Аналіз патентної активності в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ЗаголовокАналіз патентної активності в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториП’ятчаніна, ТВ, Огородник, АМ, Васильєв, ОВ, Мазур, МГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.053
Об'єм15
Проблема3
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination53-62
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Ефективність інноваційної діяльності онкологічних наукових установ визначається рівнем правового захисту інтелектуальної власності та впливає на ступінь впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я.
Проблематика. Подолання онкологічних захворювань — одна із найважливіших медико-соціальних проблем сучасності, прогрес у вирішенні якої може бути досягнутий шляхом використання фундаментальних знань як вагомих ресурсів інновацій.
Мета. Оцінка стану патентно-винахідницької діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР) для формування стратегічних управлінських рішень щодо її оптимізації.
Матеріали й методи. Оцінено основні кількісні показники патентно-винахідницької діяльності ІЕПОР за 2009-2017 рр., зокрема, подання заявок та кількість виданих патентів; отримання патентів різних видів; рейтинг патентування за підрозділами ІЕПОР. На основі кількісного аналізу та аналізу міжнародної патентної класифікації об’єктів права інтелектуальної власності (МПК ОПІВ) досліджено тематичну спрямованість ОПІВ.
Результати. Найбільша патентна активність відмічена у 2010 (13 ОПІВ), 2013 (17 ОПІВ) та 2016 (12 ОПІВ) рр. Аналіз даних за 2009-2017 рр. щодо отриманих охоронних документів різних видів виявив пріоритетність деклараційних патентів на корисну модель. Рейтинг патентування за 2009-2017 рр. за науковими підрозділами ІЕПОР свідчить про різний рівень патентної активності науковців. Характерним у розвитку патентно-винахідницької діяльності науковців є узгодженість тематики ОПІВ з основними напрямами дослідної роботи установи.
Висновки. Показники патентної активності свідчать про високий рівень результативності наукової діяльності установи та інноваційний потенціал розробок і є інформаційним підґрунтям для формування стратегічних управлінських рішень щодо оптимізації патентно-винахідницької діяльності.
Ключові словаінноваційний потенціал, інформаційний супровід, винахідницька діяльність, експериментальна онкологія, об’єкти права інтелектуальної власності, патентна активність
Посилання
1. Андрощук В.К., Федулова Л.І., Хаустов Г.О. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі. Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. № 10. С. 201–216.
2. Артамонова Н.О., Горбань А.Е., Кулинич Г.В. Наукометричний аналіз засобів наукових комунікацій в онкології. Український радіологічний журнал. 2015. Т. 15, № 1. С. 68–72.
3. Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития. Киев, 2006. 136 с.
4. Закрутько Л.І., Білан Л.Г., Ільницька Л.В. Моніторинг основних засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України у 2017 р. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2018. 
5. Міжнародна патентна класифікація (МПК).
URL: http://www.wipo.int/classifications/ipc/ru/ (дата звернення 01.07.2018).
6. Оганов Р.Г., Трущелев С.А. Наукометрические подходы к анализу результатов научно-исследовательской деятельности. Кардиоваскулярная терапия и профілактика. 2012. Т. 11, № 2. С. 90–95. 
7. Лазоришинець В.В., Волосовець А.П., Кочет О.М. Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України. Укр. мед. часопис. 2014. № 4. С. 142–145.
8. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 №3687- Х11. Відомості Верховної Ради України, 1994. № 7. С. 32.
9. Касумов Ф., Гасанова Н. Методика оценки научных инноваций. Прикладная экономика. 2015. № 2. С. 47–50.
10. Косско Т.Г., Павлино Т.М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку. Наука та інновації. 2014. Т. 10, № 1. С. 67.
11. Чехун В.О., Кот О.В. Патентування винаходів в Україні та світі тенденції та особливості. Проблеми науки. 2012. № 3. С. 12–19.
12. Чехун В.Ф., Шепеленко І.В., П’ятчаніна Т.В. Сучасний стан і перспективи трансферу інноваційних технологій в онкології в Україні. Матеріали III міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (20–23 листопада 2012 р., м. Київ). Київ, 2012. С. 32–35.
13. Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)
URL: http://www.uipv.org/ua/bases2.html (дата звернення 15.05.2018).
14. Caviggioli F. Technology fusion: Identification and analysis of the drivers of technology convergence using patent data. Technovation. 2016. No. 55. P. 22–32. 
15. European Research Ranking 2012.
URL: http//www.researchranking.org (дата звернення 20.06.2018).
16. Moussa B., Varsakelis N. International patenting: An application of network analysis. The Journal of Economic Asymmetries. 2017. No. 15 (C). P. 48–55.
17. Kim J., Lee S. Patent databases for innovation studies: A comparative analysis of USPTO, EPO, JPO and KIPO. Technological Forecasting and Social Change. 2015. V. 92 (C). P. 332–345.
18. RAE Manager's Report .
URL: http://www.rae.ac.uk/pubs/2009/manager/manager.pdf (дата звернення 03.07.2018)
19. Research Quality Framework: Assessing the quality and impact of research in Australia:
URL: http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/EC11695DB59D-4879-A84D-87004AA22FD2/....
(дата звернення 28.06.2018).
20. QS World University Rankings 2013.
URL: http//www.topuniversities.com (дата звернення 28.06.2018).
21. University Ranking by Academic Performance 2013–2014.
URL: http//tr.urapcenter.org/2013/ (дата звернення 27.06.2018).
22. Мусіна Л.А., Кваша Т.К. Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток. Київ, 2009. 252 с.
23. Ali A., Gittelman M. Research paradigms and useful inventions in medicine: рatents and licensing by teams of clinical and basic scientists in Academic Medical Centers. Research Policy. 2016. V. 45, no. 8. Р. 1499–1511.