Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність

ЗаголовокЦифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториКраус, НМ, Краус, КМ, Андрусяк, НО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.096
Об'єм16
Проблема3
РубрикаCвіт інновацій
Pagination96-111
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної доповненої реальності в соціально-економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровізацію економіки України.
Проблематика. Враховуючи існуючі наукові напрацювання у сфері пізнання цифрової економіки, невивченою є трансформація цифрових технологій підприємством на основі впровадження інноваційних змін на зразок BlockChain, FinTech, фронт-офісу, бек-офісу, мідл-офісу, омні-бізнесу.
Мета. Розкриття змісту цифрового кубічного простору як нової економічної доповненої реальності та подання його характеристики через пізнання якісного функціонування FinTech і особливостей застосування BlockChain, становлення яких відбувається в ході цифровізації економіки, з метою створення цифрових продуктів/послуг.
Матеріали й методи. На основі діалектичного, системного та матричного методів досліджено цифровий кубічний простір, що стає новою доповненою реальністю при цифровізації економіки. Використано порівняння рейтингів інноваційного розвитку, що впливають на пришвидшення цифровізації в окремих країнах світу.
Результати. За аналогією побудови загальновідомого кубика Рубіка доведено, що формування ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов досягнення гармонійних взаємовідносин «наука–бізнес–влада–освіта», в результаті чого утворюється середовище — цифровий кубічний простір нової економічної доповненої реальності. Визначено відмінність між FinTech 1.0, FinTech 2.0, FinTech 3.0, FinTech 3.5. 
Запропоновано авторське осмислення змісту цифрової економіки та трактування категорії «цифровий кубічний простір». Вказано відмінність між віртуальною, доповненою, розширеною, поліпшеною та збагаченою реальностями.
Висновки. Цифровий кубічний простір формує нову економічну доповнену реальність за рахунок цифрових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До рушійних сил цифрового кубічного простору належать такі інститути: цифрові хаби, цифрові платформи, FinTech, RegTech, SupTech, нові промислові технології індустрії 4.0.
Ключові словаBlockChain, FinTech, віртуальна реальність, доповнена реальність, портали цифрових послуг, цифровий кубічний простір
Посилання
1. Коляденко С.В. Теоретичні аспекти цифрової економіки як науки. Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції; Форум молодих економістів-кібернетиків (21–22 жовтня 2016 р., Тернопіль). Тернопіль, 2016. C. 142–144.
2. Azuma R. A survey of augmented reality presence. Teleoperators and Virtual Environments. 1997. No. 8. P. 355–385.
3. Айзексон В. Інноватори: як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію. Київ: Видавництво “Наш формат”, 2017. 488 с.
4. Milgram P., Kishino A.F. Taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information and Systems. 1994. No. 12. P. 1321–1329.
5. Білорус О.Г. Глобальна структурна криза та трансформації фінансової світ-системи. Фінанси України. 2014. № 4. С. 32–46.
6. Вишневський В.П. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія / за ред. акад. НАН України В. П. Вишневського. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018. 192 c.
7. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: АН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018. 252 с.
8. Василенко Н.В. Цифровая экономика: концепции и реальность. Труды научно-практической конференции с международным участием (17–22 мая 2017 г., СПб). Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 147–151.
9. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. 8 вересня 2017.
URL: http://ua-ekonomist.com/16214-cifrova-ekonomka-zdatna-strmko-pdvischiti-...
(дата звернення: 11.01.2019).
10. Егоров Н.Е. Концептуальные основы построения модели региональной инновационной системы на основе кластерного подхода. Инновации. 2011. № 8 (154). С. 89–91.
11. Куприяновский В.П. Цифровые цепи поставок и технологии на базе блокчейн в совместной экономике. International journal of open information technologies. 2017. № 5 (8). С. 80–95.
12. Куприяновский В.П., Добрынин А.П., Синягов С.А., Намиот Д.Е. Целосная модель трансформаци в цифровой экономике – как стать цифровыми лидерами. International journal of open information technologies. 2017. № 5 (1). С. 26–33.
13. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office. груд. 2016. 90 с.
URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 05.01.2019).
14. Леоненко П.М., Краус Н.М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами. Фінанси України. 2016. № 4 (60). С. 50–64.
15. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б. Є. Патона. Київ: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, 2016. 72 с.
16. Куприяновский В.П., Сухомлин В.А., Добрынин А.П., Райков А.Н. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования. International journal of open information technologies. 2017. № 5 (1). С. 19–25.
17. Хіміч О.М., Івлічев В.П., Мальчевський І.А., … Кірсанов В.Ф. Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Наука та інновації. 2018. Т. 14, № 1. С. 53–66.
18. Доповнена реальність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Доповнена реальність
(дата звернення: 15.11.2018).
19. The global competitiveness report 2017–2018: World Economic Forum (Ed. Prof. Sala-i-Martín X.) Geneva: Columbia University Chief Advisor of The Global Competitiveness, 2017–2018. 393 р.
URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetit...
(дата звернення: 02.12.2018).
20. Ефимушкин В.А., Ледовских Т.В., Щербакова Е.Н. Инфокоммуникационное технологическое пространство цифровой экономики. T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Т. 11, № 5. С. 15–20.
21. Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку. Львів: Кальварія, 2017. 168 с.
22. Кубик-Рубік. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кубик_Рубік
(дата звернення: 12.11.2018).
23. FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision.
URL: http://res.torontocentre.org/guidedocs/FinTech%20RegTech%20and%20SupTech...
(дата звернення: 12.01.2019).
24. Arner D., Barberis J., Ross P. The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper. 2015. No. 2015/047. Р. 1272–1319.