Цифрова трансформація процесів ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення будівництва

ЗаголовокЦифрова трансформація процесів ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення будівництва
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториЗельцер, РЯ, Бєлєнкова, ОЮ, Новак, ЄВ, Дубінін, ДВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.05.038
Об'єм15
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination38-51
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Відповідність термінів виконання будівельних робіт і постачання ресурсів на об’єктах будівництва плановим показникам є нагальною потребою, адже порушення ритмічності надходження матеріалів, невідповідність графіків виконання робіт та руху матеріально-технічних ресурсів можуть спричинити серйозні негативні наслідки для всього процесу будівництва.
Проблематика. Існує потреба в мінімізації відхилень реальних термінів будівництва від проектних шляхом створення інструментів управління процесами організації будівництва об’єкту на основі оперативних даних, їх математичної обробки, виявлення тенденцій та корегування відхилень на основі поточної інформації щодо ходу будівництва.
Мета. Удосконалення інструментарію ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення об’єктів будівництва, спрямованого на мінімізацію відхилень реальних термінів постачання ресурсів на об’єкт від проектованих, які визначено на етапі (стадії) розробки проектно-технологічної документації (проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР)), з урахуванням сезонної складової.
Матеріали й методи. Застосовано методи експертних оцінок, сезонної декомпозиції часових рядів, порівняльного аналізу.
Результати. Проведено аналіз сучасного програмного забезпечення організації будівництва, створено схему організації процесів будівництва об’єкту. доведено, що сезонність є фактором, який чинить на терміни будівництва і постачання ресурсів помірний вплив, створено моделі прогнозування відхилень ходу будівельного процесу з урахуванням сезонності.
Висновки. Наявні на сьогодні методи прогнозування відхилень, що використовують в програмних комплексах Microsoft Project, OpenPlan, Spider Project, SureTrek Project Manager і Primavera Project Planner та інших, доцільно було б доповнити моделями, що призначені для прогнозування реальних термінів виконання робіт з урахуванням сезонної компоненти.
Ключові словабудівництво, організація будівництва, сезонні коливання, терміни виконання робіт
Посилання
1. Ісаєнко Ю.В. Організаційні підходи до скорочення непродуктивних витрат в будівництві: дис.  канд. техн. наук: 05.23.08. Київ, 2008. 150 с.
2. Боровик Ю.Т. Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку: автореф. дис.  канд. екон. наук: 08.06.01. Харків, 2006. 22 с.
3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 16.10.2012.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1560-12 (дата звернення: 15.08.2018).
4. ДБН А.3.1.-5-2016. Організація будівельного виробництва. [Чинний від 2017-01-01]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2016. 81 с.
URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=64312
(дата звернення: 15.08.2018).
5. Microsoft Project Professional 2013.
URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/Project2013pro.aspx
(дата звернення: 15.08.2018). 
6. Spider project professional.
URL: http://www.spiderproject.ru/enter.php?ver=prof&lang=rus (дата звернення: 15.08.2018).   
7. Primavera Project Planner 3.1.
URL: http://primavera-project-planner.software.informer.com/3.1/
(дата звернення: 15.08.2018). 
8. Open Plan.
URL: http://www.pmi.ru/articles/infosystem/open_plan.php (дата звернення: 15.08.2018).  
9. Megaplan.
URL: https://megaplan.ru/ (дата звернення: 15.08.2018). 
10. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 48–53.
11. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 212 с.
12. Сорокіна Л. В.,  Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В. та ін. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва: Київ: КНУБА, 2017.  425 с. 
13. Асаул А.Н., Асаул Н.А., Симеонов А.В. Формирование и оценка организационных структур управления в компаниях инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: ГАСУ, 2009. 258 с.
14. Ізмайлова К.В., Ізмайлова О.В. Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування. Управління розвитком складних систем. 2010. № 4. С. 45–54.
15. Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В. Прикладний інструментарій формалізації процесів організації будівництва. Нові технології в будівництві: науково-технічний збірник. 2017. Вип. 63/1. С. 111–117.
16. Зельцер Р.Я., Бєлєнкова О.Ю., Дубінін Д.В. Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва Київ: «МП Леся», 2018. 209 с.  
17. Зельцер Р.Я., Колот М.А., Панасюк І.О. Практика застосування дронів при реалізації будівельних проектів в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. №.35.  С. 151–154. 
18. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю., Моголівець А.А. Сутність економічних циклів та їх вплив на економічну стійкість будівництва. Наукові праці НДФІ.  2019.  № 2. 119–129