2(3)04

Nauka innov. 2006, 2(3):38-43
https://doi.org/10.15407/scin2.03.038

О. С. Бешта, В. С. Хілов
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Застосування ресурсо- та енергозберігаючих привiдних систем змінного струму в бурових верстатах нового покоління

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: українська
Анотація: Проведено зіставлення різних привідних систем для шарошкових верстатів, які застосовуються на гірничих підприємствах України. Обґрунтовано напрямок застосування енерго- та ресурсоощадних приводів змінного струму для гірничих машин. Зроблено прогноз щодо подальшого удосконалювання систем керування приводами бурових верстатів з урахуванням технологічних особливостей об'єкта управління.
Ключові слова: електропривід, частотне керування, автоматизація процесу буріння.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Бызов В. Ф., Паранько И. С., Евтехов В. Д. Потенциал недр Украины. // Горный журнал. – 2000.– № 6. – С. 138–140.
2. Колосов В. А., Воловик В. П., Дядечкин Н. И. Современное состояние и перспективы развития предприятий по добыче и переработке железорудного и флюсового сырья в Украине. // Горный журнал. – 2000. – № 6. – C. 162–164.
3. Декларацiйний патент України на винахiд 42249 А "Електропривод бурового механiзму". / О. I. Дмiтрiенко, В. А. Оселедько, В. М. Кириченко, I. I. Епштейн, М. В. Найдьонов, Я. С. Балтер, А. О. Семикiн, В. М. Ропало, В. С. Хiлов. Опуб. Б.I.П.В. 15.10.2001; Бюл.№9.
4. Калашников О. Ю., Джержинский В. А. Формирование технической политики АО "НКМЗ" в области производства горного оборудования. // Зб.наук. тр. НГАУ. – 2002. – № 13, том 2. – С. 146–152.
5. Калашников О. Ю., Дзержинский В. А. Новая техника украинских машиностроителей для открытых разработок. // Горный журнал. – 2000.–№6. – С. 152–153.
6. Лавренко Ю. В., Михалев Ю. Н., Мучнистый Ю. А. Современная техника для буровзрывных работ. //Горные машины и автоматика. – 2003.– № 8. – С. 14–16.
7. Хілов В. С. Удосконалювання приводних систем бурових верстатiв для кар'ерiв Кривбасу. // Гiрнича електромеханiка та автоматика: Наук.техн.зб., 2005. – № 71. – С. 70–77.
8. Півняк Г. Г., Бешта О. С., Хілов В. С. Принципи побудови системи керування електроприводом обертання ставу верстата шарошечного буріння. // Вiсник НТУ"ХПI". – 2003. – № 10, Т. 1. – С. 141–143.
9. Пивняк Г. Г., Бешта А. С., Хилов В. С. Управление приводом вращения става шарошечного бурения на основе асимптотического идентификатора состояния. // Электротехника. – 2004. – № 6. – C. 23–26.
10. Півняк Г. Г., Бешта О. С., Хілов В. С. Адаптивний нечіткий регулятор потужності для керування процесом буріння. // Технічна електродинаміка. – 2004. – № 6. – С. 47–52.
11. Пивняк Г. Г., Бешта А. С., Хилов В. С. Идентификация момента сопротивления приводной системы. // Тр. Междунар. 13 научн.техн. конф. "Электроприводы переменного тока", Екатеринбург.– 2005. – С. 345–348.
12. Pivnyak G., Beshta A., Khilov V. AC drive system for actuator's power control // XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET'05, Lviv, 2005. – P. 368–370.
13. Півняк Г. Г., Бешта О. С., Хілов В. С., Федорейко В. С. Привідна система спусковопідйомних операцій бурового верстату. // Вiсник НТУ"ХПI". – 2005. – № 45. – C. 223–225.