2(2)08

Nauka innov. 2006, 2(2):86-94
https://doi.org/10.15407/scin2.02.086

В. В. Гладун1, В. В. Сабецький2, З. Я. Войцицький2, А. М. Коваль3, П. М. Чепіль3
1 НАК "Нафтогаз України", Київ
2 Технологічний центр ДГП "Укргеофізика", Київ
3 ДП "Науканафтогаз", Київ

 

Деякі аспекти підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт при пошуках та розвідці покладів нафти і газу

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: українська
Анотація: На прикладі Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) обґрунтовуються принципи формування раціонального комплексу геолого-геофізичних методів і методик при вивченні будови геологічного розрізу з метою пошуків та розвідки покладів вуглеводнів. Оцінюється перспективність складнопобудованих літологічно мінливих товщ в ДДЗ, в тому числі карбонатних відкладів та зон можливого розвитку вторинних колекторів. Як приклад подається сейсмічне зображення нетрадиційних перспективних об'єктів, пов'язаних з розущільненням карбонатних та теригенних відкладів. З врахуванням аналізу перспектив обґрунтовані конкретні задачі, що стоять перед геологами в цьому регіоні, та визначено раціональний комплекс геолого-геофізичних досліджень щодо їх вирішення. Доводиться необхідність переходу від структурної сейсморозвідки до застосування технологій детального вивчення перспективних відкладів, пропонуються інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності вивчення і промислового освоєння покладів вуглеводнів в ДДЗ.
Ключові слова: методи пошуку нафти і газу, динамічні сейсмічні розрізи, неантиклінальні пастки, вторинні колектори.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Лукін О. Ю. Шпак П. Ф., Лизун С. О., Дворянин Є. С., Крупський Б. Л. Вуглеводневі ресурси рифогенно-карбонатних комплексів нафтогазоносних регіонів України та перспективи їх освоєння // Геологічний журнал. – 1999. – № 5. – С. 7–16.
2. Вакарчук С. Г. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв'язку з нафтогазоносністю. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2003. – 163 с.
3. Істомін О. М., Бринза М. Ф., Белінський М. Й., Євдощук М. І. Перспективи нафтогазоносності горст-антиклінальних зон південного сходу ДДЗ // Нафтова і газова промисловість. – 1998. – № 3. –С. 8–12.
4. Маєвський Б., Лозинський О., Гладун В., Чепіль П. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. – К.: Наук. думка. – 2004. –446 с.
5. Сабецький В. В., Попова Г. А. Інтенсивний розвиток інформаційного забезпечення геологорозвідувальних бурових робіт – необхідна умова ефективності нафтогазовидобувної промисловості // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. –Київ–2005.
6. Сабецький В. В., Сергій Г. Б., Гречанівський Є. О., Слишинський С. Б. Прогнозування колекторів та уточнення геологічних моделей та реальних запасів вуглеводнів по даним сейсморозвідки та ГДС на родовищах нафти і газу // Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології та геофізики. – Київ–2000.