2(5)01

Nauka innov. 2006, 2(5):4-17
https://doi.org/10.15407/scin2.05.004

Д. В. Малицький, О. С. Федоришин, П. І. Хекало
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна, Львів

 

Прогнозування нафтогазоносності гірських порід з використанням швидкостей пружних хвиль, коефіцієнтів поглинання та рекурентних співвідношень

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Обґрунтовано доцільність застосування фізичного і математичного моделювання для знаходження ефективних фізичних характеристик гірських порід. Проведено дослідження процесів поширення сейсмічних хвиль в вертикально-неоднорідному середовищі, а також у тріщинувато-пористих гірських масивах з врахуванням загасання хвиль. Встановлено кореляційні зв'язки та емпіричні залежності між колекторськими властивостями (пористість, тріщинуватість, проникливість) і параметрами пружних хвиль для зовнішньої зони Передкарпатського прогину. На основі аналізу отриманих результатів розроблено методику прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінки їх нафтогазоносності. Критерії прогнозування нафтогазоносності підтверджені апробацією методики на реальних матеріалах промислової геофізики.
Ключові слова: пористість, колектор, математичне моделювання, гірська порода, рекурентні співвідношення, тріщинувато-пористе середовище, характеристична матриця.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Voigt W. Lehrbuch der Kristallphysik. – Berlin: Teubner. – 1928. – 962 s.
2. Reuss A. Berechneng der Fliebgrence von mischkristallen auf Grund der Plasticitatsbedingung fur einkristalle. – Z. Angew. Math and Mech. – 1929. – № 1.– S. 49–52.
3. Hachin Z., Strickman S. A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials, J. Mech Phys. Solids 11 – 1963. – № 2 . – P. 127–140.
4. Вербицкий Т. З., Починайко Р. С., Стародуб Ю. П., Федоришин А. С. Математичесое моделирование в сейсморазведке. – К.: Наук. думка. – 1985.– 275 с.
5. Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред. – М.: Наука. – 1977. – 400 с.
6. Хорошун Л. П. Прогнозирование термоупругих свойств материалов, упрочненных однонаправленными дискретными волокнами. // Прикл. механика. – 1974. – № 12. – С. 23–30.
7. Федоришин А. С. Прогнозирование свойств микронеоднородных материалов с различными типами включений. // Мат. методи та фіз.-мех. поля.– 1999. – 42, № 2. – С. 136–140.
8. Аки К., Ричардс Г. Количественная сейсмология. Теория и методы – М.: Мир. – 1983. – Т. 1, 2. – С. 880.
9. Касахара К. Механика землетрясений – М.: Мир.– 1985. – С. 262.
10. Jochen Braunmiller, Torsten Dahm and Klaus – Peter Bonjer. Source mechanism of the 1992 Roermond, the Netherlands, earthquake from inversion of regional surface waves (extended abstract). // Geologie en Mijnbouw. – 1994. – P. 73, 225–227.
11. Т. Dahm and F. Kruger. Higher-degree moment tensor inversion using far_field broad-band recordings: theory and evaluation of the method with application to the 1994 Bolivia deep earthquake. // Geophys.J.Int.,137. – 1999. – P. 35–50.
12. Вербицкий Т. З., Малицкий Д. В. Рекуррентный подход к решению обратных задач сейсмики.// Геофиз. журн. – 1995. – № 5. – C. 47–52.
13. Малицький Д. В. Основні принципи розв'язування динамічної задачі сейсмології на основі рекурентного підходу. // Геофиз. журн. – 1998. – №5. С.96-98.
14. Малицкий Д. В. Решение прямой двухмерной задачи теории распространения волн на основе рекуррентного подхода. // Геофиз. журн. – 1994. –№4.– С. 62–65.
15. Malytskyy D. Source parameters of small earthquakes.// XXVI General Assembly EGS, Nice, France – 2001.
16. Беликов В. П., Александров К. О., Рыжова Т. В. Упругие свойства породообразующих минералов и горных пород – М.: Наука. – 1970. – 276 с.
17. Вербицкий Т. З. Физическая природа нелинейной упругости геологических сред с фазовыми микронеоднородностями и особенности распространения в них упругих волн. // Геофиз. сб. АН УССР.– 1977. – Вып. 7. – С. 16–24.
18. Хекало П. І., Малицький Д. В. Встановлення зв’язків між пружними параметрами сухої і насиченої рідиною породи. // Геофиз. журн. – 2005. – 27.–№5. – С. 883–886.
19. Cheng C. H. and M. N. Toksoz. Inversion of Seismic Velocities for the Pore Aspect Ratio Spectrum of a Rock. // J. Geophys. Res. – 1979. – 84.– Р. 7533–7543.
20. Хекало П. І., Малицький Д. В. Встановлення емпіричних залежностей між фізичними і колекторськими властивостями гірської породи.// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ : Факел. – 2003. – № 4(9).– С. 64–67.