Міжнародно-правові аспекти захисту життя людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій

ЗаголовокМіжнародно-правові аспекти захисту життя людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2018
АвториОстровська, БВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.027
Об'єм14
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination27-36
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розвиток інноваційних біомедичних технологій та поширення біомедичних послуг, а також відмінності національних законодавств країн світу загострюють проблеми у галузі фундаментальних прав людини. Дослідження міжнародно-правового регулювання захисту права людини на життя у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій визначає наявність важливих та принципових питань у цій сфері, що зумовлює необхідність їх вирішення на основі міжнародного права.
Проблематика. Біоетичні проблеми, що виникають у зв’язку з розвитком біомедичних технологій клонування людини, кріоконсервації клітин, тканин, органів та ембріонів людини, отримання ембріональних стовбурових клітин людини, генетичної діагностики, генної інженерії тощо на сьогодні є досить актуальними та дискусійними.
Мета. Визначення сучасних загроз і викликів життю людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій та вирішення їх на основі міжнародного права.
Матеріали й методи. На основі діалектичного та системного методу досліджено міжнародно-правове регулювання застосування інноваційних біомедичних технологій та їх співвідношення з правом людини на життя.
Результати. Аналіз міжнароднo-правових актів і резолюцій міжнародних організацій (Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського Союзу) свідчить про достатньо високу їх ефективність у подоланні вищезазначених проблем та подальшого запобігання порушень щодо права людини на життя з урахуванням розвитку науки та техніки.
Висновки. Наразі існує об’єктивна необхідність уніфікації законодавств різних держав у сфері прав людини й біоетики, а також вироблення загальних норм міжнародного права зобов’язального характеру.
Ключові словаінновації, біомедичні технології, міжнародне право, право людини на життя
Посилання
1. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo, 4.IV.1997).
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
(дата звернення: 20.02.2018).
2. Resolution C.H.R. res. 1997/71 Human rights and bioethics, adopted by the Commission on Human Rights, 16.04.1997.
URL:  http://hrlibrary.umn.edu/UN/1997/Res071.html (дата звернення: 20.02.2018).
3. Recommendation 1468 (2000) on biotechnologies, adopted by the Assembly on 29 June 2000.
URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16820&la...
(дата звернення: 20.02.2018).
4. European Parliament resolution on human cloning of 7 September 2000.
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-T...
(дата звернення: 20.02.2018).
5. Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000. Official Journal of the European Communities (2000/C 364/01).
URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата звернення: 20.02.2018).
6. The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, adopted unanimously and by acclamation at UNESCO's 29th General Conference on 11 November 1997.
URL: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/...
(дата звернення: 20.02.2018).
7. Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (Paris, 12.I.1998). ETS 168.
URL: https://rm.coe.int/168007f2ca (дата звернення: 20.02.2018).
8. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.
URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044 
(дата звернення: 20.02.2018).
9. The Fifth Framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998-2002).
URL: http://collections.internetmemory.org/haeu/20171124133342/http://ec.euro...
(дата звернення: 20.02.2018).
10. Council Decision 1999/167/EC of 25 January 1999 adopting a specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life and management of living resources (1998 to 2002).
URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4dc1a...
(дата звернення: 20.02.2018).
11. Resolution 1352 (2003) of the Parliamentary Assembly on human stem cell research of 2 October 2003.
URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=1715...
(дата звернення: 20.02.2018).
12. United Nation Declaration on Human Cloning, adopted by the General Assembly Resolution 59/280 on 8 March 2005
URL: https://digitallibrary.un.org/record/541409/files/A_C.6_59_L.27_Add.1-EN...
(дата звернення: 20.02.2018).
13. Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC.
URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1291
(дата звернення: 20.02.2018).
14. International Declaration on Human Genetic Data of 16 October 2003.
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf#page=45
(дата звернення: 20.02.2018).
15. Recommendation 1468 (2000) on biotechnologies, adopted by the Assembly on 29 June 2000.
URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16820&la...
(дата звернення: 20.02.2018).
16. Human Genome Project.
URL: http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml
(дата звернення: 20.02.2018).
17. Parliamentary Assembly Recommendation REC 1512 (2001) Protection of the human genome by the Council of Europe of 25.04.2001.
URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=1689...
(дата звернення: 20.02.2018).
18. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights of 19 October 2005.
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825e.pdf#page=80
(дата звернення: 20.02.2018).
19. Case of Parillo v. Italy The official Website of the European Court of Human Rights.
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263 (дата звернення: 20.02.2018).
20. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, opened for signature in Rome on 4 November 1950 and came into force in 1953.
URL: https://rm.coe.int/1680063765 (дата звернення: 20.02.2018).
21. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Paris, 20.III.1952, as amended by Protocol No. 11.
URL: https://rm.coe.int/168006377c (дата звернення: 20.02.2018).
22. International Conference “20th Anniversary of the Oviedo Convention: relevance and challenges”, organized by the Committee on Bioethics (DH-BIO) 24-25 October 2017, Strasbourg, France.
URL: https://www.coe.int/ru/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-conv...
(дата звернення: 20.02.2018).
23. Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research, CETS No.195 (Strasbourg, 25.I.2005)
https://rm.coe.int/168008371a (дата звернення: 20.02.2018).