Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання

ЗаголовокФіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториЄфименко, ТІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.05.021
Об'єм16
Проблема5
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination21-38
МоваУкраїнська
Анотація

Вступ. Сучасну фіскальну політику в країнах з ринковою економікою, навіть за умови обтяження коронакризою, спрямовано на регулювання розподілу ресурсів між приватним і державним секторами з мінімальним впливом інфляційних чи дефляційних коливань на індекс цін виробників.
Проблематика. Дії держави, які мобілізують потенціал ринку, повинні охоплювати елементи податково-бюджетного реформування, пов’язані з комплексом цілеспрямованих заходів щодо зниження темпів зростання грошової маси.
Мета. Визначення основних напрямів системного посилення фіскальних функцій органів виконавчої влади, насамперед у протидії загрозам дестабілізації за наявності динамічних явищ глобалізації, кризогенності та їх подальшої мультиплікації.
Матеріали і методи. Використано методи просторово-часового ситуаційного аналізу та синтезу, а також порівняння динаміки статистичних макроекономічних показників (ВВП) у межах різних системних модельних оцінок впливу податкового реформування.
Результати. Розглянуто як позитивний, так і негативний досвід упровадження програм міжнародних фінансових інституцій та урядів різних держав, спрямованих на досягнення повної зайнятості працездатного населення й стійкого розвитку економіки за допомогою податково-бюджетних засобів управління попитом та усталених грошово-кредитних підойм. Обґрунтовано рекомендації щодо зміцнення регуляторних фіскальних важелів зростання стійкості соціально-економічної системи України з урахуванням сучасних тенденцій управління змінами, зокрема на тлі пандемії COVID-19.
Висновки. Раціональну податкову політику слід орієнтувати на вдосконалення законодавчих механізмів у поєднанні з формуванням та розподілом видатків, стимулюванням збереження ресурсів із метою їх більш прийнятного практичного використання. Обов’язкові платежі мають сплачуватися з джерел доходів суб’єктів господарювання та не повинні стосуватися капіталу, бо спрямування останнього на сплату податків суперечить інтересам інвесторів та цілям стійкого відтворення.

Ключові словаінвестування, борг, деглобалізація, заощадження, оподаткування, реформи, фіскальне регулювання
Посилання
1. World Economic Forum Annual Meeting 2015. The New Global Context. World Economic Forum. Davos-Klosters, Switzerland. January, 21–24. 2015.
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM15_Report.pdf
(дата звернення: 03.07.2020).
2. Сорос Дж. Кризис глобального капитализма: пер. с англ. Москва: Инфра-М, 1999. 288 с.
3. Глобальний конкурентний простір: монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білоруса. Київ: КНЕУ, 2007. 680 с.
4. Коментар Національного банку щодо зміни реального ВВП у I кварталі 2020 року / Національний банк України. 2020. 22 черв.
URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmin...
(дата звернення: 03.07.2020).
5. Wagner A. Allgemeine und theoretische Volkswirtschaftslehre oder Sozialökonomik. (Theoretische National-Oekonomie). Berlin: Als Manuskript gedruckt, 1900. 62 s.
6. Goulder L.H., Shoven J.B., Whalley J. Domestic Tax Policy and the Foreign Sector: the importance of alternative foreign sector formulations to results from a general equilibrium tax analysis model. NBER Working Paper. 1982. No. 919. June. 49 p.
7. Shoven J.B., Whalley J. Canada-U.S. Tax Comparisons. National Bureau of Economic Research. University of Chicago Press. Chicago, 1992. 397 p.
8. Li Ch., Whalley J. Indirect Tax Initiatives and Global Rebalancing. NBER Working Paper. 2012. No. 17919. March. 33 p.
9. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macat International, 2016. 168 p.
10. Mundell R.A. The international monetary system: conflict and reform. Canadian Trade Committee, Private Planning Association of Canada. Montreal, 1965. 65 p.
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо, 2007. 960 c.
12. Laffer A.B., Seymour J.P. The Economics of the tax revolt: A reader. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. 138 p.
13. Harberger A. С. Corporate Tax Incidence: Reflections on What is Known, Unknown, and Unknowable. 2006. 37 p.
URL: http://www.econ.ucla.edu/harberger/ah-corptax4-06.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
14. Scholes M. S., Wolfson M. A., Erickson M. M., Hanlon M. L., Maydew E. L, Shevlin T. J. Taxes & Business Strategy. 5th Ed. London: Pearson, 2014. 510 p.
15. Brest P., Gilson R. J., Wolfson M. A. How Investors Can (and Can't) Create Social Value. European Corporate Governance Institute (ECGI) – Law Working Paper. 2018. No. 394. 33 p.
URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.3146718.
16. Slemrod J. Tax Effects on the Allocation of Capital Among Sectors and Among Individuals: A Portfolio Approach. NBER Working Paper. 1982. No. 951. August. 38 p.
17. Shapiro M.D., Slemrod J. Consumer Response to Tax Rebates. American Economic Review. 2003. V. 93 (1). March 1. P. 381–396.
18. Геєць В.М. 25 років трансформаційних змін. Що далі? Економіка і прогнозування. 2016. № 2. C. 7–8. 
19. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. C. 7–22.
20. Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. C. 9–23.
21. Гриценко А.А. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016. 273 с. 
22. Данилишин Б.М. Монетаризм і роль центральних банків: від загальносвітових теорій до управлінської практики. Дзеркало тижня. 2017. 3 лютого.
URL: https://dt.ua/macrolevel/monetarizm-i-rol-centralnih-bankiv-vid-zagalnos...
(дата звернення: 03.07.2020).
23. Кораблін С.О. Модель відстаючого зростання: економічні фактори та наслідки для України. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. C. 74–85. 
24. Reinhart C.M., Rogoff K. S. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press, 2011. 512 р. 
25. Soros G. The Tragedy of the European Union. Disintegration or revival? Brussels, 2014. 208 p.
26. Vague R. The Next Economic Disaster. Why it’s coming and how to avoid it. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014. 104 p.
27. Stiglitz J.E. The Euro. How the common currency threatens the future of Europe. New York: W. W. Norton Company, 2016. 448 p.
28. Temin P., Vines D. The leaderless economy: Why the world economic system fell apart and how to fix it. Princeton: Princeton University Press, 2013. 328 p.
29. Galbraith J.K. The New Industrial State. New York, 1972. 423 p.
30. Galbraith J.K. Economics and Public Purposes. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973. 334 p.
31. Galbraith J.K. The End of Imperialism Era. Geneva, 1987.
32. Геєць В. М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку. Київ :Академперіодика, 2020. 456 с. 
33. Niskanen W. A. Reflections of a Political Economist: Selected Articles on Government Policies and Political Processes. Washington, D. C.: Cato Institute, 2008. 378 p.
34. Tanzi V. Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State. New York: Cambridge University Press, 2011. 390 p.
URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511973154.
35. Rodrik D. The globalization paradox: democracy and the future of the world economy. New York: WW Norton & Company, 2011. 368 p. 
36. Levitt Т. The Globalization of Markets. Harvard Business Review. 1983. May.
URL: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets (дата звернення: 03.07.2020).
37. De la Peña McCook K., Brand K. Community indicators, genuine progress, and the golden billion. Reference & User Services Quarterly. 2001. V. 40, no. 4. Р. 337–340.
38. James Н. Bretton Woods to Brexit. Finance & Development. 2017. V. 54, no. 3.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/09/index.htm (дата звернення: 03.07.2020).
39. World Economic Outlook Database / IMF. 2020. April.
URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx (дата звернення: 03.07.2020).
40. Council Regulation (EU) № 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) № 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the strengthening excessive deficit procedures. Official Journal of the European Union. 2011. L 306.
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:003...
(дата звернення: 03.07.2020).
41. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union / European Council. Brussels, 2012.
URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf
(дата звернення: 03.07.2020).
42. Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19 / IMF. 2020. April.
URL: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financ...
(дата звернення: 03.07.2020). 
43. U.S. trade policy – time to start over : Report by J. Faux 2016. November 30.
URL: https://www.epi.org/pub lication/u-s-trade-policy-time-to-start-over/
(дата звернення: 03.07.2020).
44. World Investment Report 2019. Special Economic Zones / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Geneva, 2019. 236 p.
45. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual / UNCTAD. 2020.
URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
(дата звернення: 03.07.2020).
46. Foreign Direct Investment Statistics: Data, Analysis and Forecasts. FDI in Figures / OECD. 2020. April.
URL: http://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-April-2020.pdf
(дата звернення: 03.07.2020).
47. Білорус О.Г. Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору. Фінанси України. 2015. № 6. C. 7–14.
48. Engagement Policy. How the Urban-Brookings Tax Policy Center Engages with Presidential Campaigns and Evaluates Candidates’ Tax Proposals / Tax Policy Center.
URL: http://election2016.taxpolicycenter.org/engagement-policy/ (дата звернення: 03.07.2020).
49. Budget Model / Penn Wharton University of Pennsylvania.
URL: https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/ (дата звернення: 03.07.2020).
50. Page B. R., Smetters K. Dynamic Scoring of Tax Plans. 2017. September 16.
URL: https://www.taxpolicycenter.org/publications/dynamic-scoring-tax-plans
(дата звернення: 03.07.2020).
51. Page B.R., Smetters K. Dynamic Analysis of Tax Plans: An Update. 2017. April 5.
URL: https://www.taxpolicycenter.org/publications/dynamic-scoring-tax-plans
(дата звернення: 03.07.2020).
52. The Tax Cuts and Jobs Acts / Congress of the United States of America.
URL: https://www.congress.gov/115/bills/hr1/BILLS-115hr1enr.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
53. Nunns J.R., Burman L.E., Rohaly J., Rosenberg J. An analysis оf Donald Тruмр’s Revised Тах Рlan. 2016. October 16.
URL: https://www.taxpolicycenter.org/publications/analysis-donald-trumps-revi...
(дата звернення: 03.07.2020).
54. Mintz J. Global Implications of U.S. Tax Reform. ifo Schnelldienst. 2018. Vol. 71, Iss.7. P. 22–35.
URL: https://www.ifo.de/DocDL/sd-2018-07-mintz-us-tax-reform-2018-04-12.pdf
(дата звернення: 03.07.2020).
55. Марченко прозвітував у ВР про використання коштів із фонду по боротьбі з COVID-19 / УНН. 2020. 19 черв.
URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1875928-marchenko-prozvituv-u-vr-pro-viko...
(дата звернення: 03.07.2020).
56. Mintz J., Weichenrieder A.J. The Indirect Side of Direct Investment: Multinational Company Finance and Taxation. 2010. January.
URL: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262014496.001.0001 (дата звернення: 03.07.2020).