Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку

ЗаголовокДекаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториІванов, СВ, Ватченко, ОБ, Свистун, КО, Ватченко, БС, Разумова, ГВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.003
Об'єм16
Проблема3
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination3-14
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Своєчасно виконаний декаплінг-аналіз показників економічного зростання, екологічного тиску та ресурсоспоживання в державі дозволяє визначити, чи насправді вона успішно рухається до сталого розвитку, і наскільки сучасними й ефективними є способи господарювання і природокористування в ній.
Проблематика. Існуючі дослідження декаплінгу в Україні не враховують впливу економічного розвитку на довкілля і споживання ресурсів за 2013-2017 рр.
Мета. Здійснити декаплінг-аналіз економіки України за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів в динаміці за період 2013-2017 рр.
Матеріали й методи. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання, а також методи спостереження, порівняння, аналітичний метод та метод статистичного аналізу.
Результати. Дослідження декаплінг-факторів за екологічним тиском і споживанням ресурсів виявило відсутність ефекту відносного декаплінгу за 2013-2017 рр. на національному рівні, оскільки декаплінг-фактори були нестабільними, а в окремі роки — від’ємними. Аналіз індексів декаплінгу за екологічним тиском в економіці України довів, що між економічним розвитком і чинниками забруднення у 2013-2015 рр. був переважно рецесивний зв'язок. Негативний експансивний декаплінг було зафіксовано у 2017 р. між темпами зростання ВВП і темпами скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти та утворення відходів IV класу небезпеки. Між темпами зростання ВВП і сукупним екологічним тиском у 2017 р. зафіксовано експансивний зв’язок. Також, в економіці України було встановлено негативний декаплінг між економічним розвитком і споживанням паливних ресурсів з деревини (оверкаплінг).
Висновки. Відсутність ефекту відносного декаплінгу в загальній динаміці за 2013-2017 рр. за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів свідчить про існування значних проблем щодо досягнення Україною сталого розвитку і про необхідність застосування інструменту декаплінгу при формуванні стратегічних планів.
Ключові словадекаплінг, екологічний тиск, оверкаплінг, споживання ресурсів, сталий розвиток
Посилання
1. Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth. Organization for Economic Co-operation and Development, 2002.
URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclangu...(2002)1/final
(дата звернення: 30.03.2019).
2.  Vehmas J., Malaska P., Luukanen J., Kaivo-oja J., Hietanen O., Vinnary M., Ilvonen J. Europe in the global battle of sustainability: rebound strikes back? Advanced Sustainability Analysis. Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. Turku, Finland. 2003. V. 7.
3.  Tapio P. Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. 2005. V. 12. Р. 167–151. 
4. Daly Herman E. Steady-state economics: Second edition with new essays. Island Press, Washington, DC, 1991.
5.  Jackson T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. UK: Earthscan, 2009.
URL: http://archive.ipu.org/splz-e/unga13/prosperity.pdf
6. von Weizsäcker E.U., de Larderel J.A., Hargroves K., Hudson C., Smith M.H., Rodrigues M.A.E., …, Sparks D. Decoupling 2: technologies, opportunities and policy options. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. 2014.
URL:  http://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/medi...
(дата звернення: 30.03.2019).
7. Fischer-Kowalski M., Swilling M., von Weizsäcker E.U., Ren Y., Morigychi Y., Crane W., …, Sewerin S. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth: A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. 2011.
URL:  https://www.resourcepanel.org/file/400/download?token=E0TEjf3z
(дата звернення: 30.03.2019).
8. Schandl H., Fischer-Kowalski M., West J., Giljum S., Dittrich M., Eisenmenger N., …, Fishman T. Global material flows and resource productivity. An assessment Report for the UNEP International Resource Panel. United Nations Environment Programme. 2016.
URL: www.resourcepanel.org/file/423/download?token=Av9xJsGS
(дата звернення: 30.03.2019).
9.  Данилишин Б.М., Веклич О.О. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля. Вісник НАН України. 2008. № 5. С. 12–18.
10. Кубатко О.В. Стимулювання розвитку вітчизняної економіки в умовах кризи з урахуванням екологічної компоненти. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 252, т. 3. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. С. 727-739
URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2864/1/Kubatko.pdf
(дата звернення: 30.03.2019).
11. Тур О.М. Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.06. Суми, 2012.
12. Бобровська Н.В., Костирко А.Г. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. №249. С. 37–44.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_6 (дата звернення: 30.03.2019).
13. Горський А. Ефект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого економічного розвитку України. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014. №8. С. 23–26.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2014_2014_8 (дата звернення: 30.03.2019).
14. Сотник І.М., Кулик Л.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України. Економічний часопис-ХХІ. 2014. №7–8. С. 60–64.
URL: http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_2/Sotnyk_Kulyk.pdf
(дата звернення: 30.03.2019).
15. Ресурсоефективне та чисте виробництво: політика та інструменти сприяння зеленим індустріям в Україні: доповідь Віденського університету економіки та бізнесу на замовлення ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку). Київ, 2017. 46 с.
URL: http://www.recpc.org/wp-content/uploads/2018/06/background_paper_all.pdf
(дата звернення: 30.03.2019).
16. Викиди діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення за регіонами.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/word/vdv_u.zip
(дата звернення: 30.03.2019).
17. Статистичні щорічники України за 2013–2017 роки.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.03.2019).
18. Валовий внутрішній продукт України у 1990–2017 роках.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm
(дата звернення: 30.03.2019).