Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень

ЗаголовокНова економіка: еволюція форм та методології досліджень
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториКотляревський, ЯВ, Мельниченко, АА, Іваницька, ОМ, Семенюк, ЕП, Князєв, СІ, Мельников, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.01.016
Об'єм16
Проблема1
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination16-32
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Доба науково-технічної революції якісно змінила зміст та співвідношення процесів інтеграції та диференціації науки, сприяла розвитку міждисциплінарного дискурсу у сфері наукового пізнання, зокрема у визначенні форм та методології досліджень, притаманних сучасному етапу еволюції економічної науки.
Проблематика. В синтетично-інтегративних тенденціях розвитку економічних досліджень відчутно позначилися активні імпульси наукової евристики, завдяки чому формуються перспективи й орієнтири для еволюції форм і методів пізнання. Одним із таких феноменів є формування парадигми нової економіки (від економіки інформаційної сфери до цифрової економіки) як особливого напряму теоретичних та прикладних пошуків. В останні роки в науковому середовищі активно йдуть процеси концептуалізації феномену неоекономіки та її структурних елементів.
Мета. Узагальнення, структуризація та систематизація процесів розвитку явища креативізації традиційної економіки як інтегрального чинника (стимулятора) особливих форм (віртуалізації та типологізації) та методів (дигіталізації та фінансіалізації) у сфері пізнання соціально-економічних відносин.
Матеріали й методи. Ретроспективний аналіз контексту та напрямів застосування інформаційного підходу в процесі інтеграції, метод внутрішньо- та трансдисциплінарного синтезу.
Результати. Усвідомлення нової інформаційно-економічної реальності, її пізнання та оновлення засад системних досліджень сприятиме вирішенню принципових питань формування та реалізації ефективної економічної, науково-технічної та інноваційної політик. Креативна економіка та розвиток економіки інформаційної сфери розглядаються поза традиційними межами галузей культури та цифрових технологій. Запропоновано комплексне бачення наслідків їх взаємного перетину, обміну рішеннями та інструментами в різних сферах суспільної практики, що розвиває категоріально-понятійний апарат та методологічні засади проведення наукових досліджень соціально-економічних відносин у сучасному суспільстві.
Висновки. Для стимулювання розвитку нової економіки необхідно ідентифікувати фактори, що сприятимуть еволюції форм і методів наукового пізнання, трансформації традиційних соціально-економічних відносин у продуктивні ресурси нової формації.
Ключові словаінтеграція науки, інформаційний підхід, економіка інформаційної сфери, креативна економіка, наукова евристика, цифрова економіка
Посилання
1. Bernal J.D. The social function of science. London, 1939. 482 p.
2. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Научно-техническая революция и современная наука. Философские науки. 1981. №1. C. 3–12.
3. Современная научно-техническая революция. Историческое исследование / под ред. С. В. Шухардина. Москва, 1970. 256 с.
4. Rifkin J. The third industrial revolution. London, 2011. 270 p.
5. Schwab K., Davis N., Nadella S. Shaping the fourth industrial revolution. Cologny (WEF), 2018. 287 p.
6. Планк М. Единство физической картины мира. Москва, 1966. 287 с.
7. Франко І.Я. Наука і її взаємини з працюючими класами. Зібр. тв. у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. С. 24–40.
8. Чепиков М.Г. Интеграция науки. Философский очерк. Москва, 1981. 276 с.
9. Диалектика в науках о природе и человеке. Кн. 3. Единство и многообразие мира, дифференциация и интеграция научного знания / под ред. А. Д. Урсула. Москва, 1983. 400 с.
10. Кедров Б.М. О синтезе наук. Вопросы философии. 1973. №3. С. 77–90.
11. Кедров Б.М. Классификация наук. Москва, 1985. 543 с.
12. Вернадский В.И. Размышления натуралиста: в 2-х кн. Кн. 2. Научная мысль как планетное явление. Москва, 1977. 192 с.
13. Семенюк Э.П. Информационный эффект трансдисциплинарности в концепции устойчивого развития. НТИ. Сер. 1. 2019. №1. С. 1–13.
14. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: Коэволюционная стратегия. Москва, 1995. 357с
15. Baker D., Jayadev A., Stiglitz J. Innovation, intellectual property, and development: A better set of approaches for the 21st centry.
URL: http://cepr.net/images/stories/reports/baker-jayadev-stiglitz-innovation... (дата звернення: 29.11.2018). 
16. Котляревський Я.В., Князєв С.І., Мельников О.В. Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі. Наука та інновації. 2015. Т. 11. № 2. С. 5–19 
17. Назарук М.М. Соціальна екологія: Взаємодія суспільства і природи. Львів, 2013. 348 с.
18. Bookchin M. The philosophy of social ecology. Essays on dialectical naturalism. Montreal, New York, 1990.
19. The Earth Summit. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Introd. and commentary by S.P. Johnson, London, 1992. 532 p.
20. Reid D. Sustainable development. An introductory guide. London, 1995. 261 p.
21. Agenda 21 / UN (1992).
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (дата звернення: 03.12.2018) 
22. Johannesburg Declaration on Sustainable Development / UN (2002) 
URL: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm (дата звернення: 03.12.2018).  
23. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development / UN (2002 URL: http://www.un-documents.net/jburgpln.htm (дата звернення: 03.12.2018). 
24. Rio Declaration on Environment and Development / UN (1992).
URL: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (дата звернення: 03.12.2018).  
25. The Future We Want / UN (2012).
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pd... (дата звернення: 03.12.2018).   
26. Transforming our world : The 2030 Agenda for Sustainable Deve¬lop¬ment / UN (2015). URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата звернення: 03.12.2018). 
27. United Nations Millennium Declaration / UN (2000).
URL: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (дата звернення: 03.12.2018). 
28. Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. Москва, 1975. 288 с.
29. Melnikov A.V., Semenyuk E.P. The information revolution and the modern printing industry. Scientific and Technical Information Processing. 2014. V. 41. No. 1. P. 1–11.
30. Соболев С.Л., Китов А.И., Ляпунов А.А. Основные черты кибернетики. Вопросы философии. 1955. № 4. С. 136–148.
31. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Киев, 1988. 240 с.
32. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Москва, 1982. 552 с.
33. McLuhan M. Gutenberg galaxy. The making of typographic man. Toronto, 1962. 293 p.
34. Semenyuk E.P., Kotlyarevsky Ya.V., Kniaziev S.I., Melnikov A.V. Information economy : The formation of special-purpose categorical framework. Science and innovation. 2017. V. 13. No. 3. P. 5–19
35. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Білоус С.В., Мандюк Н.Л. Економіка туризму: Теорія та практика. Київ, 2017. 544 с. 
36. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: Подолання суперечностей. Київ, 2006. 314 с.
37. World Environmental Constitution. Methodological foundation. Ed. By Yu. Tunytsya. Lviv, 2014. 400p.
38. Каденюк Л.К. Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки. Вісник Нац. акад. наук України. 2017. № 3. С. 65–74.
39. Світові фінанси : Сучасні тенденції та перспективи розвитку / за заг. ред. О.І. Рогача. К., 2013. 351 с. 
40. Philippon T. The future of the financial industry.
URL: http://w4.stern.nyu.edu/blogs/sternonfinance/2008/11/the-future-of-the-f... (дата звернення: 29.11.2018). 
41. Turbeville W. Financialization and a new paradigm for financial markets.
URL: https://www.demos.org/sites/default/files/publications/Tuberville.pdf (дата звернення: 29.11.2018).
42. Philippon T. Has the U.S. finance industry become less efficient? On the theory and measurement of financial intermediation.
URL: http://pages.stern.nyu.edu/~tphilipp/papers/Finance_Efficiency.pdf (дата звернення: 29.11.2018). 
43. Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки. Фінанси України. 2014. № 12. С. 32–41. 
44. Єфименко Т.І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки. К., 2016. 447 с.
45. Гасанов С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність : Контекст економічної безпеки. Фінанси України. 2018. № 3. C. 7–23.
46. Халина О.В. Финансомика как современная форма хозяйственного развития. Бизнес Информ. 2012. № 1. С. 169–173. 
47. Пшик Б. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: Сутність, передумови виникнення,особливості прояву. Вісник НБУ. 2013. № 7. С. 55–61. 
48. Краус К.М., Краус Н.М., Голобородько О.П. Цифрова економіка: Тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (дата звернення: 29.11.2018). 
49. OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden / OECD (2018). URL: http://www.oecd.org/sweden/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-... (дата звернення: 29.11.2018). 
50. Osaka Declaration On Digital Economy / G20 (2019).
URL: https://www.g20.org/pdf/special_event/en/special_event_01.pdf (дата звернення: 20.10.2019). 
51. G20 Osaka Leaders’ Declaration / G20 (2019). URL:  https://www.g20.org/pdf/documents/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf (дата звернення: 20.10.2019). 
52. Florida R. The flight of the creative class: The new global competition for talent. New York, 2005. 320 p.
53. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії» від 19.06.2018 р. № 2458-VIII.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19 (дата звернення: 29.11.2018)
54. Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. — December 2015.
URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf (дата звернення: 29.11.2018)