Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук

ЗаголовокПатентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториП’ятчаніна, ТВ, Огородник, АМ, Васильєв, ОВ, Чьочь, ВВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.081
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination81-87
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Сьогодні прогрес і конкурентоспроможність у галузі медико-біологічних наук (МБН) досягається за рахунок розвитку інноваційних біологічних, медичних, фармацевтичних наукоємних технологій і науково-технічних розробок, які є результатом виконання науково-дослідних робіт та проєктів.
Проблематика. Проведення патентно-інформаційного пошуку (ПІП) є невід’ємною складовою наукових досліджень, розробки та впровадження нової продукції. ПІП дозволяє визначити науково-технічний рівень розробок в медико-біологічній галузі й спрогнозувати тенденції їхнього розвитку. Проте, в науковій літературі сьогодні відсутні систематизовані відомості стосовно особливостей моніторингу інтелектуальної власності в медицині та біології як частини формування науково-інноваційної стратегії установи.
Мета. Аналіз патентних та інформаційних баз даних для визначення найбільш релевантних для реалізації ефективної стратегії патентних досліджень у галузі медико-біологічних наук.
Матеріали й методи. Сучасні міжнародні та вітчизняні джерела інформації та наукової комунікації — наукові статті, матеріали періодичних видань, ресурси Інтернет, патентні бази даних (БД), нормативно-правові документи, опрацьовані методами структурно-логічного і порівняльного контентаналізу та узагальнення результатів проведеного аналізу.
Результати. Специфіка використання національних та міжнародних БД полягає як у спеціалізації їх пошукових можливостей, так і у повноті надання предметної інформації у кожній галузі наук. При проведенні ПІП у галузі МБН доцільно використовувати пошук в патентних та науково-технічних БД — це дає можливість отримати повну інформацію про новизну об’єкту господарської діяльності, перспективні комерційні рішення в медицині та біології.
Висновки. Проаналізовано патентні та інформаційні БД для визначення найбільш релевантних документів, що відповідають пошуковому запиту для проведення патентно-інформаційних досліджень у галузі медико-біологічних наук у наукових установах та вищих навчальних закладах.
Ключові словабази даних, вищий навчальний заклад, медико-біологічні науки, наукова установа, науково-технічна розробка, патентно-інформаційний пошук
Посилання
1. Ілляшенко О. Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об’єктів патентування в сфері медицини. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 1. С. 51–56.
2. Колосов О.Є. Особливості патентування об’єктів медичної діагностики людини. Інтелектуальна власність. 2014. № 12. С. 25–32.
3. Коренєв М.М. Удосконалення методів оцінювання наукового результату дослідницької роботи в галузі медицини. Наука та наукознавство. 2016. № 3. С. 88–96.
4. Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. Харків, 2015. 44 с.
5. ДСТУ 3574-97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. Київ. Держстандарт України, 1997. 14 с.
6. Пономарьова О. Деякі особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності винахідниками в медичній сфері. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 4. С. 59–66.
7. Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України: Постанова Президії НАН України № 339 від 19.12.2018.
URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-181219-339-0.pdf
(дата звернення: 18.03.2019).
8. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. №3687- Х11. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. 32 с.
9. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Київ, 2005. 448 с. 
10. Чехун В.Ф. Разработка современных технологий диагностики и лечения онкопатологии и проблемы их внедрения в практическое здравоохранение Украины. Здоров’я України. 2008. № 17. С. 30–35.
11. Mayfield D. Medical patents and how new instruments or medications might be patented. Missouri medicine. 2016. V. 113, no. 6. P. 456–462.
12. Mehta H., Tidwell L. Inventions and patents: a practical tutorial. Methods Mol. Biol. 2017. V. 1606. P. 379–397. doi: 10.1007/978-1-4939-6990. 
13. Williams H. How do patents affect research investments. Annu. Rev. Econom. 2017. No. 9. P. 441–469. doi: 10.1146/annurev-economics-110216-100959
14. CAplus – Chemical Abstract Service.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/CAPLUS.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
15. Embase - Elsevier B.V.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/EMBASE.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
16. BIOSIS - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/BIOSIS_01.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
17. IPA - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/IPA.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
18. VETU - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/IPA.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
19. WPINDEX - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/WPIALL_04.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
20. DPCI - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/DPCI_04.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
21. DGENE - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/DGENE_02.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
22. Reaxys – Elsevier. URL: https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
(дата звернення: 11.03.2019).
23. CASReact – Chemical Abstract Service.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/CASREACT_0...
(дата звернення: 11.03.2019).
24. CIN – Chemical Abstract Service.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/CIN_01.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
25. CHEMCATS – Chemical Abstract Service.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/CHEMCATS_1...
(дата звернення: 11.03.2019).
26. DRUGU - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/DDFU.pdf
(дата звернення: 11.03.2019).
27. Scopus – Elsevier. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
(дата звернення: 11.03.2019).
28. Web of Science - Clarivate Analytics (UK) Limited.
URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ (дата звернення: 11.03.2019).