Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства

ЗаголовокНаукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториБублик, СГ, Булкін, ІО, Мех, ОА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.01.033
Об'єм16
Проблема1
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination33-47
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Можливість розбудови наукоємної економіки в Україні залежить від впровадження стратегічних підходів до формування та здійснення єдиної державної науково-технологічної політики. Однією з основних умов впровадження ефективної державної політики є кількісне та якісне наповнення чинного нормативно-правового поля документами наукової спрямованості.
Проблематика. Актуальним науковим завданням постає оцінювання наукової спрямованості актів законодавства як кількісного критерію «наукоємності» вітчизняного законодавства.
Мета. Виконати наукометричне оцінювання наукової спрямованості актів вітчизняного законодавства.
Матеріали й методи. Основними методами дослідження були: наукометричний (сленговий) метод аналізу текстів нормативно-правових актів, а також статистичні методи структурування та порівняльного аналізу актів законодавства, як статистичних одиниць.
Результати. Дослідження статистичної бази актів законодавства вищих органів державної влади за 1992—2018 роки виявило тенденції взаємної неузгодженості прийняття управлінських рішень вищими органами державної влади. Окрім того, було встановлено періодичні, стійкі статистичні взаємозв’язки між інтенсивністю наукової нормотворчості та рівнями витрат на наукову й науково-технічну діяльність. Розроблено оригінальні наукознавчі підходи до оцінки наукової спрямованості вітчизняного законодавства.
Висновки. До основних проблем державного управління щодо науково-технологічної сфери в Україні протягом Доби Незалежності належали: управлінські конкуренції за виконавчі повноваження в країні між Кабінетом міністрів та Адміністрацією Президента; зосередження уваги Кабміну на функції перерозподілу видатків на науку; відсутність державних стратегічних (тривалих) підходів до формування та здійснення єдиної (наскрізної) державної (публічної) науково-технологічної політики. Необхідним є реформування системи законодавства України в контексті її наукової спрямованості, зокрема через нагальну необхідність адаптації її до законодавства Європейського Союзу у сфері науки, технологій та інновацій.
Ключові словаіндекс наукової спрямованості, акт законодавства наукової спрямованості, законодавство, наука, науково-технологічна сфера
Посилання
1. Законодавство України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності: зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. (Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти). / за заг. ред. Л.М. Гриневич (гол. редкол.); упоряд.: М.М. Шевченко та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2013. 397 с. 
2. Стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні. матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 13 берез. 2013 р. (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / за заг. ред. Л.М. Гриневич (гол. редкол.); упоряд.: М.М. Шевченко та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2014. 636 с.
3. Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні. Матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 16 листоп. 2016 р. (Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти). / редкол.: Співаковський О.В. (голова) ; упоряд.: Левчук О.М. та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2017. 471 с.
4. Рекомендації парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку». Економіст. 2018. № 3 (377). С. 19–25.
5. Патон Б. Про діяльність Національної академії наук України у 2009–2014 роках і основні завдання наступного періоду (доповідь на сесії загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 р.). Вісник НАН України. 2015. № 5. C. 15–21.
6. Пахомова А.О. Загальна характеристика законодавства у сфері проведення науково-дослідних робіт. Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 2 (21). С. 52–58.
7. Попович О.С., Капіца Ю.М. Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність». Наука та наукознавство. 2012. № 4. С. 32–39.
8. Нагорічна О.С., Коновалов Ю.О. Законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 5.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_5_12 (дата звернення: 01.02.2019).
9. Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І., Бутнік-Сіверський О., Галенко І., Ісакова Н., Шкворець Ю. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовт. 2011 р.). Проєкт ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ: Фенікс, 2011. 350 с.
10. Белевцова С.О. Актуальні проблеми сучасної вітчизняної законодавчої термінології. Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». 2012. Вип. 18. С. 144–149.
11. Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад. Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 11–22.
12. Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 26–39.
13. Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства. Наука та наукознавство. 2017. № 4. С. 65–83.
14. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. Москва: Наука, 1969. 192 с.
15. Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспективы. Москва: Наука, 1983. 344 с.
16. Čech R., Popescu I.-I., Altmann G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013. No. 3. P. 4–21.
17. Čech R., Garabík R., Altmann G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015. No 22. P. 215–232.
18. Ткачук А. Законодавча техніка: навчальний посібник. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2011. 268 с.
19. База даних «Законодавство України». Нагороди та почесні звання.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/j530/sp:max100 (дата звернення 25.02.2019).
20. База даних «Законодавство України».
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a#Find (дата звернення 25.02.2019).
21. Решота В.В. Акти Президента України як джерела адміністративного права. Юридичний науковий електронний журнал, 2017. №5. С. 100-103.