Операційний контроль як засіб оцінки якості зварних з'єднань при контактному стиковому зварюванні сучасних високоміцних сталей методом оплавлення

ЗаголовокОпераційний контроль як засіб оцінки якості зварних з'єднань при контактному стиковому зварюванні сучасних високоміцних сталей методом оплавлення
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториКучук-Яценко, СІ, Руденко, ПМ, Гавриш, ВС, Дідковський, ОВ, Антіпін, ЄВ, Зяхор, ІВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.02.072
Об'єм16
Проблема2
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination72-78
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Контактне стикове зварювання оплавленням (КСЗО) рейок в реальному часі контролюється за допусками на основні параметри процесу згідно з даними, закладеними в технічні умови (ТУ). Використовуваний алгоритм операційного контролю дозволяє своєчасно виявляти неякісні з’єднання і неприпустимі тенденції в процесі.
Проблематика. Для контролю відповідності ТУ зварювання рейок з нових високоміцних сталей, додатково до діючої методики, необхідно враховувати ширину зони термічного впливу (ЗТВ) при їхньому нагріванні. Наявні чисельні методи розрахунку ЗТВ в реальному часі не можуть бути реалізовані через недостатні обчислювальні можливості сучасних систем управління.
Мета. Розробити відповідний технічним умовам алгоритм контролю в реальному часі КСЗО з прогнозуванням ширини ЗТВ.
Матеріали й методи. Чисельний метод розрахунку теплових полів при стиковому зварюванні; регресійний аналіз для прогнозування ЗТВ. Розрахунок ширини ЗТВ виконано за даними параметрів процесу на етапі оплавлення і за величиною осадки.
Результати. Розроблено алгоритм контролю КСЗО в реальному часі для сучасних високоміцних сталей з прогнозування ширини ЗТВ, в основу якого покладено математичне моделювання процесу формування з’єднань при контактному зварюванні. Алгоритм контролю відповідності КСЗО ТУ подано у вигляді «нечіткого» класифікатора Сугено, вхідними величинами якого є розрахункова ширина ЗТВ, параметри процесу при підвищенні швидкості укорочення рейок перед осадкою та під час неї.
Висновки. Для розрахунку ширини ЗТВ в реальному часі з необхідною для практичного застосування точністю можна використовувати регресійну залежність у вигляді полінома другого порядку або MLP нейронної мережі зі структурою: три вхідних нейрона, два в прихованому шарі і один на виході. Прогнозування ширини ЗТВ при операційному контролі розширює можливості його застосування для контактного стикового зварювання високоміцних рейок. Розроблений алгоритм дозволив збільшити точність і надійність операційного контролю КСЗО в реальному часі.
Ключові словависокоміцні рейки, зона термічного впливу, класифікатор Сугено, контактне стикове зварювання, нечітка логіка, регресійна модель
Посилання
1. Кучук-Яценко С.І., Руденко П.М., Гавриш В.С., Дідковський О.В., Антіпін Є.В., Горонков М.Д. Створення системи керування процесом контактного зварювання оплавленням рейок у стаціонарних і польових умовах, що забезпечує підвищення експлуатаційного ресурсу та надійності залізничних колій. Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2013–2015 рр. Київ, 2015. С. 615–628.
2. Kuchuk-Yatsenko S.I., Rudenko P.M., Gavrish V.S., Didkovsky O.V., Shvets V.S., Antipin E.V., Wojtas P., Kozlowski A.  Real-time operational control in information management system for flash-butt welding of rails. Mining informatics automation and electrical engineering. 2017. V. 1, no.  529. P. 35–42.
3. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику.
URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/ (дата звернення: 01.03.2019).
4. DIN EN 14587-2. Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 2: New R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails by mobile welding machines at sites other than a fixed plant
URL://https://www.en-standard.eu/din-en-14587-2-railway-applications-track-fla...
(дата звернення: 27.12.2019).
5. Электронный учебник СТАТИСТИКА StаtSoft.
URL: http://statsoft.ru/home/textbook/ (дата звернення: 01.03.2019).
6. Кучук-Яценко С.И., Миленин А.С., Великоиваненко Е.А., Антипин Е.В., Дидковский А.В. Математическое моделирование процесса нагрева металла при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением. Автоматическая сварка. 2018, № 10. C. 3–10.
7. Штовба C. Классификация объектов на основе нечеткого логического вывода.
URL: https://www.researchgate.net/publication/280064772 (дата звернення: 01.03.2019).