Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві

ЗаголовокОсобливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториДорогань-Писаренко, ЛО, Єгорова, ОВ, Панченко, ІГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.027
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination27-38
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Інноваційна діяльність в аграрній сфері має галузеві особливості, оскільки в економічній, соціальній та екологічній сферах можливі негативні наслідки впровадження окремих інновацій, які повинні оцінюватися за ступенем небезпеки.
Проблематика. Передбачити та розрахувати ймовірні наслідки впровадження інновацій у сільському господарстві складно через відсутність стандарту (протоколу) оцінки інноваційних ризиків. Отже, вдосконалення методичних підходів оцінки ефективності впровадження інновацій у галузях аграрного виробництва залишається актуальним. Крім того, потребують подальшого удосконалення методи аналізу ефективності впровадження інновацій, які узагальнюють позитивні та негативні наслідки у різних аспектах сільськогосподарської діяльності.
Мета. Розробка концепції комплексної оцінки ефективності впровадження технологічних інновацій в аграрному секторі.
Матеріали й методи. Абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, монографічний, експертних оцінок. Для аналізу ефективності інновацій запропоновано систему індикаторів, які формувалися з урахуванням прийомів декомпозиції, аналізу та синтезу. Під час відбору показників до системи індикаторів було застосовано контент-аналіз наукової літератури.
Результати. Запропоновано концепцію комплексної оцінки доцільності впровадження окремих технологічних інновацій за інтегральним показником ефективності інновацій, яка враховує можливий вплив інновацій на технологічні, економічні, соціальні та екологічні характеристики різних галузей сільського господарства. Застосування розробленої методики забезпечує можливість прийняття рішення щодо доцільності запровадження певної інновації.
Висновки. Розроблений підхід забезпечує комплексність оцінки, простоту розрахунків, економію часу, мінімізацію суб’єктивності оцінок експертів порівняно з аналогічними методиками аналізу ефективності інновацій.
Ключові словаінновації, ефективність впровадження, сільське господарство
Посилання
1. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers, 1934 (2008). 456 p.
2. Chesbrough H.W. Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. Oxford University Press, 2006. 27 p.
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c907/23301cc2c1d0040d3f32eec43371ff93e9...
(дата звертання: 06.12.2018).
3. Mensh G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge: Mass, 1979. 247 p.
4. Hocdé H., Triomphe B., Faure G., Dulcire M. From participation to partnership: a different way for researchers to accompany innovation processes: Challenges and difficulties. In: Sanginga P.C., Waters-Bayer A., Kaaria S., Njuki J., Wettasinha C. (Eds.), Innovation Africa. Enriching Farmers’ Livelihoods. Earthscan. 2006. Р. 135–150.
5. Le Gal P.-Y., Dugué P., Faure G., Novak S.M. How does research address the design of innovative agricultural production systems at the farm level? A review. Agricultural Systems. 2011. V. 104, Is. 9. P. 714–728. doi: 10.1016/j.agsy.2011.07.007.
URL: https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Yves_Le_Gal/publication/2323... _research_address_the_design_of_innovative_agricultural_production_systems_at_the_farm_level_A_review/links/577278a608ae07e45db2167c/How-does-research-address-the-design-of-innovative-agricultural-production-systems-at-the-farm-level-A-review.pdf
(дата звертання: 06.12.2018).
6. Schut M., Kadilhon J.-J., Misiko M., Dror I. Do mature innovation platforms make a difference in agricultural research for development? A meta-analysis of case studies. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/S0014479716000752.
URL: https://www.researchgate.net/publication/311499227_Do_mature_innovation_...
(дата звертання:  06.12.2018).
7. Мазнєв Г.Є. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 2. С. 36–47.
8. Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Саблук П.Т., …, Правдюк М.В. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект. Київ, 2010. 706 с.
9. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лупенко Ю.О., …, Шанін О.В. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. Київ, 2014. 516 с.
10. Готра В.В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 6. С. 89–74.
11. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. 2015. № 161. С. 3–11.
12. Кіпіоро І.М. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Умань, 2015. 235 с.
13. Кузнецова Ю. Науково-методичні засади розвитку маркетингу інновацій аграрних підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2015. Вип. 1., № 2. С. 51–62.
14. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 5–11.
15. Слободянюк Н.О. Інвестиції в аграрну сферу в системі інноваційного розвитку національної економіки. Агросвіт. 2016. № 22. С. 22–26.
16. Spearman C. The Proof and Measurement of Association between Two Things. The American Journal of Psychology. 1904. V. 15, no. 1. Р. 72–101.