Технологія виготовлення комплексного регулятора росту зернових культур "Біовітрекс"

ЗаголовокТехнологія виготовлення комплексного регулятора росту зернових культур "Біовітрекс"
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2008
АвториДраговоз, ІВ, Антонюк, ВП, Волкогон, МВ, Яворська, ВК
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.03.032
Об'єм4
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination32-42
МоваУкраїнська
Анотація
Розроблено технологію виготовлення комплексного регулятора росту зернових культур "Біовітрекс", представлено схеми його виробництва та використання. Експериментальний зразок препарату "Біовітрекс" містить водну та лужну витяжки вермикомпосту і комплекс мікроелементів, необхідних для життєдіяльності зернових культур. Встановлено оптимальні концентрації препарату для різних сільськогосподарських культур. Вивчено його вплив на фізіологічні процеси озимої пшениці протягом онтогенезу, що дозволяє оптимізувати її продуктивність. Теоретично обґрунтовано використання препарату як важливого елемента технології вирощування озимої пшениці.
Ключові словавермикомпост, мікроелементи, продукційний процес, регулятори росту, технологія
Посилання
1. Регуляция роста, развития и продуктивности растений: материалы четвертой международной научной конференции (26-28 октября 2005 года). — Минск: Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 2005. — 289 с.
2. Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві / Яворська В.К. та ін. — К.: Логос, 2006. — 176 с.
3. Мананков М.К., Мусиенко М.М., Мазанкова О.П. Регуляторы роста растений и практика их применения: Монография. — Симферополь: Юг-Бумага, 2003. — 174 с.
4. Никелл Л.Д. Регуляторы роста и развития растений. Применение в сельском хозяйстве: Пер с англ. Кочанкова В.Г., под ред. В.И. Кефели. — М.: Колос, 1984. — 192 с.
5. Моргун В.В., Яворська В.К., Драговоз І.В. Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні // Фізіологія і біохімія культурних рослин. — 2002. — 34, № 5. — С. 371-376.
6. Кефели В.И. Проблемы регуляторов роста и перспективы // Регуляторы роста и развития растений. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 24-39.
7. Григорюк І.П. Реакція рослин на водний і температурний стреси та способи їх регуляції: Автореф. дис. Д-ра біол. наук. 03.00.12. — К., 1996. — 40 с.
8. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений: Монографія / Муромцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулаева О.Н., Гамбург К.З. — М.: "Агропромиздат", 1987. — 383 с.
9. Пономаренко С.П. Регулятори росту рослин на основі N-оксидів похідних піридину (фізико-хімічні властивості й біологічна активність). — К: Техніка, 1999. — 272 с.
10. Пономаренко С.П. Українські регулятори росту рослин // Елементи регуляції в рослинництві. — 1998. —Київ, ВВП "Компас". — С. 10-16.
11. Кулаева О.Н., Хохлова В.А., Фофанова Т.А. Цитокинины и абсцизова кислота в регуляции роста и процессов внутриклеточной дифференцировки // Гормональная регуляция онтогенеза растений. — М.: Наука, 1984. — С. 71-86.
12. Григорюк И.А., Шматько И.Г., Мануильский В.Д., Закордонец О.А. Действие полистимулина К на структуру и водообмен листьев озимой пшеницы и картофеля при засухе // Физиология и биохимия культ. растений. — 1990. — 22, № 6. — С. 573-577.
13. Кур'ята В.Г. Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етилпродуцентів на рослини ягідних культур: Автореф. дис. д-ра біол. наук: 03.00.12. — К., 1999. — 35 с.
14. Курчий Б.А., Калинин Ф.Л. Влияние этефона на анатомо-морфологическое строение стебля озимой ржи // Физиология и биохимия культ. растений. — 1989. — 21, № 5. — С. 459-462.
15. Шевелуха В.С. Новый этап в развитии теории и практики фитогормональной регуляции растений // Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях: Материалы шестой международной конференции (26—28 июня 2001 г.). — Москва: МСХА. — 2001. — С. 3-6.
16. Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях: Материалы шестой международной конференции (26—28 июня 2001 г.). — Москва: МСХА. — 2001. — 341 c.
17. Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези другої міжнародної конференції (18-21 серпня 2004 р.). — Львів: СПОЛОМ, 2004. — С. 356.
18. Third International Symposium on microalgae and seaweed products in agriculture. — 2006. — Mosonmaqnarovar, Hungary, — Book of abstracts. — 59 p.
19. Гормональний комплекс рослин і грибів: Монографія / Ситник К.М., Мусатенко Л.І., Васюк В.А., Веденічева Н.П., Генералова В.М., Мартин Г.Г., Несторова А.Н. — К.: Академперіодика, 2003. — 186 с.
20. Соколова Е.М., Корнева Л.Г., Копорова Т.И., Кульнев А.И., Байданова Е.А. Иммуноцитофит-элемент технологической защиты зерновых культур от комплекса биотических и абиотических стрессовых факторов // Регуляторы роста и развития растений: Труды пятой международной конференции (29 июня — 1 июля, 1999 г.). — Т. 2. — Москва: МСХА. — 1999. — С. 257-258.
21. Малеванная Н.Н. Ростстимулирующая и иммуномодулирующая активности природного комплекса гидроксикоричных кислот (препарат Циркон) // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: материалы четвертой международной научной конференции (26—28 октября 2005 года). — Минск: Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 2005. — С. 141.
22. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. — Київ: "Юнівест маркетинг". — 2003. — С. 167—175.
23. Ковтун Т.І., Перепелиця Л.О. Застосування екологічно чистих рістрегулювальних речовин // Вісн. Аграр. ДААУ. — 2000. — № 2. — С 84-89.
24. Яворська В.К., Драговоз І.В, Кошель М.І., Монастирський М.А. Вплив концентрату метанового бродіння на підвищення продуктивності сільськогосподарських культур // Вісник аграрної науки. — 1997. — № 4. — С. 42-44.
25. Савинский С.В., Яворская В.К., Драговоз И.В. Новые экологически чистые цитокининовые препараты // Доповіді НАН України. — 1995. — № 5. — С. 117-120.
26. Kostenberg D., Marchaim U., Watad A.A., Epstein E. Biosyntesis of plant hormones during anaerobic digestion of instant coffee waste // Plant Growth Regul. — 1995. —17, № 1. — P. 127-132.
27. Дождевые черви и плодородие почв: Материалы второй международной научно-практической конференции (17-19 марта 2004 г.). — Владимир: "X-Press" (ПБОЮЛ), 2004. — С. 294.
28. Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту: Автореф. дис. к-та біол. наук. 03.00.12. — К., 2007. — 20 с.
29. Драговоз І.В., Волкогон М.В., Яворська В.К., Мусієнко М.М., Богданович А.В. Фізіологічна активність компонентів вермикомпосту та створення на його основі комплексного регулятора росту // Фізіологія і біохімія культ. рослин. — 2006. — 38, № 4. — C. 292-300.
30. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство. Підручник, Чернівці, 2003. — 400 с.
31. Горовая А.И., Орлов Д.С., Щербенко О.В. Гуминовые вещества. Строение функции, механизм действия, протекторные свойства, экологическая роль: Монография. — К.: Наук. думка, 1995. — 304 с.
32. Canellas L.P., Olivares A.L., Okorokova-Facanha A.L., Facanha A.R. Humic acids isolated from the earthworm compost enhance root elongation, lateral root emergence and plant plasma membrane H+-ATPase activity in maize roots // Plant Physiol. — 2002. — 4. — P. 1951-1957.
33. Мерзлая Г.Е. Методика и результаты исследований эффективности компостов и вермикомпостов // Дождевые черви и плодородие почв: Материалы второй международной научно-практической конференции (17-19 марта 2004 г.). — Владимир: Владимирский государственный университет. — 2004. — С. 150-152.
34. Ушаков І.П., Тітов І.М. Спосіб одержання біостимулятора росту і розвитку рослин з гумусовміщувальних речовин // Патент на винахід. — UA 14916 (А). —1993.
35. Волкогон М.В. Біологічна ефективність регулятора росту "Біовітрекс" на озимій пшениці // Вісник аграрної науки. — 2006. — № 1. — С. 78-80.
36. Власюк П.А. Биологические элементы в жизнедеятельности растений: Монография. — К.: Наук. думка, 1969. — 516 с.
37. Волкогон М.В., Драговоз І.В., Богданович А.В., Яворська В.К., Мусієнко М.М. Вплив препарату, створеного на основі вермикомпосту на врожайність озимої пшениці // Вісник аграрної науки. — 2006. — № 5. — C. 29-32.
38. Мусієнко М.М. Фотосинтез. Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1995. — 247с.
39. Волкогон В.В., Сальник В.П. Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій // Физиология и биохимия культ. растений. — 2005. — 37, № 3. — С. 187-197.
40. Коць С.Я., Драговоз І.В., Яворська В.К. Підвищення насіннєвої продуктивності люцерни при інокуляції різними штамами Rhizobium meliloti та застосуванні регуляторів росту // Бюл. ІСГМ. — 2000. — № 6. — С. 28-30.
41. Volkogon M.V., Dragovoz I.V., Yavorska V.K. Microbiological processes in rhizosphere of winter wheat at plants treatment with the growth regulating preparation Biowheatrex // International scientific conference "S.P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology", Yalta, Ukraine, 2007. — Abstracts. — P. 119.
42. Крючкова Л.О., Гладун Г.П., Драговоз І.В., Яворська В.К., Волкогон М.В., Маковейчук Т.І. Вплив регуляторів росту природного походження на індукцію стійкості до церкоспорельозу у паростків озимої пшениці // Фізіологія і біохімія культ. рослин. — 2005. — 37, № 5. — С. 422-428.
43. Дмитрієв А.П. Фітоалексини та імунітет рослин // Физиология и биохимия культ. растений. — 2005, № 3. — С. 220-229.
44. Korves T.M., Bergelson J. A developmental response to pathogen infection in Arabidopsis // Plant Physiol. — 2003. — 133, № 1. — P. 339-347.
45. Murray T. D., Ye H. Papilla formation and hypersensitivity at penetration sites and resistance to Pseudocercosporella herpotrichoides in winter wheat // Phytopathology. — 1986. — 76. — P. 737-744.
46. Драговоз І.В., Крючкова Л.О., Яворська В.К., Волкогон М.В., Гладун Г.О. Вміст фітогормонів та активність лізоформ пероксидази в проростках озимої пшениці, різних за стійкістю до Fusarium graminearum / Проблеми фітогормонології / К.М. Ситник. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — С. 189-198.