkonf.org/dobrovolska-vs-rol-universitetiv-u-vihovanni-students... (дата звернення:).
11. Ільченко М.Ю. НТУУ «КПI» на шляху до дослідницького університету. За матеріалами звіту на Вченій раді 15 січня 2007 р. проректора з наукової роботи професора М.Ю. Ільченка. URL: http://kpi.ua/science-06#sthash.L927rLfw.dpuf (дата звернення: 20.09.2016).
12. Жабін С.О., Казьміна О.П., Вашуленко О.С., Соснов О.С. Аналіз даних соціологічного дослідження молодих вчених НАН України у 2015 році Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 62-77.
13. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 20.09.2016).
14. Калькуляція вибірки. Центр соціальних технологій «Соціополіс». URL: http://sociopolis.ua/uk/servisy/kalkulator-vybirky (дата звернення: 20.09.2016).
15. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. Київ: Наукова думка, 1987. 347 с.
16. Положення. Національний контактний пункт при НТУУ “КПІ”. URL: http://ncp.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/11/положення.pdf (дата звернення: 25.10.2016).
17. Оцінка інфляції (грудень 2013 року). Департамент статистики, аналізу та прогнозування НБУ. URL: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=408524 (дата звернення: 25.10.2016).
18. Оцінка інфляції (грудень 2014 року). Департамент статистики, аналізу та прогнозування НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4973008 (дата звернення: 25.10.2016).
19. Глосарій банківської термінології. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344 (дата звернення: 25.10.2016).
20. Інфляційний звіт НБУ. Липень 2016. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34754671. (дата звернення: 25.10.2016).
21. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 25.10.2016).
22. Малицкий Б.А. , Попович А.С., Соловйов В.П. Рациональное финансирование науки как предпосылка перестройки знаниевого общества в Украине. Киев, «Феникс», 2004. 32 с.
23. Waivers and Discounts on Article Publication Charges. Wiley Open Access journals. URL: http://www.wileyopenaccess.com/details/content/13707a1ddf6/Waivers-and-D... (дата звернення: 25.10.2016).
24. Інформаційна система “Джерело”. Відділ міжнародних проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: http://ipd.kpi.ua/?cat=10 (дата звернення: 25.10.2016).