Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами

ЗаголовокПравове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториСавчук, ОО, Любчич, АМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.005
Об'єм15
Проблема3
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination5-14
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Стаття 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» регламентує, що державній охороні та регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві у даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ, ландшафти й інші природні комплекси).
Проблематика. Однією з найважливіших проблем у сфері інноваційної інфраструктури є відсутність правового регулювання питання щодо раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими смугами; зменшення площі захисних лісових насаджень лінійного типу внаслідок неправомірної господарської діяльності; зменшення обсягу фінансування наукових досліджень з питань агролісомеліорації тощо.
Мета. Розробка нових наукових положень про особливості правової природи полезахисних лісових смуг та лісових правовідносин, що виникають, а також формування науковообґрунтованих пропозицій щодо механізму реалізації зазначених правовідносин.
Матеріали й методи. Використано метод наукового узагальнення, логіко-юридичний та порівняльно-правовий методи.
Результати. З урахуванням норм національного законодавства та міжнародного права, серед основних законодавчо-обґрунтованих шляхів вирішення питання полезахисних лісових смуг, які до сьогодні не надані у користування, слід виокремити такі: на підставі рішення обласної державної адміністрації здійснити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, вкритих полезахисними лісовими смугами; внесення відомостей, отриманих у результаті зазначеної інвентаризації, до Державного земельного кадастру; погодження та затвердження відповідної технічної документації тощо.
Висновки. Запропоновано два варіанти розв’язання досліджуваної проблеми та наведено конкретний перелік кроків з урахуванням норм чинного законодавства (вітчизняного та зарубіжного).
Ключові словаінноваційна інфраструктура, полезахисні лісосмуги, правовідносини, правове забезпечення, процедура
Посилання
1. Гавриш Н.С. Правовий режим ґрунтів в Україні: дис. д-ра юрид. наук. Одеса, 2018. 437 с.
2. Лукіша В.В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень. Екологічні науки. 2013. № 2. С. 56–64.
3. Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистем них послуг. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. № 11. С. 42–49.  
4. Лобченко Г.О. Фітоіндикація полезахисних лісових смуг Правобережного Лісостепу: дис. канд. с.-госп. наук. Київ, 2015. 227 с.
5. Лукіша В.В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень. Екологічні науки. 2013. № 2. С. 56–64.
6. Піддубна Д. Полезахисні лісові смуги та інші насадження – невід’ємні складові органічного виробництва. Екологічне право. 2016. № 1. С. 85–91.
7. Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агромеліорації в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. 2015. № 13. С. 32–37.
8. Годованюк А.Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребуюсь захисту, правові аспекти. Актуальні проблеми політики. 2013. № 49. С. 228–237.
9. Гладун Г.Б. Значення захисних лісових насаджень для забезпечення сталого розвитку агроландшафтів. Науковий вісник. 2005. № 15/7. С. 113–118.
10. Кочерга М.М. Організаційно-правовий режим полезахисних лісових смуг. Агроекологічний журнал. 2012. № 3. С. 62–66.
11. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Kиїв: Алерта; ЦУЛ, 2011. 680 с. 
URL: http://www.amm.org.ua/study-book/19-forestry/151-forestry-legal-regime
(дата звернення: 06.08.2018).
12. Сігітова H. Доглядати за лісопосадками мають ті, чий урожай вони стережуть від суховіїв. Землевпорядний вісник. 2013. № 6. С. 12–14.

13. Опенько І.А. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1 С. 125–131.
14. Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 p. № 725-р. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/725-2013-%D1%80 (дата звернення: 06.08.2018).
15. Земельний кодекс України. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 06.08.2018).
16. Рекомендації та пропозиції  засідання Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням від 4 травня 2018 р. 
URL:  https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%...
(дата звернення: 06.08.2018).
17. Лісовий кодекс України.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (дата звернення: 06.08.2018).
18. Будущее, которого мы хотим. Рио+20. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 19.07.2012. 
URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf...
(дата звернення: 14.10.2018).
19. Oslo Manual. URL: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf
(дата звернення: 06.08.2018). 
20. Порядок проведення інвентаризації земель: постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513. Дата оновлення: 29.11.2017. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF (дата звернення: 06.08.2018).