Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр

ЗаголовокОцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториФоростяна, НП, Михайлова, ГМ, Осієвська, ВВ, Марчук, НБ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.04.036
Об'єм16
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination36-46
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Для оптимізації асортименту та конструювання ковдр із заданими властивостями суттєву роль відіграє вибір наповнювача, зокрема його теплофізичні показники, які у різних матеріалів різняться між собою.
Проблематика. Теплопровідність ковдр з наповнювачами протеїнового походження, зокрема вовни овечої, верблюжої, кашемірової, практично не вивчена. Контроль та вимірювання зазначеного показника дозволить в перспективі оптимізувати вибір матеріалу під час проєктування постільних виробів з об’ємними наповнювачами, зокрема ковдр.
Мета. Оцінка теплопровідності текстильних виробів з різними типами наповнювачів.
Матеріали й методи. Об’єктом дослідження слугували зразки наповнювачів різного волокнистого складу — овечої, верблюжої, кашемірової вовни. Експериментальні дослідження було проведено в лабораторіях Київського національного торговельно-економічного університету з використанням модуля «Теплота» багатофункціонального вимірювального модульного пристрою «МІG-1.3». Фотографії наповнювачів зроблено на універсальному вимірювальному комп’ютерному приладі із роздільною здатністю 600 пікселів.Результати. Мікроскопічні дослідження волокон показали, що щільність наповнювачів є різною, а отже й маса повітря в них та, відповідно, маса самих волокон наповнювачів різниться між собою, що в результаті впливає на теплопровідність матеріалу. За отриманими даними сформовано ряд наповнювачів за зменшенням їхньої теплопровідністі: вовна верблюжа → вовна овеча → вовна кашемірова → поліефірне волокно.
Висновки. Отримані результати показали, що найбільш ефективним щодо теплозбереження є наповнювач з верблюжої вовни, тоді як поліефірне волокно має показник теплопровідності у 2,2 рази нижчий, що варто враховувати при формуванні теплозахисних властивостей постільних виробів з об’ємними наповнювачами, зокрема ковдр, з метою оптимізації асортименту останніх.
Ключові словавовна верблюжа, вовна кашемірова, вовна овеча, волокно поліефірне, ковдра, теплопровідність
Посилання
1. Разбродин А.В. Исследование термического сопротивления и тепловой расчет стеганных одеял с различными наполнителями: дис. канд. техн. наук: 05.19.02. Москва, 2006. 265 с. 
2. Склянников В.П. Потребительные свойства текстильных товаров. Москва: Экономика, 1982. 160 с.
3. Галько С., Михайлова Г., Осієвська В. Світовий ринок товарів: ковдри і пледи. Легка промисловість. 2017. № 1. С. 45–47.
4. Галько С., Михайлова Г., Осієвська В. Світовий ринок ковдр і пледів. Товари і ринки. 2017. № 1. С. 5–15.
5. Боева-Кашлова Г. Исследование теплофизических характеристик двухкомпонентных нетканых материалов. Товари і ринки. 2009. № 1. С. 104–109.
6. Соколовская Т.С. Разработка методов оценки и измерения теплофизических показателей нетканых текстильных материалов: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.19.01. Москва, 2008. 16 с.
7. Суходольский М.А., Исаев В.В. Исследование влияния пористости на теплопроводность тканей. Текстильная промышленность. 2007. С. 43–47.
8. Бессонова Н.Г. Разработка методов и исследование теплофизических свойств текстильных материалов и пакетов при действии влаги и давления: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.19.01. Москва, 2005. 151 с.
9. Колесников Н.В., Давыдов А.Ф. Исследование теплозащитных свойств функциональных трикотажных полотен бельевого назначения. Текстильная промышленность. 2011. № 3. С. 32–33.
10. Абдукаюмов А.А., Джаббаров Р.Р., Хакимов О.Ш. Неопределенность методики измерения теплопроводности влажных трикотажных полотен. Системи обробки інформації. 2012. Вип. 1. С. 97–99.
11. Мурашова В.Е., Курочкин И.А., Волощик Т.Е. Исследование теплопроводности иглопробивных нетканых материалов из термостойких волокон. Технология текстильной промышленности. 2007. № 3 (298). С. 85–87.
12. Стасевич С., Казимира І., Плавайка М. Моделювання тіла людини при зовнішніх температурних впливах. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму SVED’2018 «Сталий розвиток – стан та перспективи». Львів. Славське. 28 лютого-3 березня 2018 р. С. 163–164.
13. Галавська Л.Є. Математичне моделювання перенесення тепла крізь текстильний матеріал. Вісник КНУТД. 2012. № 1. С. 105–109.
14. Яненко О.П., Ваганов О.А. Методи та засоби контролю фізичних параметрів текстильних матеріалів. Вісник НТУУ «КПІ». 2009. Вип. 38. С. 107–111.
15. Mokrousova E., Dzyazko Y., Volfkovich Y., Nikolskaya N. Hierarchical structure of the derma affected by chemical treatment and filling with bentonite: Diagnostics with a method of standard contact porosimetry. Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications. SpringerProceedings in Physics. 2016. V. 183. P. 277–290.
16. Kovtunenko O., Travinskaya T., Mokrousova O. Thermal properties of anionic polyurethane composition for leather finishing. Material science. 2016. V. 22, no. 3. P. 394–399.
17. Паламар В.А., Мокроусова О.Р., Охмат О.А. Термостійкі властивості шкір, отриманих з використанням модифікованого монтморилоніту. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2016. № 3. С. 237–244.
18. Maruhlenko M.O., Palamar V.A., Mokrousova O.R. Stabilizing derma collagen structure with modified dispersions of montmorillonite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. V. 111, no. 1. Р. 1–8.
19. Юдин Б.В. Исследование деформаций, объёмности при сжатии волокон наполнителей подушек, стёганных одеял с оценкой их теплозащитных свойств: дис. канд. техн. наук: 05.19.02. Москва. 2009. 316 с.
20. Михайлова Г.М., Форостяна Н.П. Теплозахисні властивості ковдр з об’ємними наповнювачами. Товари і ринки. 2016. №1 (21). C. 96–105.
21. Михайлова Г.М., Осієвська В.В., Галько С.В. Теплові властивості ковдр з целюлозними текстильними наповнювачами. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпечністю товарів та послуг».  ЛТЕУ. 24 листопада 2016 р. Львів. С. 179–181.
22. Mykhailova G., Osiievska V., Bulenok S. Thermalphysic Characteristics of Bedding Products are a Source of a Person’s Sound Sleep. 20th IGWT Symposium «Commoditi Science in a Chientific Works». September 12 th -16 th 2016. Varna. Bulgaria. Р. 702–708.
23. Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. 1. Текстильне товарознавство: підручник. Київ: НМЦ «Укоопспілка», 1999. 596 с.
24. Шаповал С.Л., Романенко Р.П., Форостяна Н.П. Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 192 с. 
25. Волькенштейн В.С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов. Ленинград: «Энергия», 1971. 145 с.
26. Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение. Москва: КолосС, 2011. 360 с.
27. Колесников П.А. Теплозащитные свойства одежды. Москва: Издательство «Легкая индустрия», 1965. 346.
28. Мирошников Е.А. Тепловые свойства материалов и изделий. Киев: КТЭИ, 1974. 30 с.