Оптимізація мережі перманентних ГНСС-станцій України

ЗаголовокОптимізація мережі перманентних ГНСС-станцій України
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2011
АвториЯцків, ЯС, Ємець, АІ, Литвин, МО, Хода, ОО, Жаліло, НО, Жаліло, ОО, Желанов, ОО, Шелковєнков, ДО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.05.022
Об'єм7
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination22-55
МоваУкраїнська
Анотація
Наведено результати виконання Головною астрономічною обсерваторією НАН України та співвиконавцями науково-технічного проекту «Оптимізація мережі перманентних ГНСС-станцій України та дослідна експлуатація центру збору та обробки інформації для забезпечення робіт з геодезії, кадастру та навігації рухомих об’єктів». Мета проекту – розширення та оптимізація мережі перманентних референцних ГНСС-станцій України, розвиток та впровадження в дослідну експлуатацію центру збору, обробки і надання інформаційних послуг супутникової системи точного позиціонування (сантиметрового рівня точності) для підтримки геодезичних та кадастрових зйомок на території України.
Ключові словаглобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС), кодові і фазові ГНСС-спостереження, перманентна референцна станція, програмно-алгоритмічне забезпечення, технології точного позиціонування
Посилання
1. Створення та розвиток технологій віртуальних референцних GPS-станцій (2006-2007 рр.), тема № 229-В, ГАО НАНУ. Заключний науково-технічний звіт, 2007. — 234 с.
2. Інформаційно-вимірювальна GNSS система та мережна VRS технологія забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок у Закарпатті та Чернігівщині. Заключний звіт про виконання інноваційного науково-технічного проекту, ГАО НАНУ, 2007. — 85 с.
3. Інформаційно-вимірювальна GNSS та мережа VRS-тех нологія забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок у Києві та Київській області. Заключний звіт про виконання інноваційного науково-технічного проекту, ГАО НАНУ, №0108U003130, 2008. — 100 с.
4. Науково-технічний звіт про виконання НДР «Удосконалення та дослідження апаратно-програмного комплексу збору і автоматизованої мережної обробки GNSS-спостережень» (шифр «Мережа—ХНУРЕ/2008»), ХНУРЕ, № 0108U008263, 2008. — 83 стор.
5. Науково-технічний звіт про виконання НДР «Удоско налення, дослідження та верифікація апаратнопрограмних засобів споживача інформаційно-вимірювальної GPS/GNSS системи» (шифр «Мережа—НАУ/2008»), НАУ, 2008. — 35 с.
6. Яцків Я.С., Харченко В.П., Шокало В.М. та ін. Практика створення в Україні інформаційно-вимірю вальної GNSS-системи та мережної VRS-технології забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок. Nauka innov. 2009, 5(2):5-22
https://doi.org/10.15407/scin5.02.005
7. Науково-технічний звіт про виконання НДР «Розробка, дослідження та тестування програмного забезпечення автоматизованої мережної обробки ГНСС-спостережень» (шифр «Мережа — ХНУРЕ/2010»), ХНУРЕ, № 0110U005842, 2010. — 107 с.
8. Науково-технічний звіт про виконання НДР «Проектування і розгортання перманентної референцної ГНСС-станції нового покоління на території Ужгородського національного університету» (шифр роботи «Мережа-УжНУ/2010»), УжНУ, № 0110U006204, 2010. — 25 с.
9. Науково-технічний звіт про виконання НДР «Модернізація перманентної референцної ГНСС-станції CNIV (м. Чернігів), розробка документації і проведення експериментальних робіт з оновлення обладнання станції», ЧДІЕУ, 2010. — 32 с.
10. Pre-Processing & Analysis software «OCTAVA_PPA»: concept, possibilities and features, initial test results / A.A. Zhalilo, N.V. Sadanova. Proceedings of thе 2004 International Symposium on GNSS/GPS (GNSS 2004), Sydney, Australia, 6-8 December 2004.
11. Carrier-phase cycle-slip detection, estimation and correction of dual — frequency GPS data — new efficient technique, algorithms and experimental results / A.A. Zhalilo, N.V. Sadanova. Abstract book, «Astronomy in Ukraine — Past, Present and Future», MAO — 2004 Conference devoted to the 60th anniversary of the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, 15-17 July, Kiev, Ukraine. — P. 154.
12. Features and service performance of multifunctional software toolkit «OCTAVA» for processing and analysis of GPS/GNSS observations / A. Zhalilo, D. Shelkovenkov. GEOS 2007 Conference Proceedings, Prague, Czech Republic, 1st—2nd March 2007. — P. 102-110.
13. «OCTAVA»: багатофункціональний програмний інструментарій обробки і аналізу GPS/GNSS спостережень / А.А. Жалило, Д.А. Шелковенков. Інтегровані навігаційні системи. XIV междунар. конф., травень 2007, С.-Пб. — С. 319-321.
14. Контроль якості кодових і фазових GPS-спостережень на етапі попередньої обробки / Д.А. Шелковенков. Інтегровані навігаційні системи. XIV междунар. конф., травень 2007. — С.-Пб. — С. 310-312.
15. Про контроль якості двочастотних GPS-спостережень на етапі попередньої обробки: праці міжнар. наук.- практ. конф. «Сучасні інформаційні та електронні технології», Одеса, 22-26 травня 2006 р.. Одеський національний політехнічний університет: ВМВ, 2006. — Т. 1. — С. 233.
16. Програмний продукт «Програмний комплекс OC TA VA_PPA». ГАО НАНУ/ Жаліло О.О., Шелковен ков Д.О.. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №24507. — К: Міністерство освіти і науки, 2008.
17. TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data / L.H. Estey, C.M. Meertens. GPS Solutions. — 1999. — Vol. 3. — P. 42-49.
18. RINEX: The Receiver Independent Exchange Format Version 2.11 / W. Gurtner, L. Estey. Режим доступу: ftp://ftp.unibe.ch/aiub/rinex/rinex211.txt
19. IONEX: The IONosphere maps EXchange format Version 1 / S.Schaer, W. Gurtner// Режим доступу : ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/ionex1.ps
20. The National Geodetic Survey Standard GPS Format SP3 / Paul R. Spofford, Benjamin W. Remondi. Режим доступу : http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/sp3_docu.txt
21. Hatanaka and RINEX Format Information. Режим доступу : http://sopac.ucsd.edu/dataArchive/hatanaka.html
22. «cURL». Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/CURL
23. «gzip». Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Gzip
24. GrafNav/GrafNet. User Guide. Режим доступу : http://www.novatel.com/Documents/Waypoint/Downloads/NavNet 810_Manual.pdf
25. Writing Fast MATLAB Code. Режим доступу : http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5685 — writing — fast — matlab — code
26. Embedded MATLAB. Режим доступу : http://www.mathworks.com/help/toolbox/eml/
27. Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика: пер. з англ. / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтнеггер, Д. Коллінз. Пер. з англ. під ред. Я.С. Яцківа. — К.: Наук. думка, 1995. — 380 с.
28. Мониторинг геометрической конфигурации многоба зисной сети широкозонной дифференциальной под системы космических навигационных систем NAVS TAR и ГЛОНАСС / А.А. Жалило, С.Н. Флерко, А.И. Яковченко. Космічна наука та технологія. — 1999. — Т. 5, № 1. — С. 59-68.
29. Long Baseline GPS Kinematic Positioning by Wide-Lane Combination / Isshiki H.. Conference Proceedings The Society of Naval Architects of Japan. — Vol. 3, №2004SG2-10.
30. An Application of Wide-Lane to Long Baseline GPS Measurements / Isshiki H. ION GPS/GNSS 2003.
31. Желанов А.А. Алгоритм и процедура верификации оценки целочисленных неоднозначностей фазовых GPS наблюдений разностной частоты. Всеукр. меж вед. науч.-техн. сб-к «Радиотехника». — 2009. — Вып. 158. — С. 43-52.
32. Жданюк Б.Ф. Основы статистической обработки траекторных измерений. — М.: Сов. радио, 1978. — 350 с.
33. Жалило А.А., Желанов А.А., Шелковенков Д.А., Шокало В.М. Разработка методики оценки качества фазовых калибровок GPS-антенн геодезического класса. Предварительные результаты экспериментальных исследований. Радиотехника. — 2007. — Вып. 148. — С. 186-198.
34. Жалило А.А., Желанов А.А., Шелковенков Д.А., Шокало В.М. Оценка точности калибровки положения и вариаций фазовых центров приемных GPS/GNSS антенн. Космічна наука і технологія. — 2008. — С. 39-52.
35. Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/ Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA/DO-229C, November 28, 2001.