Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України

ЗаголовокМетодичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториГончаренко, ОГ, Аніщенко, ВО, Сіренко, КЮ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.02.033
Об'єм16
Проблема2
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination33-44
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. В ринкових умовах господарювання та загострення конкуренції на промисловому ринку всебічна оцінка інноваційного потенціалу легкої промисловості є актуальною й практично значимою проблемою. На сьогодні не сформовано загального підходу щодо оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємництва, а рівень теоретико-методологічного та практичного розв’язання зазначеного аспекту мало впливає на результативність їхньої господарської діяльності.
Проблематика. Інноваційний розвиток підприємств є недослідженим напрямком, що перешкоджає підвищенню конкурентоспроможності промислових підприємств, посиленню їх конкурентної ринкової позиції. Зважаючи на це, гострою є проблема комплексного оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості, що забезпечить об’єктивність їхнього результату та дозволить підприємствам ефективно організовувати інноваційну діяльність.
Мета. Розробка методичного підходу до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості, використання якого дозволить підприємствам комплексно узагальнити отримані результати та прийняти оптимальні управлінські рішення.
Матеріали й методи. Застосовано методичний підхід до вимірювання інноваційного потенціалу легкої промисловості за допомогою таксонометричного методу.
Результати. Визначено складові елементи інноваційного потенціалу, а також сформовано та обчислено групи показників за критеріями, що визначають його. З метою оцінювання зазначеного показника запропоновано принципи щодо формування системи індикаторів за кожним з напрямків. Виділено основні етапи розрахунків інноваційного потенціалу легкої промисловості.
Висновки. На основі проведених розрахунків узагальнено різноманітні підходи до визначення поняття «інновація» як фундаментального чинника прогресивного соціально-економічного розвитку країни. Використовуючи принципи системного аналізу сформовано систему індикаторів та здійснено моделювання розроблених інтегральних показників інноваційного потенціалу легкої промисловості.
Ключові словаіндикатори, інноваційний потенціал, критерії, легка промисловість, модель
Посилання
1. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2005. №6. С. 28–32. 
2. Геєць В.М. «Інноваційна Україна – 2020»: основні положення національної доповіді. Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 14–22.
3. Федулова Л.І., Мазаракі А.А., Андрощук Г.О. Інноваційна політика: підручник. Київ: КНТЕУ, 2012. 604 с. 
4. Федулова Л.І. Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України: монографія. Миколаїв: Ілліон, 2012. 295 с.
5. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. Москва: Санкт-Петербург, 2004. 270 с.
6. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Москва: Прогресс, 1990. 325 с.
7. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Москва: Директ-Медиа, 2008. 400 с.
8. Портер Майкл Э. Конкуренция: пер. с англ. О. Л. Пелявского, А. П. Уриханяна.  Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
9. Тоффлер Е. Шок будущего – Future Shock, 1970.  Москва: АСТ, 2008. 560 с.
10. Якобс Д. Меры по развитию инновационных процессов. Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций. 
URL: http://www.informika.ru (дата звернення: 12.01.2019).
11. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Пер. с англ. И.И. Елисеевой. Москва: Экономика, 1989. 217 с.
12. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика, 1989. С. 197.
13. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства: монографія. За заг. наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка і д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. Київ: Національна академія управління, 2008. 216 с.
14. Новікова І.В., Верба В.А. Методичні рекомендації до оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. №3. С. 22–31.
15. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. За ред. О.Т. Іващука. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. 704 с.
16. Середюк В.Б. Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Т. 1, №52. С. 69–73.
17. Статистичний збірник Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.01.2019).
18. Статистичний бюлетень «Основні засоби України». Державна служба статистики України.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.01.2019).
19. Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2010-2017 роки.  Державна служба статистики України.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.01.2019).
20. Царенко О.В. Моделювання траєкторії розвитку та напрямів нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіонів. Економіка та держава. 2010. № 6. С. 53–55.
21. Неговська Ю.М. Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 6. С. 122–133.