Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау

ЗаголовокДоговори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториДмитренко, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.063
Об'єм15
Проблема3
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination63-77
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, а це зумовлює, зокрема, специфіку розпоряджання майновими правами на зазначений об’єкт. В теорії зазначено позиції, що існує тільки один договірний спосіб щодо розпоряджання правами на ноу-хау — договір про передачу ноу-хау, але, водночас, під передачею права на ноу-хау розуміють надання права на його використання. Як наслідок, на практиці важко зрозуміти, яку договірну конструкцію використовувати щодо відчуження права на ноу-хау та надання права на його використання. 
Проблематика. Чинне національне законодавство у сфері права інтелектуальної власності не узгоджене, поняття які використовуються в загальному та спеціальному законодавствах для позначення договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, є різними, що зумовлює їх двояке розуміння та нерозуміння основного призначення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності — розпоряджання майновими правами, а не самими об’єктами права інтелектуальної власності. Відповідно, проблематичним є вибір договірних способів розпоряджання правами щодо ноу-хау, враховуючи, також, специфічний характер об’єкта дослідження, пов’язаний з його конфіденційністю. 
Мета. З’ясувати можливі договірні способи розпоряджання майновими правами на ноу-хау.
Матеріали й методи. Методи наукового пізнання: загальнофілософські (зокрема, діалектичний), загальнонаукові (а саме, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний та ін.), спеціальні методи наукового пізнання, що використовуються в юридичній науці (порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-правовий тощо).
Результати. Здійснено порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових договорів, зокрема договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на предмет можливості їх застосування з метою надання у використання та відчуження права на ноу-хау.
Висновки. Розпоряджання майновими правами на ноу-хау можна здійснювати за допомогою всіх існуючих договірних способів, визначених для об’єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України. Разом з тим, оскільки свобода договору є однією з фундаментальних засад цивільного законодавства, окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак в предметі такого договору необхідно чітко вказати, які саме права передбачені за цим договором — надання у використання чи відчуження. Укладаючи договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау потрібно враховувати конфіденційний характер ноу-хау.
Ключові словадоговір про передання (відчуження) майнових прав на ноу-хау, договори щодо ноу-хау, конфіденційна інформація, ліцензійний договір щодо ноу-хау, ліцензія на ноу-хау, ноу-хау
Посилання
1. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. №435-IV. Дата оновлення: 02.08.18 р.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.08.2018).
2. Падучак Б.М. Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ; «НВП «Інтерсеріс», 2012. 218 с.
3. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2006. 540 с.
4. Дмитришин В.С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні. Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 248 с.
5. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. К.: Парламентське видавництво, 2006.  432 с.
6. Руководство по правовым аспектам новых форм промышленного сотрудничества Международные договоры о компенсационных закупках (Европейская экономическая комиссия ООН, 1990 г.).
URL: http://dokipedia.ru/document/5191357 (дата звернення: 18.08.2018).
7. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. Москва: Проспект, 2017. 144 с.
8. Бєгова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання. Харків: Право, 2009. 160 с.
9. Чобот А.А. «Ноу-хау» и договор на его передачу: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Харьков, 1994. 177 с.
10. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С., Махновський Д.С., Хоменко І.І. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах. Київ: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2016. 431 с.
11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Т. II. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 1056 с.
12. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 280 с. 
13. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Дата оновлення: 09.12.2015.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 28.08.2018).
14. Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017.  № 6. С. 79–86.