2(6)02

Nauka innov. 2006, 2(6):31-38
https://doi.org/10.15407/scin2.06.031

В. М. Ажажа, В. Є. Кутній, О. В. Рибка, Л. М. Давидов, І. М. Шляхов, О. О. Захарченко, Д. В. Кутній, Д. В. Наконечний
Національний науковий центр ХФТІ НАН України, Харків

 

Прилади на основі CdTe і CdZnTe для технологічного контролю та моніторингу радіаційної обстановки на АЕС

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: Описані прилади на основі широкозонної напівпровідникової сполуки CdTe, CdZnTe – широкодіапазонний дозиметр γ- і рентгенівського випромінювань та дозиметр для контролю потужності дози випромінювання в аварійних ситуаціях. Детектори γ- та рентгенівського випромінювань на основі CdTe і CdZnTe мають ряд переваг, які дають можливість успішно застосовувати їх при дозиметрії та спектрометрії різних джерел іонізуючих випромінювань. До переваг CdZnTe-детекторів відносяться широкий діапазон вимірювання потоків і енергії фотонів, висока ефективність їх реєстрації та задовільне розподілення за енергією без необхідності глибокого охолодження детектора. Розроблені прилади призначені для систем радіаційного контролю та керування технологічними процесами на АЕС і в ядерній енергетиці. Вони також можуть бути використані при дослідженні (характеризації) радіоактивних відходів. Представлені дозиметричні характеристики цих приладів.
Ключові слова: напівпровідники, CdTe, CdZnTe, блок детектування, дозиметри, потужність дози, γ- й рентгенівське випромінювання.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості / Корбутяк Д. В., Мельничук С. В., Корбут Є. В., Борисюк М. М. – К.: Іван Федоров, 2000. – 198 с.
2. Косяченко Л. А., Маслянчук Е. Л., Склярчук В. М. Особенности переноса заряда в диодах Шоттки на основе полуизолирующего CdTe. // ФТП. – 2005.– № 39(6). – С. 754–761.
3. Мокрицкий В. А., Леонов С. В., Маслов О. В., Савельев С. А. Обработка монокристаллов CdZnTe для применения в датчиках γ-излучения. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2001. – № 3. – С. 9–10.
4. Мокрицкий В. А., Маслов О. В., Николаенко Ю. Е., Максимов М. В. Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем радиационного контроля. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – № 3.– С. 15–17.
5. Комарь В. К., Пузиков В. М. Получение кристаллов тройных соединений CdZnTe для полупроводниковых детекторов гамма-излучения. Монокристаллы группы АIIBVI. Выращивание, свойства, применение. – Харьков: Институт монокристаллов, 2002. – С. 177.
6. Ажажа В. М., Григорьев А. Н., Грибанов Ю. А. и др. Применение полупроводниковых детекторов на базе кремния, арсенида галлия и теллурида кадмия в радиометрии и спектрометрии ядерных излучений. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Вакуум, чистые материалы и сверхпроводники. – 1998. – Вып. 1(2). – С. 95–98.
7. Кутний В. Е., Рыбка А. В., Шляхов И. Н. и др. Перспективы использования полупроводниковых материалов из CdTe (CdZnTe) при реконструкции АЭС Украины. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2000. – Вып. 4. – С. 203–207.
8. Abysov A. S., Davydov L. N., Kutny V. E. et al. Correlation Between Spectrometric Ability and Physical Properties of Semi-conductor Detectors // Functional Materials. – 2000. – Vol. 7, № 4(2). – P. 827–835.
9. Рыбка А. В., Прохорец И. М., Шляхов И. Н. и др. Дозиметрические характеристики детекторов рентгеновского и гамма-излучения на основе CdTe (CdZnTe). // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2000. – Вып. 4.– С. 208–211.
10. Rybka A. V., Leonov S. A., Prokhoretz I. M. et al. Influence of Detector Surface Processing on Detector Performance. // Nucl. Instr. and Meth. A. – 2001. – Vol. 458. – P. 248–253.
11. Кутний В. Е., Рыбка А. В., Прохорец И. М. и др. Исследование радиационной стойкости детекторов ионизирующих излучений на основе CdTe и CdZnTe. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2000. – Вып. 4. – С. 212–214.
12. Ажажа В. М., Кутний В. Е., Рыбка А. В. и др. Применение детекторов на основе широкозонных полупроводников CdTe, CdZnTe и GaAs для контроля безопасности АЭС. // Атомная энергия. – 2002. – Т. 92, вып. 6. – С. 473–477.
13. Давыдов Л. Н., Довбня А. Н., Захарченко А. А. и др. Применение полупроводниковых детекторов для учета и контроля РАО. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2002. – Вып. 3(81). – С. 142–146.
14. Rybka A. V., Davydov L. N., Shlyakhov I. N. et al. Gamma-radiation dosimetry with semiconductor CdTe and CdZnTe detectors. Nucl. Instr. and Met. – A Vol. 531, № 1–2, 2004. – P. 147–156.
15. Давыдов Л. Н., Кутний Д. В., Кутний В. Е. и др. Радиационная стойкость полупроводниковых детекторов корпускулярного и гамма-излучения (обзор). – Харків: Вісник ХНУ, 2005. – № 627. Серія "Ядра, частинки, поля", вип. 1 (26). – С. 3–22.
16. Пат. № 23951А, Україна, МПК С 01 Т 1/00, 1/16, 1/24. Пристій для вимірювання потоку ядерного випромінювання / Рибка О. В., Григор'єв О. М., Кузьмічов М. О., Кутній В. Є., Олексієнко М. М. (Україна); ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". – № 96030958; заявл. 12.03.96; опубл. 31.08.98; – 9 с.
17. Пат. № 70034А, Україна, 7 G01T1/00, 1/16, 1/24. Пристій для вимірювання потоку гамма-випромінювання / Кутній В. Є., Рибка О. В., Шляхов І. М., Кутній Д. В. (Україна); ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". – № 20031212185; заявл. 23.12.2003; опубл. 15.09.2004; – 6 с.
18. Захарченко А. А., Кутний В. Е., Прохорец С. И. и др. Моделирование энергетической зависимости чувствительности CdTe детекторов для дозиметрии гамма-излучения. // Тезисы докладов IV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. 27 февраля – 3 марта 2006 г. – Харьков, 2006. – С. 77.
19. Захарченко А. А., Кутний В. Е., Прохорец С. И. и др. Сенсоры на основе CdZnTe для измерений рентгеновского излучения. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. –2006.–№ 2.–С. 23–26.
20. Русаков А. А. Рентгенография металлов. – М.: Атомиздат, 1977. – 480 с.