Соціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства

ЗаголовокСоціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториПетрушина, ТО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.05.003
Об'єм16
Проблема5
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination3-20
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Попри поширене вживання, поняття модернізації не є чітко визначеним. Конкретизація його змісту залежить від світоглядної позиції дослідника.
Проблематика. Внаслідок запровадження неоліберальних принципів господарювання відбулося не вдосконалення суспільства й зростання добробуту населення, а перетворення України в сировинний придаток глобального капіталізму і найбіднішу країну Європи.
Мета. Дослідити суспільну думку щодо модернізації українського суспільства і з’ясувати перспективи вітчизняної науки та інноваційного розвитку України.
Матеріали й методи. Аналіз статистичної інформації і наукових публікацій з проблем модернізації, даних соціологічного моніторингу соціальних змін в українському суспільстві і двох експертних опитувань (науковців НАН України і фахівців з питань інноваційного розвитку).
Результати. Доведено, що проведена трансформація українського суспільства за своєю суттю є не модернізацією, а неоліберальним експериментом під модерністським прикриттям, що відкинув Україну з когорти найбільш промислово і науково розвинених країн на периферію сучасного світу, призвів до зубожіння і тотальної зневіри більшості громадян. Показано, що у межах існуючої неоліберальної моделі й укорінення олігархічної влади здійснити модернізацію України і перейти до інноваційного розвитку неможливо. Вітчизняна наука внаслідок фінансового геноциду й відсутності державної підтримки позбавлена можливості ефективно виконувати свої суспільні функції, зокрема бути одним із вирішальних агентів модернізації суспільства в інтересах усіх громадян.
Висновки. За теорією модернізації як ідеолого-теоретичним конструктом сучасності стоять конкретні політичні й ідеологічні інтереси великого капіталу. Нав’язана Україні теорія і практика неоліберальної модернізації як основного засобу виходу на шлях успішного соціально-економічного розвитку не виправдала покладених на неї надій і призвела до хронічнокризового стану суспільства. Це вимагає пошуку іншої, альтернативної моделі розвитку.
Ключові словаінноваційний розвиток, вітчизняна наука, модернізація суспільства, неоліберальна модернізація, соціологічні опитування, суспільна думка, українське суспільство
Посилання
1. Dahms H.F., Barton K.P. Modernity. International Encyclopedia of Economic Sociology. Ed. by J. Beckert and M. Zafirovski. Routledge. London and New York, 2011. P. 451-455.
2. Зарубина Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе: учебное пособие. Москва, 2006. 392 с.
3. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории модернизации. Санкт-Петербург, 1998. 288 с. 
4. Петров А.В. Теории экономического развития общества. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 2008. 143 с.
5. Соколова Г.Н. Экономическая социология: учебник. Минск, 2013. 384 с.
6. Armer J.M., Katsillis J. Modernization Theory. Encyclopedia of Sociology. New York: Macmillan Reference USA, 2000. P. 1883-1888.
7. Арсеенко А.Г. Метаморфозы западных теорий и практик модернизации и развития. Економіка: теорія та практика. 2017. № 2 (10). С. 4–12.
8. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций для студентов магистратуры по социологии. Санкт-Петербург, 2009. 138 с.
9. Reifer T. Development Theory. The Cambridge Dictionary of Sociology. General Editor Bryan S. Turner. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 133–135.
10. Петров А.В. Социология профсоюзного движения. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 2008. 160 с.
11. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопедический словарь. Сумы, 2005. 384 с.
12. Jary D., Jary J. Modernization. Collins Dictionary of Sociology. Harper Collins Publishers, 1991. P. 421–422.
13. Cockerham W. C. The global society: an introduction to sociology. New York: McGraw-Hill, Inc., 1995.
14. Петрушина Т.О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). Вісник НАН України. 2017. № 11. С. 66–80.
15. Арсеенко А.Г., Малюк А.Н., Толстых Н.В. Вызовы глобализации и Украина. Киев, 2011. 517 c.
16. Арсеенко А.Г., Буткалюк В.А. Украина на геополитическом и геоэкономическом распятии истории. Економіка: теорія та практика. 2014, № 2 (4). С. 16–28.
17. Суименко Е. И. Капитализм в нашем доме. Взгляд сквозь призму теории и социальной эмпирии. Киев, 2007. 512 с.
18. Тарасенко В.І., Іваненко О.О. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма). Київ, 2004. 576 с. 
19. 20 років капіталізму в Україні. Історія однієї ілюзії. За ред. К. Ткаченка. Київ, 2015. 272 с.
20. Шульга Н.А. Дрейф на обочину: двадцать лет общественных изменений в Украине. Киев, 2011. 448 с.
21. Шульга М. Збій соціальної матриці. Київ, 2018. 284 с.
22. Малицкий Б.А. Неолиберализм и кризис инновационного развития экономики. Формула кризиса. Киев, 2013. 64 с.
23. Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст. Київ, 2009. 248 с.
24. Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2014. № 4. С. 66–93.
25. Малицкий Б.А. Социальный капитал науки: оценка и пути наращивания. Киев, 2013. 80 с.
26. Малицкий Б., Попович А. Украинская наука: куда ведет политика "урезания". Зеркало недели. 2016. 8 октября.
URL: https://zn.ua/SCIENCE/ukrainskaya-nauka-kuda-vedet-politika-urezaniya-_....
(дата звернення: 08.03.2017). 
27. How much does your country invest in R&D?
URL: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending
(дата звернення: 09.01.2018). 
28. Попович А., Булкин И. Так как же нам быть с наукой? Спільне. 2015. 24 грудня.
URL: https://commons.com.ua/uk/neveselye-strochki/ (дата звернення: 07.03.2019). 
29. Яцків Я. Слово про втіху та розпач. Академік Ярослав Яцків – про те, що може зупинити деґрадацію науки. День. 2016. 12 січня.
URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/slovo-pro-vtihu-ta-r...
(дата звернення: 08.03.2017).
30. Грабовський С. Українська наука: митарі та храми. День. 9 грудня. 2015. 
31. Сененко А. Є інші статті витрат, на яких можна зекономити. День. 9 грудня. 2015. 
32. Жэнгра И. Социология науки. Москва, 2017. 112 с.
33. Bourdieu P. Science of Science and Reflexivity. The University of Chicago and Polity Press. Printed in Great Britain. 2004. 129 р.
34. Калхун К. Теории модернизации и глобализации: кто и зачем их придумывал.
URL:  http://www.inop.ru/files/calhoun.doc (дата звернення: 07.03.2019).
35. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва, 1996. 416 с.