Стратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України

ЗаголовокСтратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториКарась, ОC
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.06.023
Об'єм15
Проблема6
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination23-33
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Інфраструктура є однією з ключових конкурентних переваг України, проте проблема низької якості послуг наклала свій відбиток на кожному її елементі. Ситуація ускладнюється ще й недостатньою взаємодією між різними галузями в транспортному секторі, мізерними інвестиціями, застарілою системою регулювання та швидким фізичним погіршенням транспортної інфраструктури.
Проблематика. Аналіз конкурентоспроможності України показує, що транспортна інфраструктура є найбільш неефективною складовою загальної інфраструктури країни, а тому її розвиток сьогодні є актуальним питанням, особ ливо з огляду на виклики та невирішені проблеми, що постають перед цим сектором.
Мета. Аналіз формування умов для соціально-економічного зростання країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки через забезпечення якості транспортних послуг та розвитку транспортної інфраструктури.
Матеріали й методи. Вітчизняну й міжнародну нормативно-правову базу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених було досліджено загальнонауковими та спеціальними методами: аналізу та синтезу — при вивченні сучасного стану та розвитку транспортної інфраструктури в Україні, та абстрактно-логічним — при формуванні висновків.
Результати. Розроблено комплекс стратегічних напрямків розвитку транспортної інфраструктури. Виявлено проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку транспортної галузі України. Окреслено напрямки використання механізму державно-приватного партнерства на основі концесійних угод як інструменту реалізації інвестиційних інтересів держави та обґрунтовано доцільність використання механізму концесії у транспортній галузі України.
Висновки. Розвиток транспортної інфраструктури залишається пріоритетним напрямком у національних економічних реформах. Зазначена галузь об’єднує всі регіони та підприємства України в єдину державу та інтегрує українську економіку у світове господарство. Важливо створити адекватні умови для залучення інвестицій приватного сектора у розвиток транспортної інфраструктури, зосередити увагу на використанні належних регуляторних інструментів для полегшення фінансової участі приватного сектора.
Ключові словадержавно-приватне партнерство, концесія, транспортна інфраструктура, транспортна галузь
Посилання
1. Пащенко Ю.Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України. Київ: Наук. світ, 2003. 467 с.
2. Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В., Лашко А.Д. Залізничний транспорт України на порозі реформування. Київ: ДЕТУТ, 2008. 189 с.
3. Ейтутіс Г.Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2009. 240 с.
4. Новікова А.М., Мироненко В.П., Заставнюк О.Г., Шум І.В. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку транспортних зв’язків України з країнами світу. Автошляховик України. 2015. № 1. С. 12–14.
5. Филипенко А.О., Баришнікова В.В. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації. Одесса: Феникс, 2013. 168 с.
6. Блудова Т.В. Транзитний потенціал України: формування та розвиток. Київ: НІПМБ, 2006. 274 с.
7. European Environment Agency. Environmental indicator report in support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme. 2016. EEA Report № 30. 55 р. 
8. Ukraine: Trade and Transit Facilitation. “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”. Kyiv, 2010. 
URL: http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEEXTN/Resources/TTF_April2010.pdf
(дата звернення: 12.07.2018).
9. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016–2017. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetit...
(дата звернення: 12.07.2018).
10. Boston Consulting Group. 
URL:https://www.bcg.com/ru-ru/industries/transportation-travel-tourism/cente...
(дата звернення: 22.07.2018).
11. Собкевич О., Михайличенко К., Шевченко А., Русан В., Бєлашов Є. Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України: аналіт. доп. Сер. «Економіка», вип. 24. Київ: НІСД, 2016. 72 с. 
12. Розпорядження «Про схвалення Концепції Загальнодержавної економічної програми розвитку кораблебудування на період до 2035 року», КМУ. 2009. № 671.
13. Концепція державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту. 
URL: http://ukravtodor.gov.ua/4489/oholoshennia/povidomlennia_pro_opryliudnen...
(дата звернення: 13.08.2018).
14. Садловська І.П. Стратегічне управління національною транспортною інфраструктурою України. Київ: ПП «Сердюк В.Л.», 2011. 356 с.
15. Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянова О.Ю. Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку. Київ: НІСД, 2011. 37 с.
16. Онищенко О.В. Проблеми впровадження систем дистрибуції у малобюджетних авіаперевізників. 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_26/Onijenko.pdf
(дата звернення: 13.08.2018).
17. Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. Київ: НІПМБ, 2003. 494 с. 
18. Челядінова Н.Є. Економічні аспекти державно-приватного партнерства на залізничному транспорті України. Економіст: літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. 2011. № 3. С. 59–60